Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bich_tram2401
#743754 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Luật chống phá giá giầy da giữa hai công ty
NguyÔn ThÞ Thanh Hoµ
Líp : 821 TiÓu luËn: LuËt Kinh TÕ
2
§Þnh nghÜa ph¸p lý vÒ b¸n ph¸ gi¸ ®­îc nªu cô thÓ trong HiÖp ®Þnh WTO nh­ng
v¾n t¾t, chóng ta cã thÓ nãi r»ng HiÖp ®Þnh cña WTO vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ khi cã
ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc thùc sù bÞ thiÖt h¹i vËt chÊt do viÖc b¸n ph¸ gi¸.
Trong th­¬ng m¹i quèc tÕ, b¸n ph¸ gi¸ ®­îc hiÓu lµ hµng hãa xuÊt nhËp khÈu
®­îc b¸n sang mét n­íc kh¸c víi gi¸ thÊp h¬n “ gi¸ trÞ b×nh th­êng” cña nã vµ g©y
“tæn thÊt vËt chÊt” ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt néi ®Þa ( theo ®iÒu VI cña GATT).
Cã thÓ thÊy r»ng, viÖc x¸c ®Þnh møc gi¸ bÞ coi lµ “ Ph¸ gi¸” lµ rÊt phøc t¹p, v× nã
liªn quan ®Õn hµng lo¹t vÊn ®Ò nh­ x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt, x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt
h¹i tiÒm n¨ng vµ thùc tÕ.
ë
Mü chèng b¸n ph¸ gi¸ ®­îc hiÓu lµ viÖc b¸n hµng t¹i thÞ tr­êng Mü víi møc
gi¸ thÊp h¬n møc gi¸ so s¸nh t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa cña n­íc xuÊt khÈu, viÖc b¸n c¸c
mÆt hµng ®ã g©y ra hoÆc ®e do¹ thiÖt h¹i vËt chÊt ®èi víi ngµnh s¶n xuÊt cña Mü.
§èi víi céng ®ång Ch©u ¢u (EC) th× b¸n ph¸ gi¸ liªn quan ®Õn bÊt cø hµng hãa
nhËp khÈu nµo víi gi¸ thÊp h¬n chi phÝ. Quy chÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ cña EC n¨m 1996
cho phÐp ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ trong c¸c ®iÒu kiÖn:
- Thø nhÊt: gi¸ hµng ho¸ b¸n trªn thÞ tr­êng EC thÊp h¬n gi¸ trªn thÞ tr­êng cña
n­íc s¶n xuÊt.
- Thø hai : hµng hãa xuÊt nhËp khÈu g©y ra hoÆc ®e do¹ ngµnh s¶n xuÊt cña EC
nh­ lµ viÖc mÊt thÞ phÇn, lîi nhuËn, viÖc lµm.
2. T¸c ®éng cña b¸n ph¸ gi¸.
B¶n th©n kh¸i niÖm ®· chØ ra r»ng, t¸c ®éng lín nhÊt cña b¸n ph¸ gi¸ lµ g©y ra
tæn thÊt vËt chÊt cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc trªn hai gãc ®é:
- Trên góc độ vĩ mô, khi một ngành sản xuất bị đe dọa sẽ dẫn đến việc phá sản của
nhiều doanh nghiệp thuộc ngành đó. Kéo theo đó là tình trạng mất việc làm của công nhân
và các tác động “lan chuyền” sang các ngành kinh tế khác.
- Trên góc độ vi mô, đối mặt với hiện tượng bán phá giá, doanh nghiệp sẽ bị mất thị
trường và mất lợi nhuận. Đây thực sự là mối lo ngại không chỉ của các nước phát triển mà
của cả các nước đang phát triển, vì lợi thế so sánh của các nước luôn thay đổi và cạnh
tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn trên thị trường quốc tế.
Có thể minh họa tác động của bán phá giá như sau (hình 1): Giả sử thị trường trong
nước mang tính cạnh tranh và cân bằng cung cầu xảy ra tại điểm E với giá cân bằng là P
1

và sản lượng cân bằng là Q
1
. Nếu hàng nhập khẩu vào bán phá giá với mức giá là P
2
thấp
hơn mức giá P
1
thì

lượng cầu đối với hàng hoá đó sẽ tăng lên đạt giá trị Q
3.
Tại mức giá P
2

Trong những năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã từng bước hội nhập thành công với khu vực và thế giới. Hoạt động thương mại quốc tế của nước ta đã thực sự khởi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement