Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By toimainhoanh_bietlamsaoquen
#735846 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng giải quyết tranh chấp kinh tế tại Toà ỏn
Thùc tr¹ng gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ t¹i Toµ ¸n
NguyÔn ThÞ Mai Hiªn - Líp KT 23A
Lêi më ®Çu
Tõ n¨m 1986, §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· chñ tr­¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
thÞ tr­êng, chñ tr­¬ng ®ã ®· lµm thay ®æi c¨n b¶n nÒn kinh tÕ n­íc ta tõ hai
thµnh phÇn kinh tÕ chÝnh víi lèi qu¶n lý mang nÆng tÝnh hµnh chÝnh sang nÒn
kinh tÕ ®a thµnh phÇn ph¸t triÓn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã ®Þnh h­íng x· héi
chñ nghÜa. Tõ ®ã quan hÖ kinh tÕ trë nªn sèng ®éng vµ ®a d¹ng, phøc t¹p h¬n.
Môc ®Ých ®¹t ®­îc lîi nhuËn tèi ®a trë thµnh ®éng lùc trùc tiÕp cña c¸c bªn
tham gia quan hÖ kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy, tranh chÊp kinh tÕ kh«ng
nh÷ng lµ vÊn ®Ò khã tr¸nh khái, mµ cßn lµ mét vÊn ®Ò lín ®ßi hái ph¶i cã sù
quan t©m gi¶i quyÕt mét c¸ch tháa ®¸ng. §ã võa lµ mét yªu cÇu nghiªm ngÆt
cña nguyªn t¾c ph¸p chÕ, võa lµ mét ®ßi hái bøc xóc cña nÒn kinh tÕ thÞ
tr­êng.
Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng,
tÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p trong quan hÖ kinh tÕ còng trë nªn phøc t¹p vÒ néi
dung, gay g¾t vÒ møc ®é tranh chÊp, vµ phong phó h¬n nhiÒu vÒ chñng lo¹i.
§· vËy xuÊt ph¸t tõ lîi Ých kinh tÕ cña mçi bªn tranh chÊp, viÖc gi¶i quyÕt
tranh chÊp kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu nhanh
chãng, d©n chñ, ®¹t hiÖu qu¶, b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña c¸c bªn
V× vËy, trong b­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ë n­íc ta ®ang
diÔn ra mét sù ®æi míi s©u s¾c trong viÖc tæ chøc c¸c c¬ quan tµi ph¸n kinh tÕ
nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu míi do nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Æt ra. Cho ®Õn
nay, sau gÇn 10 n¨m thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, toµ kinh tÕ cña c¸c toµ ¸n
trong c¶ n­íc ®· béc lé nh÷ng mÆt ­u nh­îc ®iÓm nhÊt ®Þnh. Toµ kinh tÕ thuéc
toµ ¸n nh©n d©n tØnh Thanh ho¸ còng kh«ng n»m ngoµi thùc tÕ trªn. Trong thêi
gian vÒ Toµ ¸n nh©n d©n TØnh Thanh ho¸ thùc tËp t«i ®· cã dÞp t×m hiÓu vÒ
thùc tr¹ng gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ t¹i toµ ¸n vµ cã mét sè ý kiÕn vÒ c¬
chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ ë n­íc ta. V× thÕ t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò
tµi:'' Thùc tr¹ng gi¶i quyÕt tranh chÊp kinh tÕ t¹i Toµ ¸n" lµm chuyªn ®Ò
thùc tËp cña m×nh
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm ba phÇn:
PhÇn I: Nªu kh¸i qu¸t chung vÒ tranh chÊp kinh tÕ vµ c¸c h×nh thøc gi¶i
quyÕt tranh chÊp kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay
Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, tính đa dạng và phức tạp trong quan hệ kinh tế cũng trở nên phức tạp về nội dung, gay gắt về
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement