Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nudeman200026
#736049 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Sự điều chỉnh pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
Khãa luËn tèt nghiÖp
Ngµnh t­ vÊn luËt kinh tÕ
Vò TuÊn Hïng Trang
2
Do ®ã viÖc nghiªn cøu, lý gi¶i ®Ó lµm s¸ng tá vÒ c¬ së lý luËn, ®Æc ®iÓm vÒ néi
dung còng nh­ ph­¬ng h­íng x©y dùng hoµn thiÖn ph¸p luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp
hiÖn nay ë n­íc ta lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn.
V× vËy Em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “Sù ®iÒu chØnh ph¸p luËt vÒ thñ tôc gi¶i
quyÕt yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp ë n­íc ta hiÖn nay” lµm khãa luËn tèt nghiÖp §¹i häc cña m×nh.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ lµm s¸ng tá c¬ së lý luËn, néi dung ph¸p
lý, ®ång thêi trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c quan ®iÓm hiÖn hµnh vµ thùc tiÔn ¸p dông LuËt
ph¸ s¶n doanh nghiÖp ë ViÖt nam, t¸c gi¶ ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh cña LuËt
ph¸ s¶n doanh nghiÖp n­íc ta hiÖn nay.
Kho¸ luËn ®­îc tr×nh bµy trªn c¬ së lý luËn chñ nghÜa M¸c- Lª Nin vÒ Nhµ
n­íc vµ ph¸p luËt, quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ vÊn ®Ò ph¸ s¶n doanh nghiÖp
ë n­íc ta hiÖn nay. Néi dung cña kho¸ luËn ®­îc nªu vµ ph©n tÝch dùa trªn c¬ së v¨n
b¶n ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, tµi liÖu h­íng dÉn tæng kÕt thùc
tiÔn ¸p dông ph¸p luËt.
§Ó luËn gi¶i nh÷ng vÊn ®Ò cña ®Ò tµi, kho¸ luËn sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p: Duy
vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp, thèng kª, so s¸nh￿
Kho¸ luËn ®­îc chia thµnh ba ch­¬ng kh«ng kÓ lêi nãi ®Çu, kÕt luËn vµ danh
môc tµi liÖu tham kh¶o.
Ch­¬ng I
: Kh¸i qu¸t chung vÒ ph¸ s¶n doanh nghiÖp vµ ph¸p luËt ph¸ s¶n
Ch­¬ng II
: Thñ tôc gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp theo
ph¸p luËt hiÖn hµnh.
Ch­¬ng III
: Thùc tr¹ng gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè ph¸ s¶n doanh nghiÖp
trong thêi gian qua vµ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn ph¸p luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp ViÖt
nam.
Víi tr×nh ®é cßn nhiÒu h¹n chÕ còng nh­ kinh nghiÖm nghiªn cøu ch­a nhiÒu,
h¬n n÷a ®©y còng lµ mét vÊn ®Ò míi ë ViÖt nam, cho nªn kho¸ luËn sÏ kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c
thÇy, c« gi¸o vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Thực tiễn trong những năm qua cho thấy việc thi hành Luật phá sản đã gặp phải những khó khăn, đó là nhiều trường hợp yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp phải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement