Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhdangtimem_pl
#1037470

Download miễn phí Thiết kế cao ốc hưng lon, lô CC 1 – Khu dân cư Bến Lức – Phường 7 - Quận 8 – Nam Sài Gòn

KIẾN TRÚC

(TỪ TRANG 2 ĐẾN TRANG 6 – TỔNG SỐ: 5 TRANG)

PHẦN II:

KẾT CẤU

(TỪ TRANG 7 ĐẾN TRANG 229 – TỔNG SỐ: 222TRANG)ĐỒ ÁN TỐT N GHIỆP KSXD THIẾT KẾ CAO ỐC HƯNG LONG

GVHD : THẦY VÕ MINH THIỆN

KIẾN TRÚC

CHƯƠNG 0:

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


oäng rieâng beù nhaát.
- Keát quaû tính
- Taàn soá tìm ñöôïc
- Giaù trò chuyeån vò trong caùc daïng dao ñoäng.
- Etabs seõ tìm n dao ñoäng rieâng coù giaù trò taàn soá dao ñoäng naèm trong khoaûng Shift ->
Radius
- Tolerance: Trong moãi tröôøng hôïp dao ñoäng rieâng thì seõ döøng khi taàn soá dao ñoäng
thaûo maõn giaù trò Tolerance
- Sô ñoà tính cho tröôùc f (taân soá) ->0 thì keát caáu ôû traïng thaùi nguy hieåm , vì vaäy Etabs
Center= 0, Radius = 0.
- Ritz Vector:
- Starting Ritz Vector:
¾ Assign -> Shell -> Regit Diaphragm
- Toïa ñoä toång theå maø Etabs gaùn treân coâng trình.
HÌNH AÛNH DAO ÑOÄNG CUÛA COÂNG TRÌNH ÑÖÔÏC XUAÁT TÖØ ETABS NHÖ SAU:
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 57
Mode 1 Mode 2
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
Mode 3
Töø hình aûnh dao ñoäñoäng treân ta thaáy coù 3 loaïi dao ñoäng cho 3 mode ñaàu tieân laø:
- Dao ñoäng theo phöông X
- Dao ñoäng theo phöông Y
- Dao ñoäng xoaén
Töø caùc daïng dao ñoäng ñoù ta xuaát vaø bieåu dieãn 12 mode cuûa coâng trình nhö sau:
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 58
Mode1 Mode 2 Mode 3
0
10
20
30
40
50
60
0 0.5 1
0
10
20
30
40
50
60
0 5 10
0
10
20
30
40
50
60
0 50
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
Mode 4 Mode 5 Mode 6
0
10
20
30
40
50
60
-20 0 20
0
10
20
30
40
50
60
-10 -5 0 5
0
10
20
30
40
50
60
-100 0 100
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 59
Mode 7 Mode 8 Mode 9
0
10
20
30
40
50
60
-10 0 10 20
0
10
20
30
40
50
60
-10 0 10
0
10
20
30
40
50
60
-200 0 200
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
Mode 12Mode 11Mode 10
0
10
20
30
40
50
60
-10 0 10
0
10
20
30
40
50
60
-10 0 10
0
10
20
30
40
50
60
-500 0 500
II. XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG TAÄP TRUNG Mj CUÛA PHAÀN COÂNG TRÌNH
THÖÙ J
Ta coù theå xaùc ñònh khoái löôïng taäp trung cuûa coâng trình baèng caùch xuaát töø Etabs
nhö sau:
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 60
Story Diaphragm MassX MassY
MAI D1 17.807 17.807
THUONG D1 105.9228 105.9228
TANG15 D1 118.4277 118.4277
TANG14 D1 114.3613 114.3613
TANG13 D1 110.677 110.677
TANG12 D1 111.9695 111.9695
TANG11 D1 113.5417 113.5417
TANG10 D1 113.5417 113.5417
TANG9 D1 115.1835 115.1835
TANG8 D1 117.1052 117.1052
TANG7 D1 117.1052 117.1052
TANG6 D1 119.0964 119.0964
TANG5 D1 121.3674 121.3674
TANG4 D1 121.3674 121.3674
TANG3 D1 158.9959 158.9959
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 61
TANG2 D1 168.7736 168.7736
TANG1 D1 164.148 164.148
MassX, MasY laø khoái löôïng taäp trung cuûa töøng taàng
TÖØ CAÙC MODE TA TÍNH TOAÙN CHI TIEÁT
- Ñöôïc laäp treân EXCEL nhö sau
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 62
A. XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN GIOÙ ÑOÄNG THEO PHÖÔNG X:
NOÄ I DUNG:
1. Xaùc ñònh dòch chuyeån ngang tæ ñoái cuûa troïng taâm phaàn coâng trình
thöù j öùng vôùi daïng dao ñoäng thöù i, yji.
2. Xaùc ñònh giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tænh cuûa aùp löïc gioù taùc duïng leân caùc
phaàn tính toaùn cuûa coâng trình:
3. Xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù taùc duïng leân coâng trình
CHI TIE ÁT :
1. Xaùc ñònh dòch chuyeån ngang tæ ñoái cuûa troïng taâm phaàn coâng trình
thöù j öùng vôùi daïng dao ñoäng thöù i, yji.
- Giaù trò chu kì dao ñoäng ñöôïc xuaát töø Etabs.
Mode Period UX UY UZ
1 2.35412 5.5192 0.2288 0
2 2.22548 0.7662 66.4348 0
3 1.92451 63.4965 0.5786 0
4 1.00518 0.8908 0.0195 0
5 0.62503 10.5509 4.6019 0
6 0.61608 3.2872 13.2945 0
7 0.5449 0.8912 0.0706 0
8 0.35151 0.0071 0.0008 0
9 0.30562 0.4193 1.9222 0
10 0.30452 2.5993 0.2714 0
11 0.25992 2.3065 0.0001 0
12 0.25804 0.0001 4.0566 0
- Baûng chuyeån vò cuûa 3 mode dao ñoäng cuûa caùc nuùt taïi troïng taâm moãi möùc
saøn xuaát töø Etabs.
Story DiaphragmMode UX (m) UY (m)
MAI D1 3 0.0368 0.0037
THUONG D1 3 0.0354 0.0036
TANG15 D1 3 0.0334 0.0033
TANG14 D1 3 0.0313 0.0031
TANG13 D1 3 0.0291 0.0028
TANG12 D1 3 0.0268 0.0026
TANG11 D1 3 0.0245 0.0023
TANG10 D1 3 0.0221 0.0021
TANG9 D1 3 0.0197 0.0018
TANG8 D1 3 0.0172 0.0016
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 63
TANG7 D1 3 0.0148 0.0014
TANG6 D1 3 0.0123 0.0011
TANG5 D1 3 0.0099 0.0009
TANG4 D1 3 0.0076 0.0007
TANG3 D1 3 0.0055 0.0005
TANG2 D1 3 0.0028 0.0002
TANG1 D1 3 0.0008 0.0001
MAI D1 6 -0.0259 -0.043
THUONG D1 6 -0.018 -0.031
TANG15 D1 6 -0.0132 -0.023
TANG14 D1 6 -0.0084 -0.014
TANG13 D1 6 -0.0036 -0.006
TANG12 D1 6 0.0009 0.0018
TANG11 D1 6 0.005 0.009
TANG10 D1 6 0.0084 0.0151
TANG9 D1 6 0.0109 0.02
TANG8 D1 6 0.0126 0.0233
TANG7 D1 6 0.0133 0.0249
TANG6 D1 6 0.0131 0.0249
TANG5 D1 6 0.0121 0.0233
TANG4 D1 6 0.0104 0.0203
TANG3 D1 6 0.0082 0.0162
TANG2 D1 6 0.0046 0.0094
TANG1 D1 6 0.0014 0.0029
MAI D1 9 0.0097 -0.002
THUONG D1 9 0.0058 -0.001
TANG15 D1 9 0.002 -0.001
TANG14 D1 9 -0.0014 -8E-04
TANG13 D1 9 -0.0047 -7E-04
TANG12 D1 9 -0.0068 -4E-04
TANG11 D1 9 -0.0072 -1E-04
TANG10 D1 9 -0.0059 0.0004
TANG9 D1 9 -0.0032 0.0008
TANG8 D1 9 0.0004 0.0013
TANG7 D1 9 0.0041 0.0016
TANG6 D1 9 0.0073 0.0019
TANG5 D1 9 0.0094 0.0019
TANG4 D1 9 0.01 0.0018
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 64
TANG3 D1 9 0.0091 0.0015
TANG2 D1 9 0.0056 0.0008
TANG1 D1 9 0.0016 0.0002
- Baûng choïn loïc töø baûng treân, chæ tính theo phöông X cuûa mode dao ñoäng.
Taàng Cao ñoä z yj1 yj2 yj3
m
TANG1 0 0.08 1.4 1.6
TANG2 4.5 2.8 4.6 5.6
TANG3 9 5.5 8.2 9.1
TANG4 12.2 7.6 10.4 10
TANG5 15.4 9.9 12.1 9.4
TANG6 18.6 12.3 13.1 7.3
TANG7 21.8 14.8 13.3 4.1
TANG8 25 17.2 12.6 0.4
TANG9 28.2 19.7 10.9 -3.2
TANG10 31.4 22.1 8.4 -5.9
TANG11 34.6 24.5 5 -7.2
TANG12 37.8 26.8 0.9 -6.8
TANG13 41 29.1 -3.6 -4.7
TANG14 44.2 31.3 -8.4 -1.4
TANG15 47.4 33.4 -13.2 2
THUONG 50.6 35.4 -18 5.8
MAI 53.5 36.8 -25.9 9.7
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 65
DAÏNG DAO ÑOÄNG 1 2 3
2. Xaùc ñònh giaù trò tieâu chuaån thaønh phaàn tænh cuûa aùp löïc gioù taùc duïng
leân caùc phaàn tính toaùn cuûa coâng trình:
Wj = qtc × k x h Daïng ñòa hình: B
- Ta xaùc ñònh taûi phaân boá theo chieàu ngang coâng trình, do ñoù trong coâng thöùc
treân ta khoâng nhaân cho D.
(Chöa nhaân heä soá khí ñoäng)
Taàng Cao ñoä hj qtc k Wj
(m) (m) (T/m²) (T/m)
TANG1 0 2 0.083 0.800 0.133
TANG2 4.5 4.5 0.083 0.860 0.321
TANG3 9 3.85 0.083 0.976 0.312
TANG4 12.2 3.2 0.083 1.035 0.275
TANG5 15.4 3.2 0.083 1.084 0.288
TANG6 18.6 3.2 0.083 1.116 0.296
TANG7 21.8 3.2 0.083 1.146 0.304
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0 1 2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0 1 2
0
10
20
30
40
50
60
0 20 40
0
10
20
30
40
50
60
-50 0 50
0
10
20
30
40
50
60
-20 0 20
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
SVTH NGUYEÃN DÖÔÕNG– MSSV: 02DHXD029 Trang 66
TANG8 25 3.2 0.083 1.175 0.312
TANG9 28.2 3.2 0.083 1.204 0.320
TANG10 31.4 3.2 0.083 1.228 0.326
TANG11 34.6 3.2 0.083 1.248 0.331
TANG12 37.8 3.2 0.083 1.267 0.337
TANG13 41 3.2 0.083 1.286 0.342
TANG14 44.2 3.2 0.083 1.305 0.347
TANG15 47.4 3.2 0.083 1.324 0.352
THUONG 50.6 3.05 0.083 1.342 0.340
MAI 53.5 2.5 0.083 1.354 0.281
3. Xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù taùc duïng leân coâng trình
a/. Xaùc ñònh heä soá ψ i
trong ñoù:
+ Xeùt theo phöông x: ρ = D = 24.6
χ = H = 53.5
- Tra baûng ñoái vôùi daïng dao ñoäng 1 ta ñöôïc:
+ Xeùt theo phöông x: ν1 = 0.655
- Ta xaùc ñònh taûi phaân boá theo chieàu ngang coâng trình, do ñoù trong coâng thöùc
treân ta khoâng nhaân cho D. Vaø khoâng nhaân cho h vì trong Wj ñaõ chöùa hj
Taàng Cao ñoä ζ Wj WFj
(m) (T/m) (T/m)
TANG1 0 0.517 0.133 0.045
TANG2 4.5 0.517 0.321 0.109
TANG3 9 0.4922 0.312 0.101
TANG4 12.2 0.4796 0.275 0.086
TANG5 15.4 0.4703 0.288 0.089
TANG6 18.6 0.4611 0.296 0.090
TANG7 21.8 0.4545 0.304 0.091
TANG8 25 0.45 0.312 0.092
TANG9 28.2 0.4455 0.320 0.093
TANG10 31.4 0.441 0.326 0.094
TANG11 34.6 0.4366 0.331 0.095
TANG12 37.8 0.4321 0.337 0.095
TANG13 41 0.4283 0.342 0.096


=
== n
j
jji
n
j
Fjji
i
My
Wy
1
2
1
.
.
ψ jjijFj hDWW .... νξ=
ÑOÀ AÙN TOÁT N G H I EÄP KSXD CAO OÁC HÖNG LONG
GVHD : THAÀY VOÕ MINH THIEÄN
TANG14 44.2 0.4259 0.347 0.097
TANG15 47.4 0.4235 0.352 0.098
THUONG 50.6 0.4211 0.340 0.094
MAI 53.5 0.4189 0.281 0.077
Daïng dao ñoäng 1 theo phöông X
Taàng Cao ñoä yj1 yj12 WFj1 Mj WFj1yj1 yj12.Mj
m T T T
TANG1 0 0.080 0.006 0.045 164.15 0.004 1.051
TANG2 4.5 2.800 7...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement