Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ittamar
#737549 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quyền công tố ở Việt Nam
2
quan t­ ph¸p vÒ kh¸i niÖm quyÒn c«ng tè còng nh­ thÕ nµo lµ thùc hµnh
quyÒn c«ng tè?
HiÖn t¹i tuy ®· cã mét sè tµi liÖu ®Ò cËp vÒ quyÒn c«ng tè nh­ng
chñ yÕu ®­îc bµn d­íi gãc ®é lý luËn chung vÒ Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt,
hoÆc d­íi gãc ®é tæ chøc thùc tiÔn viÖc thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong tè
tông h×nh sù. Trong nh÷ng n¨m võa qua, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao ®·
tæ chøc toµn ngµnh nghiªn cøu vÒ nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng thùc
hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t­ ph¸p h×nh sù, nh­ng kÕt
qu¶ nghiªn cøu míi chØ dõng l¹i ë møc ®é chuyªn ®Ò tæng kÕt thùc tiÔn. Cã
thÓ nãi, cho ®Õn b©y giê vÉn ch­a cã mét c«ng tr×nh nµo kh¶o cøu mét c¸ch
toµn diÖn vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn vÊn ®Ò quyÒn c«ng tè vµ thùc hµnh
quyÒn c«ng tè trong tè tông h×nh sù ë ViÖt Nam.
Trong tiÕn tr×nh c¶i c¸ch t­ ph¸p hiÖn nay, ®Ó gãp phÇn b¶o ®¶m
ViÖn kiÓm s¸t tËp trung lµm tèt chøc n¨ng c«ng tè, viÖc tiÕp tôc nghiªn cøu
nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ quyÒn c«ng tè trong tè tông h×nh sù lµ
vÊn ®Ò bøc xóc vµ cÇn thiÕt. Víi tÊt c¶ c¸c ý nghÜa ®ã, nghiªn cøu sinh ®·
chän ®Ò tµi "QuyÒn c«ng tè ë ViÖt Nam" lµm luËn ¸n tiÕn sÜ luËt häc.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi
VÊn ®Ò quyÒn c«ng tè vµ thùc hµnh quyÒn c«ng tè trong tè tông
h×nh sù ®· ®­îc mét sè s¸ch, b¸o, c«ng tr×nh nghiªn cøu trong vµ ngoµi
n­íc ®Ò cËp. Næi bËt lªn ë trong n­íc, mét sè t¸c gi¶ ®· cã c¸c bµi viÕt vÒ
vÊn ®Ò nµy nh­ TiÕn sÜ TrÇn V¨n §é cã bµi "Mét sè vÊn ®Ò vÒ quyÒn c«ng
tè", TiÕn sÜ Ph¹m TuÊn Kh¶i vÒ "Vµi ý kiÕn vÒ quyÒn c«ng tè vµ thùc hiÖn
quyÒn c«ng tè" trong tËp kû yÕu ®Ò tµi khoa häc cÊp Bé "Nh÷ng vÊn ®Ò lý
luËn vÒ quyÒn c«ng tè vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn quyÒn c«ng tè ë ViÖt Nam
hiÖn nay" do ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao ban hµnh n¨m 1999. T¹i Héi
nghÞ khoa häc "Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n trong
t×nh h×nh míi" do ñy ban ph¸p luËt cña Quèc héi tæ chøc t¹i thµnh phè
Việc thực hành quyền công tố ở nước ta do Viện kiểm sát thực hiện trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong việc trừng trị tội phạm, b
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement