Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By qt15gdinhdinhdinh
#743774 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hạn chế các cuộc đình công trái luật.
TiÓu luËn LuËt Kinh tÕ
NguyÔn ThÞ Hång V©n - Líp 812
2
c¶ n­íc ®· diÔn ra 1.056 cuéc ®×nh c«ng. §a sè trong ®ã ®Òu lµ c¸c cuéc ®×nh c«ng
tr¸i luËt, mang tÝnh tù ph¸t, kh«ng do tæ chøc c«ng ®oµn l·nh ®¹o. GÇn 90% sè vô
®×nh c«ng ®ßi hái ng­êi sö dông lao ®éng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng,
b¶o hiÓm x· héi.
§×nh c«ng tù ph¸t, kh«ng ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt cña ng­êi lao ®éng, kh«ng
chØ ¶nh h­ëng xÊu ®Õn m«i tr­êng ®Çu t­ cña n­íc ta vµ cña tõng ®Þa ph­¬ng, mµ cßn
g©y thiÖt h¹i lín vÒ kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ: lµm thÕ nµo ®Ó
®×nh c«ng kh«ng cßn lµm “®au ®Çu” c¸c doanh nghiÖp?. Còng chÝnh v× muèn ®i s©u
t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò nµy nªn em ®· chän ®Ò tµi tiÓu luËn cña m×nh lµ: “Gi¶i ph¸p h¹n
chÕ c¸c cuéc ®×nh c«ng tr¸i luËt”. Bµi viÕt cña em gåm 3 phÇn:
 PhÇn I: LuËt lao ®éng quy ®Þnh vÒ ®×nh c«ng nh­ thÕ nµo? PhÇn II: Thùc tr¹ng, nguyªn nh©n & hËu qu¶ cña ®×nh c«ng hiÖn nay PhÇn III: KiÕn nghÞ & gi¶i ph¸p h¹n chÕ ®×nh c«ng tr¸i luËt
Do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em khã tr¸nh khái sai sãt. V× vËy em
rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn nhËn xÐt cña c¸c thµy c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Néi dung
I. luËt lao ®éng quy ®Þnh vÒ ®×nh c«ng nh­ thÕ nµo?
1. Kh¸i niÖm ®×nh c«ng
Theo §iÒu 172 (Bé LuËt Lao ®éng): §×nh c«ng lµ sù ngõng viÖc t¹m thêi, tù
nguyÖn vµ cã tæ chøc cña tËp thÓ lao ®éng ë mét doanh nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt tranh
chÊp lao ®éng tËp thÓ vÒ lîi Ých trong quan hÖ lao ®éng.
2. Quy ®Þnh vÒ cuéc ®×nh c«ng bÊt hîp ph¸p
(Theo §iÒu 176 ®­îc chuyÓn thµnh §iÒu 173 cña Bé LuËt Lao ®éng)
Cuéc ®×nh c«ng thuéc mét trong nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y lµ bÊt hîp ph¸p:
1. Kh«ng ph¸t sinh tõ tranh chÊp lao ®éng tËp thÓ vÒ lîi Ých.
2. Kh«ng do nh÷ng ng­êi lao ®éng cïng lµm viÖc trong mét doanh nghiÖp tiÕn hµnh
t¹i ®Þa ®iÓm th«ng b¸o tr­íc.
Từ khi đình công được đưa vào Bộ luật Lao động, người lao động với thay mặt của mình là tổ chức công đoàn, đã tổ chức nhiều cuộc đình công theo quy định của phá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement