Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cua_pnl
#737571 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiểu quả thi hành án dân sự ở Việt Nam
2
cao, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô, vµ sù quan t©m, mong mái cña
§¶ng, Nhµ n­íc vµ nh©n d©n; ho¹t ®éng thi hµnh ¸n ch­a thËt sù ®¶m b¶o
®­îc tÝnh c«ng b»ng vµ nghiªm minh cña ph¸p luËt.
Tån t¹i lín nhÊt trong c«ng t¸c thi hµnh ¸n d©n sù nh÷ng n¨m qua lµ
t×nh tr¹ng ¸n "tån ®äng" kÐo dµi, víi sè l­îng lín ngµy cµng t¨ng, song ch­a
cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2002 trong tæng sè trªn
450 ngµn vô viÖc ph¶i thi hµnh, th× cã trªn 173 ngµn vô viÖc kh«ng cã ®iÒu
kiÖn thi hµnh, chiÕm gÇn 39% víi tæng sè tiÒn lªn tíi 8.000 tû ®ång. Riªng
n¨m 2002 trong sè 276.749 viÖc cã ®iÒu kiÖn thi hµnh th× chØ cã 247.000 viÖc
c¸c C¬ quan thi hµnh ¸n d©n sù tæ chøc thi hµnh ®­îc, chiÕm 89.23% nh­ng
sè vô viÖc thi hµnh xong hoµn toµn chØ ®¹t 160.061 vô, chiÕm 57.83%, ch­a
kÓ sè vô viÖc ch­a cã ®iÒu kiÖn thi hµnh.
§©y lµ vÊn ®Ò rÊt bøc xóc ®Æt ra trong c«ng t¸c thi hµnh ¸n d©n sù hiÖn
nay. Thùc tr¹ng nµy, mét phÇn xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n: ý thøc tu©n thñ ph¸p
luËt cña mét sè bé phËn nh©n d©n nãi chung vµ mét sè c¬ quan, tæ chøc, c¸c
nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n (kÓ c¶ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng) cßn yÕu
kÐm. MÆt kh¸c, lµ do ch­a cã sù phèi hîp ®ång bé, chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan
b¶o vÖ ph¸p luËt, còng nh­ c¬ quan h÷u quan trong qu¸ tr×nh thi hµnh ¸n; c¬
së ph¸p lý vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng thi hµnh ¸n d©n sù ch­a ®­îc hoµn thiÖn,
hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p lý vÒ thi hµnh ¸n d©n sù ch­a ®Çy ®ñ, chËm ®­îc
bæ sung, söa ®æi kÞp thêi; c¬ chÕ qu¶n lý vµ c¬ chÕ thi hµnh ¸n hiÖn nay kh«ng
hîp lý, g©y c¶n trë vµ lµm gi¶m hiÓu qu¶ c«ng t¸c thi hµnh ¸n nãi chung vµ thi
hµnh ¸n d©n sù nãi riªng.
V× vËy, muèn gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng "¸n tån ®äng", n©ng cao hiÖu qu¶
thi hµnh ¸n d©n sù cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé vÒ nhiÒu
mÆt: Kinh tÕ, ph¸p luËt, chÝnh s¸ch x· héi, tæ chøc bé m¸y, ®éi ngò c¸n bé...
Nh­ng trong khu«n khæ luËn v¨n luËt häc, chóng t«i chØ ®i s©u t×m hiÓu nh÷ng
vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ph¸p luËt.
Bản án, quyết định của Tòa án nhân danh Nhà nước khi được chấp hành nghiêm chỉnh có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, hoạt
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement