Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By over_like_1990
#735109 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Toà kinh tế
2
vµ thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ theo chØ tiªu ph¸p lÖnh Nhµ n­íc . Theo “ §iÒu lÖ tam thêi vÒ chÕ ®é hîp ®ång kinh tÕ ” ( kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 4/TTG ngµy 4/1/1960 cña Thñ T­íng ChÝnh Phñ ) th× ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ ®­îc coi lµ kû luËt b¾t buéc trong quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ . §iÒu lÖ qui ®Þnh , c¬ së ®Ó c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång lµ chØ tiªu kÕ ho¹ch nhµ n­íc giao ; hîp ®ång kinh tÕ chØ ®­îc söa ®æi , huû bá khi nhµ n­íc söa ®æi hoÆc huû bá chØ tiªu kÕ ho¹ch . Nh­ vËy, thùc chÊt cña hîp ®ång kinh tÕ thêi kú nµy lµ 1 h×nh thøc ph¸p lý ®Ó c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cô thÓ ho¸ chØ tiªu kÕ ho¹ch nh»m thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch ®ã , cßn tÝnh chÊt tù nguyÖn , tho¶ thuËn rÊt Ýt ®­îc quan t©m . Do ®ã , quan hÖ kinh tÕ chñ yÕu ph¸t sinh tõ nghÜa vô thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch mang tÝnh ph¸p lÖnh vµ tËp trung . §Õn n¨m 1986, thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ - x· héi mµ §¶ng ta ®Ò ra trong ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI , Héi ®ång nhµ n­íc ®· th«ng qua Ph¸p lÖnh vÒ hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 . §©y lµ b­íc ph¸t triÓn míi cña ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ . Theo ph¸p lÖnh nµy, hîp ®ång kinh tÕ ®­îc x¸c lËp mét c¸ch tù nguyÖn , b×nh ®¼ng theo sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn ký kÕt . Cïng víi sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang kinh tÕ thÞ tr­êng , c¸c quan hÖ kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më réng Trong qu¸ tr×nh giao dÞch ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ trong quan hÖ kinh doanh, gi÷a c¸c chñ thÓ cã thÓ x¶y ra c¸c bÊt ®ång , c¸c tranh chÊp nhÊt lµ trong viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ . Dï ë nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung hay nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× tranh chÊp kinh tÕ lµ ®iÒu khã tr¸nh khái . Th«ng th­êng th× c¸c bªn chñ thÓ tù th­¬ng l­îng gi¶i quyÕt nh­ng cã nh÷ng tranh chÊp kh«ng thÓ tù hoµ gi¶i ®­îc vµ hä ph¶i nhê ®Õn sù can thiÖp cña c¬ quan cã chøc n¨ng. Tõ n¨m 1993 trë vÒ tr­íc , c¬ quan cã chøc n¨ng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp kinh tÕ lµ c¬ quan Träng tµi kinh tÕ Nhµ n­íc . Träng tµi kinh tÕ Nhµ n­íc ra ®êi ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp kinh tÕ mµ chñ yÕu lµ tranh chÊp vÒ hîp ®ång kinh tÕ ,chÝnh v× vËy chÕ ®Þnh vÒ Träng tµi kinh tÕ ®­îc ra ®êi , vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña chÕ ®é hîp ®ång kinh tÕ . Nghiªn cøu qua tõng giai ®o¹n sÏ gióp ta hiÓu râ h¬n vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Träng tµi kinh tÕ Nhµ n­íc.1. Giai ®o¹n tõ 1960 ®Õn 1984 N¨m 1960 , chÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 04.TTg ngµy 4/1/1960 ban hµnh kÌm theo ®iÒu lÖ t¹m thêi vÒ hîp ®ång kinh tÕ . TiÕp ngay sau ®ã , tæ chøc Träng tµi kinh tÕ ®­îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 02.TTg ngµy 14/1/1960 . NghÞ ®Þnh nµy qui ®Þnh c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu nh­ c¬ cÊu tæ chøc , ph©n cÊp , chøc n¨ng cña Träng tµi kinh tÕ . Theo NghÞ ®Þnh nµy , Träng tµi kinh tÕ víi t­ c¸ch lµ mét c¬ quan trong bé m¸y hµnh chÝnh Nhµ n­íc , ®­îc tæ chøc ë cÊp Trung ­¬ng , khu , thµnh phè , tØnh vµ bé cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ xÐt xö c¸c tranh chÊp kinh tÕ. N¨m 1975 , trªn c¬ së nh÷ng quan ®iÓm , ®­êng lèi mµ §¶ng ®· ®Ò ra trong Héi nghÞ lÇn thø 20.BCHTW §¶ng (1972), ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 54.CP ngµy 10/3/1975 vÒ chÕ ®é hîp ®ång kinh tÕ vµ NghÞ ®Þnh sè 75.CP ngµy 14/4/1975vÒ ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Träng tµi kinh tÕ . Theo NghÞ ®Þnh 75.CP , Träng tµi kinh tÕ cã thªm chøc n¨ng lµ qu¶n lý c«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ . Ho¹t ®éng cña Träng tµi kinh tÕ nh»m ®¶m b¶o tÝnh kû luËt cña Nhµ n­íc vÒ hîp ®ång kinh tÕ ®ång thêi gi¶i quyÕt , xö lý nh÷ng vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ N¨m 1984 , Héi ®ång bæ tr­ëng ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 62.H§BT ngµy 17/4/1984 qui ®Þnh vÒ chøc n¨ng , nhiÖm vô , quyÒn h¹n vµ tæ chøc cña Träng tµi kinh tÕ . LÇn ®Çu tiªn ë n­íc ta h×nh thµnh Träng tµi kinh tÕ cÊp huyÖn Thùc tiÔn cho thÊy , trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, Nhµ n­íc trùc tiÕp tham gia tæ chøc s¶n xuÊt , ph©n phèi s¶n phÈm x· héi th× viÖc
Việc giải quyết tranh chấp kinh tế bằng Toà án là một vấn đề khá mới mẻ nước ta bởi Toà kinh tế mới được thành lập theo Luật sửađổi bổ sung một số điều của Luật
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement