Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kid.heavensent
#731085 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Tạm giam trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam
2
h×nh sù bÞ b¾t trong nh÷ng tr­êng hîp khÈn cÊp hoÆc qu¶ tang nh»m ng¨n
chÆn nh÷ng hµnh vi nguy hiÓm cho x· héi cña hä, ng¨n ngõa hä tiÕp tôc ph¹m
téi, trèn tr¸nh ph¸p luËt hoÆc cã hµnh vi g©y c¶n trë cho viÖc ®iÒu tra, truy tè,
xÐt xö vµ thi hµnh ¸n h×nh sù.
Ý nghÜa cña viÖc quy ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn trong tè tông
h×nh sù lµ ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc ®Êu tranh, phßng chèng téi ph¹m ®¹t hiÖu qu¶
cao. Nã ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ®­îc thuËn
lîi, thÓ hiÖn sù chuyªn chÝnh cña nhµ n­íc XHCN.
Sö dông biÖn ph¸p ng¨n chÆn nh»m ®¶m b¶o sù d©n chñ, t«n träng c¸c
quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n ®­îc hiÕn ph¸p quy ®Þnh nh­ : quyÒn bÊt kh¶ x©m
ph¹m vÒ th©n thÓ, quyÒn tù do c­ tró vµ ®i l¹i... thÓ hiÖn tÝnh ­u viÖt cña chÕ
®é XHCN.
Tõ môc ®Ých trªn, viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kh«ng thÓ ¸p
dông trµn lan, tuú tiÖn mµ khi ¸p dông ph¶i tu©n theo nh÷ng c¨n cø nhÊt ®Þnh
vµ khi cÇn thiÕt míi ¸p dông ®Ó ng¨n chÆn téi ph¹m hoÆc cã dÊu hiÖu cña téi
ph¹m bá trèn, g©y khã kh¨n cho viÖc ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö hay téi ph¹m sÏ
tiÕp tôc ph¹m téi, nh»m ®¶m b¶o cho viÖc thi hµnh ¸n.
C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn trong Tè tông h×nh sù bao gåm : b¾t, t¹m gi÷,
t¹m giam, cÇm ®i khái n¬i c­ tró, b¶o l·nh ®Æt tiÒn hoÆc tµi s¶n cã gi¸ trÞ ®Ó
b¶o ®¶m. Do vËy t¹m gi÷, t¹m giam lµ mét trong sè biÖn ph¸p ng¨n chÆn
trong tè tông h×nh sù.
2. Kh¸i niÖm t¹m giam :
Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh tè tông, ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc ph¸t hiÖn, t×m ra
kÎ ph¹m téi. X¸c ®Þnh téi ph¹m kh«ng ®Ó lät kÎ ph¹m téi vµ phôc vô c«ng t¸c
xÐt xö ng­êi ph¹m téi ®­îc chÝnh x¸c, nghiªm minh, c¸c c¬ quan vµ nh÷ng
ng­êi cã thÈm quyÒn theo ph¸p luËt quy ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p t¹m giam
theo quy ®Þnh trong bé luËt tè tông h×nh sù.
T¹m giam lµ viÖc thÓ hiÖn sù b¾t buéc cña nhµ n­íc ®èi víi bÞ can bÞ
c¸o, sù b¾t buéc ®ã thÓ hiÖn ë chç biÖn ph¸p t¹m giam ®­îc b¶o ®¶m thùc
hiÖn b»ng søc m¹nh c­ìng chÕ cña Nhµ n­íc, do c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng
thÈm quyÒn thùc hiÖn. MÆt kh¸c nã cßn thÓ hiÖn viÖc h¹n chÕ c¸c quyÒn tù do
cña ng­êi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p t¹m giam trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt
Xuất phát từ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lực thuộc về nhân dân nên quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement