Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xinhtuoi_dangyeu
#737401 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
2
Nh÷ng n¨m qua, sè l­îng c«ng d©n ViÖt Nam ®­îc göi ®i lao ®éng
hîp t¸c ë n­íc ngoµi còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn sè lao ®éng
®­îc göi ®i §µi Loan, Hµn Quèc, NhËt b¶n, Malayxia vµ mét sè n­íc kh¸c. ThÞ
tr­êng lao ®éng n­íc ngoµi mµ lao ®éng ViÖt Nam ®Õn lµm viÖc t¨ng nhanh.
N¨m 1992 lao ®éng ViÖt Nam ®Õn lµm viÖc t¹i 12 n­íc, n¨m 1995 t¹i 15 n­íc,
n¨m 1998 t¹i 27 n­íc, n¨m 1999 t¹i 38 n­íc vµ n¨m 2002 t¹i trªn 40 n­íc.
Tæng sè lao ®éng ®­a ®i n­íc ngoµi n¨m 1996 lµ 12.660 ng­êi, n¨m 1997 lµ
18.470 ng­êi, n¨m 1999 lµ 21.810 ng­êi... n¨m 2002 ngãt 40.000 ng­êi [7].
Cïng víi ®ã, sè l­îng kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi vµ ng­êi ViÖt Nam
®Þnh c­ ë n­íc ngoµi nhËp c¶nh ViÖt Nam còng ngµy cµng t¨ng lªn. N¨m
1997 cã 1.055.783 l­ît ng­êi nhËp c¶nh ViÖt Nam qua hai cöa khÈu s©n bay
quèc tÕ Néi Bµi vµ T©n S¬n NhÊt; n¨m 1999 sè l­ît ng­êi nhËp c¶nh ViÖt
Nam ®· t¨ng lªn 2.015.973, trong ®ã cã gÇn 1 triÖu l­ît ng­êi n­íc ngoµi vµo
ViÖt Nam theo c¸c dù ¸n ®Çu t­... Trong n¨m 2002 ®· cã tíi 2,6 triÖu l­ît
kh¸ch n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam [3].
TÊt c¶ t×nh h×nh trªn ®©y ®· vµ ®ang gãp phÇn quan träng thóc ®Èy sù
héi nhËp kinh tÕ, còng nh­ ph¸t triÓn quan hÖ vÒ mäi mÆt gi÷a ViÖt Nam víi
c¸c n­íc, c¸c tæ chøc vµ diÔn ®µn quèc tÕ. Trong bèi c¶nh ®ã, ®· lµm gia t¨ng
hÕt søc m¹nh mÏ c¸c giao l­u vÒ d©n sù cã yÕu tè n­íc ngoµi ®ßi hái ph¶i
®­îc ph¸p luËt ®iÒu chØnh. C¸c quan hÖ vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh, lao ®éng,
thõa kÕ... cã yÕu tè n­íc ngoµi trong c¸c n¨m qua còng t¨ng lªn. ChØ riªng vÒ
t×nh h×nh kÕt h«n vµ nu«i con nu«i gi÷a c«ng d©n ViÖt Nam víi ng­êi n­íc
ngoµi, trung b×nh mçi n¨m còng cã hµng chôc ngµn vô kÕt h«n vµ nu«i con
nu«i ®­îc ®¨ng ký. Theo B¸o c¸o (ngµy 15/4/2003) cña Vô C«ng chøng-Gi¸m
®Þnh-Hé tÞch-Quèc tÞch-Lý lÞch t­ ph¸p (Bé T­ ph¸p) vÒ viÖc thùc hiÖn §Ò ¸n
®iÒu tra c¬ b¶n t×nh h×nh phô n÷ ViÖt Nam kÕt h«n víi ng­êi n­íc ngoµi theo
ý kiÕn chØ ®¹o cña Phã Thñ t­íng Ph¹m Gia Khiªm, th× "tõ n¨m 1995 ®Õn
n¨m 2002 c¶ n­íc cã 115.844 tr­êng hîp kÕt h«n cã yÕu tè n­íc ngoµi, trong
Quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải có một hệ thống pháp luật hoàn thiện. Điều đó cũng có nghĩa là, cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống p
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement