Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhocso_94
#737536 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân cấp thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Tòa án ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
2
§Æc biÖt trong thêi ®iÓm hiÖn nay, khi Ban chØ ®¹o c¶i c¸ch t­ ph¸p
cña ViÖt Nam ®ang x©y dùng ®Ò ¸n ChiÕn l­îc c¶i c¸ch t­ ph¸p giai ®o¹n
2006-2020, mµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m lµ hoµn thiÖn m« h×nh tæ
chøc Tßa ¸n vµ thñ tôc tè tông t­ ph¸p, x¸c ®Þnh "Tßa ¸n lµ trung t©m cña t­
ph¸p, träng t©m cña ho¹t ®éng t­ ph¸p lµ ho¹t ®éng xÐt xö cña Tßa ¸n", th×
viÖc nghiªn cøu m« h×nh tæ chøc xÐt xö d©n sù víi viÖc ph©n cÊp thÈm quyÒn
gi¶i quyÕt tranh chÊp d©n sù theo thñ tôc s¬ thÈm, thñ tôc phóc thÈm, thñ tôc
gi¸m ®èc thÈm, thñ tôc t¸i thÈm lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt vÒ ph­¬ng
diÖn lý luËn còng nh­ vÒ ph­¬ng diÖn thùc tiÔn.
Víi c¸c lý do nªu trªn, t¸c gi¶ lùa chän ®Ò tµi "Ph©n cÊp thÈm quyÒn
gi¶i quyÕt tranh chÊp d©n sù trong hÖ thèng Tßa ¸n ë ViÖt Nam trong giai
®o¹n hiÖn nay" lµm luËn ¸n tiÕn sÜ luËt häc.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi
Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ c¶i c¸ch tæ chøc, n©ng
cao chÊt l­îng vµ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan t­ ph¸p, ®· cã mét sè c«ng tr×nh
khoa häc, nhµ nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn, ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau
nghiªn cøu vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng Tßa ¸n nh©n d©n (TAND).
Cã thÓ kÓ ®Õn §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Bé: "VÞ trÝ, vai trß vµ chøc
n¨ng cña Tßa ¸n nh©n d©n trong bé m¸y nhµ n­íc qua c¸c thêi kú c¸ch m¹ng
ViÖt Nam" cña Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao (TANDTC) n¨m 1996; §Ò ¸n: "§æi
míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ngµnh T­ ph¸p" cña Bé T­ ph¸p n¨m 1996;
§Ò tµi khoa häc cÊp Bé: "Nh÷ng yªu cÇu vµ gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc ®éi
ngò c¸n bé Tßa ¸n nh©n d©n" cña TANDTC n¨m 1999; TiÕn sÜ TrÇn V¨n
§é: "§æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tßa ¸n nh©n d©n" (T¹p chÝ Nhµ n­íc
vµ Ph¸p luËt, sè 11/2003)...
§©y lµ nh÷ng c«ng tr×nh, bµi viÕt ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung kh¸c
nhau, ë mét sè khÝa c¹nh mang tÝnh riªng lÎ vÊn ®Ò tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña
hÖ thèng Tßa ¸n trong viÖc thùc hiÖn thÈm quyÒn xÐt xö vô ¸n nãi chung hoÆc
Có thể nói, những quy định của pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp dân sự trong hệ thống Tòa án chưa tạo ra một cách thức phù hợp, hiệu quả, chưa đủ kh
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online