Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By julietphuongdong93
#737304 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: các quy định pháp luật về điều kiện chi ngân sách nhà nước
2
B – NỘI DUNG
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Khái niệm chi ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước được coi là một hiện tượng kinh tế - xã hội gắn
liền với Nhà nước và mang tính lịch sử. Nói đến ngân sách nhà nước là đề
cập đến hai loại hình hoạt động tài chính cơ bản của Nhà nước, đó là hoạt
động thu ngân sách và hoạt động chi ngân sách. Chi ngân sách nhà nước là
một bộ phận trong cơ cấu NSNN. Theo Từ điển giải thích thuật ngữ luật học
thì chi NSNN là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân phối
và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước. Mục đích của chi NSNN là thực hiện
chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Chi NSNN là nội dung của chấp hành
ngân sách nhà nước nên thuộc trách nhiệm và quyền hạn của hệ thống cơ
quan chấp hành và hành chính nhà nước các cấp. Căn cứ để thực hiện chi
ngân sách nhà nước là dự toán ngân sách hàng năm, quy định của pháp luật
và định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách. Nếu hoạt động thu ngân sách nhà
nước là nhằm thu hút các nguồn vốn tiền tệ để hình thành nên quỹ ngân sách
nhà nước thì chi ngân sách nhà nước là chu trình phân phối, sử dụng các
nguồn vốn tiền tệ đã được tập trung vào quỹ tiền tệ đó. Do hoạt động thu
ngân sách nhà nước vừa là tiền đề, vừa là cơ sở thực hiện hoạt động chi ngân
sách nhà nước nên phạm vi và quy mô của hoạt động chi ngân sách nhà
nước phụ thuộc một phần vào kết quả của hoạt động thu ngân sách nhà
nước.
Luật ngân sách nhà nước 2002 cũng đã đưa ra khái niệm chi ngân
sách nhà nước nhưng ở dạng liệt kê, tại Khoản 2 Điều 2. Theo đó, chi ngân
sách nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước; chi trả nợ
Thu và chi ngân sách nhà nước có mối liên hệ chặt chẽ trong đó thu NSNN là cơ sở, nền tảng của chi NSNN; chi NSNN chỉ có thể thực hiện trên cơ sở phân phối các
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement