Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By creater_aipa
#735154 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Sự tương đồng và sự khác biệt của chính thể Việt Nam Hiến pháp 1946 với chính thể của một số nước trên thế giới
2
3.2.1. H×nh thµnh mét hÖ thèng lý luËn ®éc lËp vÒ m« h×nh tæ chøc nhµ
n­íc.
3.2.2. X¸c ®Þnh chÝnh thÓ ViÖt Nam hiÖn nay. ..................................................
3.2.3. NhËn thøc ®óng ®¾n nguyªn t¾c c¶ quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n,
quyÒn lùc nhµ n­íc lµ thèng nhÊt. .....................................................................
3.2.4. Hoµn thiÖn tæ chøc vµ c¬ chÕ ph©n c«ng, phèi hîp gi÷a c¸c c¬
quan nhµ n­íc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p, hµnh ph¸p, t­
ph¸p ..................................................................................................................
KÕt luËn . ....................................................................................................................Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ...................................................................................
Hiến pháp 1946 thể hiện tư tưởng tài tình của Hồ Chí Minh và các đồng chí của Người, một bản Hiến pháp không những khẳng định độc lập chủ quyền của đất nước, xâ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement