Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By jayhong89
#743776 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp cho quá trình cổ phần hoá ở Công ty cổ phần đường Biên Hoà.
Néi dung
I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ cæ phÇn ho¸ kinh doanh
Nhµ n­íc ViÖt Nam
1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸ vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan
1.1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸
Cæ phÇn ho¸ lµ c¸ch gäi t¾t cña chñ tr­¬ng chuyÓn mét sè doanh
nghiÖp Nhµ n­íc thµnh C«ng ty cæ phÇn (theo NghÞ ®Þnh 28/CP ngµy
7/5/1996).
1.2. C¸c vÊn ®Ò cã liªn quan
- C«ng ty cæ phÇn Nhµ n­íc lµ mét lo¹i doanh nghiÖp trong ®ã tÊt c¶
c¸c cæ ®«ng ®Òu lµ C«ng ty Nhµ n­íc (Tæng C«ng ty, C«ng ty ®éc lËp) hoÆc
lµ tá chøc ®­îc Nhµ n­íc uû quyÒn gãp vèn nh­ c¸c quü, c¸c ®¬n vÞ sù
nghiÖp cña Nhµ n­íc. N¨m 2004 C«ng ty cæ phÇn Nhµ n­íc míi chÝnh thøc
ghi vµo luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc.
- Cæ phÇn lµ sè vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn
b»ng nhau.
- Cæ ®«ng lµ nh÷ng c¸ nh©n, ph¸p nh©n së h÷u cæ phÇn cña C«ng ty
cæ phÇn. C¸c cæ ®«ng cïng gãp vèn cïng tham gia qu¶n lý, cïng chia lîi
nhuËn, cïng chÞu rñi ro t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp.
- Cæ tøc lµ mét phÇn lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty cæ phÇn ®Ó chia
cho c¸c cæ ®«ng.
- Cæ phiÕu lµ m«t lo¹i chøng tõ chØ cã gi¸ do C«ng ty cæ phÇn ph¸t
hµnh ®Ó x¸c nhËn cæ phÇn cña cæ ®«ng.
Trước đây, nền kinh tế nước ta đi theo hướng phát triển chủ nghĩa xã hội tập trung mở rộng phát triển khu vực kinh tế Nhà nước. Nhưng bên cạnh những kết quả đã
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement