Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Steven
#735221 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thời hạn trong pháp luật tố tụng hình sự Việt nam
2
vÊn ®Ò thêi h¹n. So víi nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y, trong Bé luËt tè tông
h×nh sù n¨m 2003 c¸c lo¹i thêi h¹n ®­îc quy ®Þnh râ rµng, chÆt chÏ, c¸c
giai ®o¹n, ho¹t ®éng tè tông nµo còng g¾n liÒn víi mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh.
Thêi h¹n tè tông ®­îc xem nh­ lµ mét chØ tiªu b¾t buéc c¸c c¬ quan tiÕn
hµnh tè tông ph¶i thùc hiÖn.
Mäi ho¹t ®éng tè tông ®Òu diÔn ra trong thêi gian, v× thÕ cã thÓ
kh¼ng ®Þnh r»ng vÊn ®Ò thêi h¹n trong tè tông h×nh sù liªn quan ®Õn néi
dung, ￿ y nghÜa, chÊt l­îng, hiÖu qu¶ tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tè tông h×nh sù.
Tuy nhiªn, ngay trong Bé luËt tè tông h×nh sù míi c¸c quy ®Þnh vÒ thêi h¹n
còng ch­a hoµn toµn ®Çy ®ñ, khoa häc. MÆt kh¸c ch­a cã nhiÒu ®Ò tµi,
c«ng tr×nh nghiªn cøu mét c¸ch chuyªn biÖt vÒ vÊn ®Ò thêi h¹n trong tè
tông h×nh sù Víi ly do ®ã, t«i ®· chän ®Ò tµi "Thêi h¹n trong ph¸p luËt tè
tông h×nh sù ViÖt nam" ®Ó viÕt luËn ¸n cao häc.
2. Môc ®Ých nhiÖm vô nghiªn cøu ®Ò tµi.
Môc ®Ých cña luËn ¸n lµ lµm râ mét sè l￿y luËn c¬ b¶n vÒ thêi h¹n
nh­ kh¸i niÖm thêi h¹n, ￿y nghÜa thêi h¹n, c¨n cø x¸c ®Þnh thêi h¹n, ph©n
lo¹i thêi h¹n trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c lo¹i thêi h¹n c¬ b¶n trong Bé luËt tè
tông h×nh sù hiÖn hµnh: §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ¸p
dông thêi h¹n tè tông h×nh sù nãi riªng trong thùc tiÔn nh÷ng n¨m gÇn ®©y,
rót ra nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. §Ò xuÊt mét sè
￿y kiÕn nh»m söa ®æi, bæ sung mét sè quy ®Þnh vÒ thêi h¹n trong Bé luËt tè
tông h×nh sù vµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tè tông h×nh sù cña
c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông.
Môc ®Ých vµ ph¹m vi nghiªn cøu nãi trªn ®Æt ra cho luËn ¸n gi¶i
quyÕt c¸c nhiÖm vô cô thÓ sau ®©y:
- Nghiªn cøu vÒ thêi h¹n trong tè tông h×nh sù
- Nghiªn cøu vÒ mét sè lo¹i thêi h¹n c¬ b¶n trong Bé luËt tè tông
h×nh sù: thêi h¹n trong giai ®o¹n ®iÒu tra vµ kiÓm s¸t ®iÒu tra, thêi h¹n xÐt
xö, thêi h¹n thi hµnh b¶n ¸n vµ quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n, thêi h¹n ¸p dông c¸c
biÖn ph¸p ng¨n chÆn.
- Nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ thùc tiÔn ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt
vÒ thêi h¹n trong tè tông h×nh sù.
- §Ò xuÊt c¸c kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ thêi h¹n trong
Bé luËt tè tông h×nh sù ViÖt nam.
Để góp phần đảm bảo hiệu lực của Luật tố tụng hình sự, hiệu quả của tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự mới đã quan tâm thích đáng đến vấn đề thời hạn. So
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement