Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ptbin1988_ntcm
#737670 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Mối quan hệ giữa chủ tịch nước với các cơ quan nhà nước ở trung ương
2
hoặc cơ quan quản lí nhà nước… Chủ tịch nước xét trên nhiều phương diện là cơ
quan có vị trí đặc biệt và giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phối hợp
thống nhất giữa các cơ quan Nhà nước từ trung ương đến địa phương trong bộ
máy nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Quốc hội chiếm vị trí đặc biệt trong bộ máy nhà nước của các quốc gia trên
thế giới mặc dù có các tên gọi khác nhau là nghị viện hay Quốc hội nhưng đều đại
diện cho nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Ở nước ta,
Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà
nước cao nhất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Điều 83, Hiến
pháp năm 1992). Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp;
quyết định những vấn đề trọng đại nhất của đất nước và thực hiện quyền giám sát
tối cao đối với toàn bộ hoạt đọng của cơ quan nhà nước trong đó có Chủ tịch
nước. Còn Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, có
trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kì họp Quốc hội, có thể
triệu tập kì họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch nước. Quốc hội, Ủy ban
thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước có mối quan hệ mật thiết trong lĩnh vực lập
pháp.
Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ thống nhất quản lí việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đôi ngoại của Nhà
nước; bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở; bảo đảm
việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phát huy quyền làm chủ của
nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo đảm ổn định
và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân (theo Điều 109, Hiến pháp
năm 1992). Chủ tịch nước và Chính phủ có mối quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực
hành pháp.
Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan (loại cơ quan) nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và qu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement