Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuyhienzzz
#736871 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng tại Công Ty Tài Chính Bưu Điện
2
ch­¬ng II: thùc tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång
tÝn dông t¹i c«ng ty Tµi ChÝnh B­u §iÖn.
I. Kh¸i niÖm chung vÒ t×nh h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty Tµi ChÝnh
B­u §iÖn.
1. Giíi thiÖu chung
1.1.
Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.
1.2.
Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty.
1.3.
C¬ cÊu tæ chøc vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh cña c«ng ty.
2. QuyÒn vµ nghÜa vô ph¸t sinh trong kinh doanh.
3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
4. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi.
4.1. §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn m«i tr­êng.
4.2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng kinh doanh 2005 – 2010, chiÕn l­îc
s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng.
II. Thùc tr¹ng ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång tÝn dông t¹i c«ng ty Tµi ChÝnh
B­u §iÖn
1. C¸c qui ®Þnh vÒ viÖc kÝ kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång tÝn dông cho vay
t¹i C«ng Ty Tµi ChÝnh B­u §iÖn.
1.1. C¸c qui ®Þnh chung.
1.2. Xem xÐt vÒ mét vÝ dô cô thÓ.
1.3. T×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång tÝn dông cho vay t¹i C«ng Ty Tµi
ChÝnh B­u §iÖn.
2.Mét sè vÊn ®Ò tån t¹i vµ h¹n chÕ khi kÝ kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång
tÝn dông trung vµ dµi h¹n.
Ch­¬ng III: mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng
c­êng thóc ®Èy viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång
tÝn dông
I. KiÕn nghÞ
1. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ phÝa c¬ quan chøc n¨ng.
2. KiÕn nghÞ ®èi víi C«ng Ty Tµi ChÝnh B­u §iÖn
II. Gi¶i ph¸p.
1. Mét sè gi¶i ph¸p chung.
2. Nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ vÒ c¶i thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý vÒ hîp
®ång tÝn dông t¹i C«ng Ty Tµi ChÝnh B­u §iÖn.
Cùng với những kết quả và sự đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế, trong thực tế hoạt động kinh doanh tín dụng nói chung và hoạt động kinh doanh tín
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement