Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huynhhaloan
#737547 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nam Định trong phòng ngừa và điều tra khám phá tội phạm cướp xe mô tô chở khách thuê
2
lùc l­￿îng CS§T téi ph¹m vÒ TTXH.
§Êu tranh ng¨n chÆn téi ph¹m c­íp xe m« t« chë kh¸ch thuª lu«n
®￿­îc C«ng an tØnh Nam §Þnh quan t©m vµ ®Çu t­￿￿ thÝch ®¸ng nh»m tÝch
cùc ng¨n chÆn lo¹i téi ph¹m nµy. Víi chøc n¨ng, nhiÖm vô ®￿­îc giao lùc
l­￿￿îng CS§T téi ph¹m vÒ TTXH C«ng an tØnh Nam §Þnh ®· cã nhiÒu cè
g¾ng ho¹t ®éng phßng ngõa ®Êu tranh víi lo¹i téi ph¹m nµy vµ ®· ®¹t ®­îc
nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh gãp phÇn kiÒm chÕ t×nh h×nh téi ph¹m gi÷ v÷ng
ANTT trªn ®Þa bµn. MÆc dÇu vËy, vÊn ®Ò nµy ch­a ®­îc tæng kÕt rót kinh
nghiÖm ®Ó ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶. Râ rµng phßng ngõa vµ ®Êu
tranh kh¸m ph¸ téi ph¹m c­￿íp xe m« t« chë kh¸ch thuª cña lùc l­￿￿îng
CS§T téi ph¹m vÒ TTXH kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò ch­a ®­îc gi¶i quyÕt vÒ mÆt lý
luËn mµ thùc tiÔn C«ng an tØnh Nam §Þnh ®ang quan t©m nghiªn cøu ®Ó sím
cã c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c nµy. V× vËy, chän nghiªn cøu ®Ò
tµi:

Ho¹t ®éng cña lùc l­￿îng C¶nh s¸t ®iÒu tra téi ph¹m vÒ TTXH C«ng
an tØnh Nam §Þnh trong phßng ngõa vµ ®iÒu tra kh¸m ph¸ téi ph¹m c­￿íp
xe m« t« chë kh¸ch thuª

lµ hoµn toµn cÊp thiÕt trªn c¶ ph­¬ng diÖn lý luËn
vµ thùc tiÔn.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu
Tõ nhiÒu gãc ®é vµ víi môc ®Ých kh¸c nhau cho ®Õn nay ®· cã mét sè
c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc nh»m ®­￿a ra c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu
qu¶ c«ng t¸c phßng ngõa téi ph¹m c￿￿­íp tµi s¶n, hoÆc gi¶i ph¸p n©ng cao
tû lÖ ®iÒu tra kh¸m ph¸ c¸c vô ¸n c￿￿­íp tµi s¶n. §¸ng chó ý lµ￿￿ c¸c ®Ò
tµi:

Giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu nh÷ng vô c￿­íp trªn ®Þa bµn §ång Nai

cña
t¸c gi¶ Ph¹m V¨n CÇm (LuËn v¨n th¹c sÜ luËt häc 1998);

§iÒu tra téi ph¹m
c￿­íp tµi s¶n c«ng d©n cã æ nhãm ë ®Þa bµn thµnh phè Hå ChÝ Minh

cña t¸c
gi¶ Ng« Sü Thµnh (luËn v¨n Th¹c sÜ luËt häc 1997);

Thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i
ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®iÒu tra c¸c vô ¸n c￿­íp
tµi s¶n c«ng d©n ch￿­a râ thñ ph¹m cña c¬ quan C¶nh s¸t ®iÒu tra C«ng an
thµnh phè Hå ChÝ Minh

cña t¸c gi¶ NguyÔn Huy Töu (LuËn v¨n th¹c sÜ luËt
häc 1997). Ngoµi ra cã bµi b¸o khoa häc

Mét sè vÊn ®Ò rót ra qua ®iÒu tra
chuyªn ¸n c­￿íp, c­￿íp hiÕp x¶y ra ë tØnh An Giang, Kiªn Giang

cña t¸c
Đấu tranh ngăn chặn tội phạm cướp xe mô tô chở khách thuê luôn được Công an tỉnh Nam Định quan tâm và đầu tư thích đáng nhằm tích cực ngăn chặn loại tội phạm nà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement