Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kienqbth
#736908 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quyền giám sát tối cao của Quốc hội
2
Quèc héi vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¹i biÓu Quèc héi thùc hiÖn ®­îc ®óng vµ ®Çy ®ñ quyÒn gi¸m s¸t cña m×nh,t¨ng thÈm quyÒn gi¸m s¸t cho c¸c Héi ®ång vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi hoÆc thµnh lËp Héi ®ång gi¸m s¸t HiÕn ph¸p , x©y dùng luËt vÒ ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Quèc
2.2. VÒ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
Khi viÕt bµi luËn nµy,chóng t«i ®· sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu chñ yÕu sau: ph­¬ng ph¸p triÕt häc M¸c xÝt,ph­¬ng ph¸p biÖn chøng M¸c – LªNin,ph­¬ng ph¸p so s¸nh,ph­¬ng ph¸p lÞch sö,ph­¬ng ph¸p thèng kª, ph­¬ng ph¸p quy n¹p,ph­¬ng ph¸p diÔn dÞch.

3. KÕt cÊu cña b¶n luËn v¨n .
Lêi më ®Çu .- Ch­¬ng 1:C¬ së lý luËn cña quyÒn gi¸m s¸t tèi cao cña Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam- Ch­¬ng 2:Thùc tr¹ng ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam , nguyªn nh©n vµ bµi häc - Ch­¬ng 3 : Nh÷ng ph­¬ng ph¸p t¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Quèc héi .
KÕt luËn

ch­¬ng I
C¥ Së Lý LUËN QUYÒN GI¸M S¸T TèI CAO CñA
QUèC HéI N¦íC CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA
VIÖT NAM
I . VÞ trÝ ph¸p lý cña Quèc héi, b¶n chÊi, néi dung vµ ph­¬ng thøc thùc
hiÖn
1. VÞ trÝ ph¸p lý cña Quèc héi .
“ VÞ trÝ ph¸p lý”lµ mét thuËt ng÷ chuyªn nghµnh cña khoa häc ph¸p lý cã
nguån gèc la tinh lµ“Status” dïng ®Ó kh¸i qu¸t ho¸ vÞ trÝ,m« h×nh cña mét c¬
quan nhµ n­íc nµo ®ã trong hÖ thèng c¸c c¬ quan nhµ n­íc th«ng qua c¸c quy
®Þnh cña ph¸p luËt.
VÞ trÝ ph¸p lý cña Quèc héi tøc lµ chøc n¨ng, nhiÖm vô,quyÒn h¹n vµ mèi
quan hÖ cña Quèc héi víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc kh¸c ®­îc HiÕn ph¸p quy ®Þnh
cho Quèc héi.VÞ trÝ ph¸p lý nµy ®­îc HiÕn ph¸p n¨m 1992 quy ®Þnh kh¸i qu¸t t¹i
ể đẩy mạnh được nền kinh tế nước ta phát triển một cách vượt bậc thì Đảng và Nhà nước ta cũng cần quan tâm về vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement