Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lu_lu.0nljn3
#743778 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Luật phá sản
2
nghiÖp kh¸c nhau mµ c¸c doanh nghiÖp nµy thuéc ®èi t­îng ¸p dông
luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp ngµy 30 - 12 - 1993. Gåm:
a) Doanh nghiÖp Nhµ n­íc
b) Doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi
c) Doanh nghiÖp t­ nh©n.
d) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n.
®) C«ng ty cæ phÇn
e) Doanh nghiÖp cã mét phÇn vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi.
g) Doanh nghiÖp cã 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi.
h) Vµ hîp t¸c x·.
C¸c doanh nghiÖp cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®Òu ®­îc
ph¸p luËt cho phÐp ho¹t ®éng b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­êng, cho phÐp c¹nh
tranh mét c¸ch b×nh ®¼ng lÉn nhau. Nh­ vËy khi c¸c doanh nghiÖp b­íc vµo
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× sù c¹nh tranh còng b¾t ®Çu xuÊt hiÖn.
Trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp sÏ tù kh¼ng ®Þnh
m×nh ®ång thêi sÏ cã xu h­íng tÊt yÕu x¶y ra mµ trong kinh doanh "m¹nh
®­îc yÕu thua"
NhiÒu doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ mét
nguån thu quan träng cña ng©n s¸ch nhµ n­íc. Nh­ng kh«ng Ýt c¸c doanh
nghiÖp bÞ thua lç, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng
ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ.
HiÖn t­îng ph¸ s¶n chÝnh lµ quy luËt tÊt yÕu cña sù c¹nh tranh nh»m
t¹o ra c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh
tÕ cña toµn x· héi, t¹o thªm kh«ng khÝ míi trong s¶n xuÊt kinh doanh.
LuËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp ViÖt Nam ®­îc Quèc héi kho¸ IX kú häp
thø 4 th«ng qua ngµy 30 - 12 - 1993 t¹i §iÒu 2 quy ®Þnh:
"Doanh nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n lµ doanh nghiÖp gÆp khã
kh¨n hoÆc bÞ thua lç trong ho¹t ®éng kinh doanh, sau khi ®· ¸p dông c¸c
biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt mµ vÉn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n".
§iÒu ®ã cã nghÜa lµ doanh nghiÖp n»m trong t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ tµi
chÝnh, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n cña doanh nghiÖp kh«ng lµ t×nh
tr¹ng nhÊt thêi n÷a, sau khi ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt
nh­ng vÉn kh«ng cøu v·n ®­îc nguy c¬ bÞ ph¸ s¶n .
Khi cã ®¬n yªu cÇu gi¶i quyÕt tuyªn bè ph¸ s¶n v× vËy ë gi¸c ®é tè
tông chóng ta cã thÓ xem xÐt "ph¸ s¶n lµ mét thñ tôc ®ßi nî ®Æc biÖt khi
Nước ta đang trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế và đổi mới cơ chế quản lý nền kinh tế, nhiều vấn đề về luật kinh tế phải được xem xét lại. Hơn nữa chúng ta vẫ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement