Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Grady
#743741 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vai trò của việc cổ phần hoá trong doanh nghiệp hiện nay
TiÓu luËn LuËt Kinh tÕ
NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn - 612
2
Nh­ chóng ta ®­îc biÕt, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp lµ viÖc chuyÓn ®æi
c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ c«ng ty cæ phÇn sang ho¹t ®éng theo
quy chÕ cña c«ng ty cæ phÇn.
Cïng víi quan niÖm nªu trªn, kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ ë n­íc ta,
chóng ta cã thÓ ®­a ra mét c¸ch ®Çy ®ñ kh¸i niÖm vÒ cæ phÇn ho¸ doanh
nghiÖp nhµ n­íc: Lµ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp mµ chñ së h÷u lµ Nhµ n­íc (
doanh nghiÖp ®¬n së h÷u ) thµnh c«ng ty cæ phÇn ( doanh nghiÖp ®a së h÷u ),
chuyÓn doanh nghiÖp tõ chç ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc sang
ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng ty cæ phÇn trong LuËt doanh nghiÖp.
2.Môc tiªu cña viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiªp.
§Ó cã thÓ tiÕn hµnh viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, nhµ n­íc ta cÇn ph¶i
®Æt ra nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh, mang tÝnh chÊt thiÕt thùc, mang l¹i hiÖu qu¶
nhÊt ®Þnh cho doanh nghiÖp. §ã lµ nh÷ng môc tiªu sau:
Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nh»m huy ®éng vèn cña toµn x· héi: Bao gåm
c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc trong thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tæ chøc x· héi trong vµ
ngoµi n­íc ®Ó ®Çu t­ nh»m ®æi míi c«ng nghÖ, t¹o thªm c«ng ¨n, viÖc lµm,
ph¸t triÓn doanh nghiÖp, n©ng cao søc c¹nh tranh, thay ®æi c¬ cÊu doanh
nghiÖp nhµ n­íc. Bªn c¹nh ®ã, viÖc cæ phÇn ho¸ cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi
lao ®éng trong mçi doanh nghiÖp cã cæ phÇn vµ nh÷ng ng­êi ®· gãp vèn ®­îc
lµm chñ thùc sù, nh»m thay ®æi ph­¬ng thøc qu¶n lý doanh nghiÖp, t¹o ®éng
lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶, lµm t¨ng tµi s¶n nhµ n­íc,
n©ng cao thu nhËp cña ng­êi lao ®éng, gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ
cña ®Êt n­íc.
3.Néi dung cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp.
Cïng víi nh÷ng môc tiªu nªu trªn, tiÕn tr×nh cña cæ phÇn ho¸ ®· dµnh ®­îc
sù quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng vµ cña ChÝnh phñ, c¸c ban ngµnh, chÝnh quyÒn
Trong điều kiện hiện nay, khi mà nền kinh tế của nước ta đang trên đà phát triển sang nền kinh tế thị trường, cùng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement