Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lanhgia007
#735990 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những vấn đề pháp lý về phá sản doanh nghiệp
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý vÒ ph¸ s¶n doanh nghiÖp
Vò ThÞ Thu H­¬ng: LuËt 1-K98
2
khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. KÝnh mong sù chØ dÉn vµ ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o vµ tÊt c¶ b¹n bÌ ®· gióp em t×m ra nh÷ng nh­îc ®iÓm cña ®Ò tµi.
Ch­¬ng I
Ph¸ s¶n doanh nghiÖp vµ ph¸p luËt
ph¸ s¶n doanh nghiÖp
I.Ph¸ s¶n doanh nghiÖp:
1. Sù ra ®êi cña kh¸i niÖm ph¸ s¶n vµ ph¸ s¶n doanh nghiÖp:
Khi cã sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c chñ thÓ kinh doanh th× sù ph¸t
sinh ph¸ s¶n lµ tÊt yÕu, doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i
®ñ søc c¹nh tranh víi nh÷ng c¬ së kh¸c. §ßi hái nµy lµm xuÊt hiÖn nhiÒu
doanh nghiÖp cã b¶n lÜnh v­ît lªn n¾m b¾t c¸c c¬ héi chiÕm lÜnh thÞ tr­êng.
Song bªn c¹nh ®ã lµ mét bé phËn kh«ng nhá nh÷ng doanh nghiÖp yÕu kÐm,
lµm ¨n thua lç, nî chång chÊt mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®óng h¹n; vÒ thùc
chÊt ®· l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n.
Luật phá sản được Quốc hội thông qua ngày 30/12/1993 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/1994. Luật ban hành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh ngh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement