Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By timbandj
#738735 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo Hiến pháp năm 1992(sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002.
2
2.Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân: 10 nguyên
tắc.
a.Nguyên tắc bổ nhiệm Thẩm phán và bầu Hội thẩm nhân dân:
*Nguyên tắc bổ nhiệm Thẩm phán:
Hiện nay, theo quy định của Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ
sung năm 2001 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 thì Chánh án
Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề
nghị của Chủ tịch nước; Phó Chánh án và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối
cao, Chánh án, Phó chánh án, Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương do Chủ
tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; Thẩm phán các Tòa án nhân
dân địa phương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án quân sự
khu vực do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách
chức theo đề nghị của các hội đồng tuyển chọn thẩm phán; Chánh án, Phó
Chánh án các Tòa án nhân dân địa phương do Chánh án Tòa án nhân dân tối
cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với thường trực hội
đồng nhân dân địa phương; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự quân
khu và tương đương, Tòa án quân sự khu vực do Chánh án Tòa án nhân dân
tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Bộ trưởng
Bộ quốc phòng.
Nhiệm kì của Chánh án, Phó Chánh án và Thẩm phán Tòa án nhân
dân tối cao, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân phương, Tòa án quân
sự là 5 năm.
Việc thực hiện chế độ bổ nhiệm Thẩm phán ở tất cả các cấp tòa án là
sự đổi mới trong tổ chức của tòa án nhân dân, nó giúp cho nhà nước chọn
được những người có đủ điều kiện để thực hiện chức năng xét xử của tòa án.
Các Thẩm phán được bổ nhiệm sẽ có điều kiện tích lũy kinh nghiệm xét xử,
Trong tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án nhân dân là một trong bốn hệ thống các cơ quan nhà nước hợp thành. Vì vậy, tổ chức và h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement