Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hyme_guagua
#743777 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: PHÁP LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP
2
Ch­¬ng I
Ph¸p luËt ph¸ s¶n Doanh nghiÖp
I. Néi dung c¬ b¶n cña luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp:
1. Kh¸i niÖm ph¸ s¶n:
Doanh nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n lµ c¨n cø ®Ó Toµ ¸n ra
quyÕt ®Þnh më thñ tôc gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n ®èi víi nã (më
thñ tôc ph¸ s¶n). QuyÕt ®Þnh nµy cña toµ ¸n g©y ra nh÷ng hËu qu¶ xÊu vÌ
nhiÒu mÆt cho nhiÒu ®èi t­îng, nhÊt lµ c¸c chñ doanh nghiÖp. VÝ dô, quyÕt
®Þnh më thñ tôc ph¸ s¶n ¶nh h­ëng xÊu ®Õn thanh danh, uy tÝn cña nhµ
doanh nghiÖp, ®ång thêi h¹n chÕ quyÒn qu¶n lý tµi s¶n vµ quyÒn tù chñ trong
ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña hä (thÓ hiÖn qua hÖ qu¶ ph¸p lý cña
quyÕt ®Þnh më thñ tôc ph¸ s¶n). Nh­ vËy, quan niÖm sai, kh«ng khoa häc,
kh«ng phï hîp víi thùc tÕ kh¸ch quan sÏ g©y thiÖt h¹i kh«ng nh÷ng cho tõng
nhµ doanh nghiÖp mµ cßn cho c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung. ChÝnh v× vËy, Nhµ
n­íc nµo còng dµnh sù quan t©m ®Æc biÖt ®èi víi vÊn ®Ò nµy.
Theo LuËt Ph¸ s¶n doanh nghiÖp n­íc ta th× t×nh tr¹ng ph¸ s¶n lµ
t×nh tr¹ng mét doanh nghiÖp ngõng tr¶ nî. B»ng chøng cña viÖc ngõng tr¶ nî
lµ viÖc doanh nghiÖp kh«ng thanh to¸n ®­îc c¸c mãn nî ®Õn h¹n. Tuy nhiªn,
viÖc kh«ng thanh to¸n ®­îc nî ®Õn h¹n l¹i cã møc ®é kh¸c nhau: cã khi ®ã
chØ lµ mét hiÖn t­îng t¹m thêi cã thÓ kh¾c phôc ®­îc, nh­ng cã khi ®ã l¹i lµ
mét hiÖn t­îng trÇm träng, thuéc vÒ b¶n chÊt vµ v« ph­¬ng cøu ch÷a.
Toµ ¸n sÏ c¨n cø vµo chøng cø do chñ nî vµ con nî cung cÊp mµ ®­a
ra nhËn ®Þnh cña m×nh vÒ tÝnh chÊt cña t×nh tr¹ng kh«ng thanh to¸n ®­îc ®Õn
h¹n vµ trªn c¬ së ®ã mµ quyÕt ®Þnh më thñ tôc ph¸ s¶n ®èi víi tõng doanh
nghiÖp cô thÓ. ChÝnh trªn quan ®iÓm nh­ vËy mµ ®iÒu 2 LuËt Ph¸ s¶n doanh
nghiÖp n­íc ta quy ®Þnh “Doanh nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n lµ doanh
nghiÖp gÆp khã hoÆc bÞ thua lç trong ho¹t ®éng kinh doanh sau khi ®· ¸p
dông c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt mµ vÉn mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî
ng¾n h¹n”.
Nh­ vËy t×nh tr¹ng ph¸ s¶n chØ ph¸t sinh khi:
- Chñ thÓ kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- Doanh nghiÖp ®ã ®· mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c mãn nî th­¬ng
m¹i ®Õn h¹n.
- T×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n kh«ng cßn lµ hiÖn
t­îng t¹m thêi, cã thÓ kh¾c phôc ®­îc mµ ®· trë thµnh trÇm träng, v«
ph­¬ng cøu ch÷a.
Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, các tranh chấp xuất hiện ngày càng nhiều với quy mô lớn và tính chất phức tạp. Tranh chấp kinh tế phát sinh đòi h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement