Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duybeo_ngo_hihi
#731395 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Luật kinh doanh đối với công ty cổ phần
2
LuËt kinh doanh c«ng ty cæ phÇn
=======
PhÇn I
Vai trß cña C«ng ty cæ phÇn trong nÒn kinh tÕ
n­íc ta hiÖn nay
§Êt n­íc ta trong thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ rÊt cÇn sù ph¸t triÓn cña c¸c
C«ng ty, doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c C«ng ty cæ phÇn, lo¹i h×nh nµy cã kh¶
n¨ng huy ®éng vèn nhanh, tËn dông c¸c nguån vèn d­ trong x· héi vµ t¹o lîi
nhuËn cho c¸c nguån vèn ®ã, cã kh¶ n¨ng kinh doanh n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ cao,
c¹nh tranh tèt trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. Lµ lo¹i h×nh kinh tÕ phæ biÕn
nhÊt hiÖn nay ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, rÊt Ýt bÞ thua
lç vµ rñi ro mµ sù lín m¹nh ngµy cµng cao. Trong c¸c C«ng ty cæ phÇn hiÖn nay
mét thµnh viªn cã thÓ tham gia vµo nhiÒu C«ng ty kh¸c nhau, lu«n lu«n ph¸t huy
vµ tËn dông ®­îc trÝ tuÖ, nh©n lùc lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Trong
kinh doanh cã sù an toµn cao t¹o niÒm tin cho c¸c nhµ ®Çu t­.
C«ng ty cæ phÇn còng chÝnh lµ n¬i t¹o nªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t
hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cã tiÒm n¨ng lµ s©n ch¬i kinh doanh b×nh ®¼ng cho c¸c
nhµ ®Çu t­.
C«ng ty cæ phÇn chÝnh lµ sù t¹o ra ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp
nhµ n­íc. C¸c c«ng ty nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp n­íc ta vÉn cßn tr× trÖ, thua
lç trong kinh doanh do sù c¹nh tranh, do thiÕu hôt vèn, do sù qu¶n lý Ýt cã tr¸ch
nhiÖm, viÖc thay ®æi, thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn sÏ kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm
®ã. C¸c C«ng ty cæ phÇn nhµ n­íc vÉn gi÷ 50% cæ phÇn cña ®a sè c¸c C«ng ty
trong n­íc ®Ó chØ ®¹o ho¹t ®éng, do vËy l·i doanh thu nhµ n­íc thu ®­îc lµ rÊt
cao, bæ sung vµo ng©n s¸ch ph¸t triÓn hÖ thèng an ninh, quèc phßng, æn ®Þnh trËt
tù x· héi, t¹o ®µ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc nhµ.
PhÇn II
Thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn
Thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi lÇn thø VI §¶ng ®· ghi nhËn: "Thùc chÊt
cña ®æi míi vÒ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ lµ c¬ chÕ kÕ ho¹ch, theo ph­¬ng thøc
ho¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ".
Công ty cổ phần chính là sự tạo ra chương trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Các công ty nhà nước, các doanh nghiệp nước ta vẫn còn trì trệ, thua lỗ trong
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement