Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#1037305

Download miễn phí Đề tài Đánh giá chu trình sản xuất và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho hệ thống kinh tế trang trại VAC Cô Lan – Ap 2 – Sông Trầu – Trảng bm – Đồng Nai

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

 

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1

 

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3

1.2.1 Mục tiêu trước mắt 3

1.2.2 Mục tiêu lâu dài 3

 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH KINH TẾ TRANG TRẠI VAC

 

2.1 VAC Là Gì? 4

 

2.2 LỊCH SỬ RA ĐỜI, PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG KINH TẾ TRANG TRẠI VAC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 5

 

2.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG KINH TẾ TRANG TRẠI VAC 12

2.3.1 Quy mô – ranh giới – thành phần cấu tạo của hệ thống kinh tế trang trại VAC 12

2.3.2 Những đặc điểm chủ yếu của VAC 16

2.3.3 Nguyên lý xây dựng các mô hình VAC tổng quát ở các vùng sinh thái 23

2.4 VỊ TRÍ – VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA HỆ THỐNG KINH TẾ TRANG TRẠI VAC 24

2.4.1 Nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương 24

2.4.2 Góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển 24

2.4.3 Thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ trong nông nghiệp 25

2.4.4 Góp phần thúc đẩy phát triển nông thôn và đô thị 26

2.4.5 Góp phần làm giàu tài nguyên – môi trường – phát triển thiên nhiên 27

2.4.6 Thúc đẩy các quá trình hợp tác, tương trợ trong nông thôn 27

2.4.7 Góp phần cải tiến một số khâu quản lý nhà nước 28

 

2.5 MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ VAC THƯỜNG GẶP 29

2.5.1 Mô hình vườn ở đồng bằng Sông Cửu Long 29

2.5.2 Các mô hình VAC ở vùng trung du và miền núi 31

2.5.3 Các mô hình VAC ở vùng duyên hải 32

2.5.4 Hệ thống VAC ở đồng bằng Sông Cửu Long 32

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


maùt, caûi thieän cuoäc soáng vaät chaát, tinh thaàn cho coâng nhaân laøm vieäc vaø cung caáp 1 phaàn rau cho heä thoáng nhaø haøng cuûa trang chuû. Do ñoù, heä thoáng caây phuï naøy khoâng oån ñònh veà chuûng loaïi vaø soá löôïng. Vaø phaàn lôùn chuùng thuoäc nhoùm caây ngaén ngaøy.
Nhöõng nhoùm daây leo ñöôïc troàng xung quanh khu vöïc nhaø ôû cuûa coâng nhaân taïo maûng xanh vaø caûi thieän böõa aên haøng ngaøy cho coâng nhaân.
Coû voi ñöôïc troàng xung quanh hoà chöùa nöôùc thaûi vaø bôø ñeâ ao caù.
Vöôøn caây coù taùc duïng raát lôùn trong vieäc caûi thieän vi khí haäu trong khu vöïc chuoàng traïi. Ngoaøi ra vöôøn coøn mang laïi nhieàu nguoàn lôïi nhö: thu hoaïch laâm saûn nhö goã; noâng saûn nhö nhöïa caây, traùi caây, laù, cuû cung caáp nhieàu saûn phaåm ña daïng, saïch seõ. Nhìn chung, vöôøn caây ñaõ coù thieát keá moät caùch hôïp lyù nhöng chöa phaùt huy ñöôïc heát giaù trò cuûa quyõ ñaát neân giaûm lôïi ích cuûa chính chuû traïi.
4.1.6.2. Ao
Hieän taïi traïi coù 5 ao trong ñoù coù 4 ao ñöôïc söû duïng vaøo muïc ñích nuoâi caù coøn 1 ao boû khoâng vì khoâng giöõ ñöôïc nöôùc.
Baûng 4.6 – Ñaëc ñieåm ao caù trong trang traïi
Teân
Dieän tích maët ao (m2)
Daøi (m)
Roäng (m)
Ñoä saâu (m)
Theå tích (m3)
Naêng suaát caù
(taán/naêm)
Loaïi hình canh taùc
Ñaëc ñieåm
Ao 1
500
25
20
4
2000
-
Boû khoâng
keø ñaù xung quanh thaønh hoà vaø troàng muõ troâm.
Ao 2
3000
60
50
2,5
7500
2,4
Caù höôøng, treâ lai, traém coû, ñieâu hoàng
xung quanh mieäng hoà keø ñaù. Troàng troâm, sa keâ, caây caûnh.
Ao 3
6000
100
60
2,5
15000
4,8
Caù höôøng, treâ lai, traém coû, ñieâu hoàng
keø ñaù xung quanh mieäng hoà vaø troàng daàu, troâm, maän.
Ao 4
7500
125
60
3,5
26250
8,4
Troâi, treâ lai, höôøng, chim, traém coû, ñieâu hoàng, meø dinh
Ao ñaát xung quanh hoà troàng coû voi, chuoái, taàm voâng, troâm ñeå baûo veä bôø, chaén gioù, choáng xoaù maøn ñoàng thôøi laøm nguoàn thöùc aên cho caù, boø vaø taêng thu nhaäp.
Ao 5
7500
125
60
3,5
26250
8,4
Troâi, treâ lai, höôøng, chim, traém coû, ñieâu hoàng, meø dinh
Ao ñaát xung quanh hoà troàng coû voi, chuoái, taàm voâng, troâm ñeå baûo veä bôø, chaén gioù, choáng xoaù maøn ñoàng thôøi laøm nguoàn thöùc aên cho caù, boø vaø taêng thu nhaäp.
Nhìn chung, Bôø ao töông ñoái vöõng chaéc, ít roø ræ, saït lôû neân khoâng aûnh höôûng ñeán caù, vôùi möïc nöôùc thaáp nhaát trong naêm laø 1,5m vaø cao nhaát laø 4m , trung bình khoaûng 2,5m. Bôø ao caùch maët nöôùc cao nhaát khoaûng 0,5m vaø coù bôø ñeâ baûo veä, ñoàng thôøi chuû traïi coøn troàng caùc loaïi caây: troâm, chuoái, coû voi, sa keâ, maän, vaø caây caûnh xung quanh. Nhaèm haïn cheá toái ña söï saït lôû, taïo boùng, oån ñònh nhieät ñoä ao nhöng vaãn mang laïi thu nhaäp ñaùng keå nhôø baùn caùc saûn phaåm noâng saûn naøy ra thò tröôøng vaø laø nguoàn cung caáp thöùc aên taïi choå cho coâng nhaân, caù, boø
Ao nuoâi caùc loaïi caù nhö:Troâi, treâ lai, höôøng, chim, traém coû, ñieâu hoàng, meø dinh soáng ôû nhieàu taàng nöôùc khaùc nhau. Caùc loaïi caù naøy aên taïp, thích hôïp vôùi nguoàn thöùc aên töø phaân gia suùc vaø coù theå soáng trong moâi tröôøng coù noàng ñoä oxi thaáp. Ví duï: Ngöôõng [o2] cuûa chim traéng: 3,2 – 4,3mg/l; caù Troâi Aán Ñoä: 0,32mg/l; meø vinh: 0,24mg/l; caù treâ lai, caù höôøng coù cô quan hoâ haáp phuï vì theá coù theå soáng ôû moâi tröôøng nöôùc thieáu oxi
Maët duø dieän tích maët nöôùc ôû ñaây lôùn, chieám khoaûng 24,5% dieän tích toaøn boä heä thoáng nhöng hieäu quaû do vieäc nuoâi troàng thuyû saûn mang laïi chöa phaûn aùnh ñuùng tieàm naêng voán coù cuûa no,ù vì maät ñoä nuoâi quaù daøy 60 con/m2, vaø giaù trò thöông phaåm cuûa chuùng thaáp.
4.1.6.3. Chuoàng
Toång dieän tích cuûa caùc khu nhaø chuoàng laø 4900m2, bao goàm 10 nhaø chuoàng chæ chuyeân nuoâi heo thòt. Trong ñoù chuoàng 1,2 vôùi dieän tích 1700m2 laø hình thöùc nuoâi hôû kieåu cuû, dieän tích heïp. Moãi nhaø chuoàng coù 14 oâ chuoàng, ñöôïc chia thaønh 2 daõy moãi daõy 7 oâ, vaùch chuoàng cao vaø ôû giöõa daõy laø ñöôøng ñi roäng 1,5m nhaèm taïo söï thoâng thoaùng töï nhieân cho chuoàng nuoâi. Moãi oâ chuoàng nuoâi heo thòt coù dieän tích laø 56m2 vaø nuoâi khoaûng 30 – 35 con heo thòt. Rieâng oâ cuoái cuøng cuûa chuoàng thöôøng laø nôi phaân laäp heo beänh, coøi, oám yeáu ñeå coù cheá ñoä chaêm soùc ñaëc bieät. Coâng suaát nuoâi cuûa moãi chuoàng heo thòt laø 250 con/chuoàng. Chuoàng ñöôïc xaây theo moâ hình nuoâi heo thòt hôû, coâng ngheä tieân tieán, theo kieåu kheùp kín, coù voøi nöôùc töï ñoäng, coâng trình caáp 4, maùi lôïp toân keõm, vì keøo xaø goà, coät gaïch(Beâ toâng coát theùp), saøn chuoàng heo cao hôn maët ñöôøng noäi boä 1m (neàn loùt ñan, ñöôïc ñaàm loùt beâ toâng ñaù 4x6 daøy 0,1m phía treân loùt beâ toâng ñaù 1x2 daøy 0,1m taïo ñoä doác thoaùt nöôùc ra hoà nöôùc thaûi(coù coáng thoaùt nöôùc), coù khoaûng troáng thoaùt phaân vaø nöôùc phía oáng coáng ñaûm baûo veä sinh, thoâng thoaùng. Traïi ñöôïc thieát keá theo kieåu cöûa maùi ñoái löu thoâng thoaùng cho chuoàng traïi, vaøo ban ñeâm vaø nhöõng ngaøy thôøi tieát laïnh duøng heä thoáng ñeøn troøn coù coâng suaát 60W ñeå söôûi aám cho gia suùc. Ngoaøi ra ñeå giöõ aám cho daøn gia suùc coù hieäu quaû thì chuoàng coøn coù heä thoáng roøng roïc, baït che. Vöøa coù taùc duïng traùnh möa, gioù cho gia suùc vöøa coù taùc duïng giöõ aám moâi tröôøng trong chuoàng vaøo ban ñeâm, nhöng khi trôøi naéng aám thì coù theå keùo baït xuoáng, laøm maùt chuoàng töï nhieân. Coøn phaân heo vaø nöôùc röûa chuoàng heo theo heä thoáng thoaùt töø chuoàng ra möông boá trí sau coâng trình vaø chaûy vaøo heä thoáng xöû lyù chung. Moãi ngaøy coâng nhaân laøm veä sinh chuoàng vaø thay nöôùc taém 1 laàn vaøo 7h30 moãi saùng. Ñieän trong traïi chæ boá trí ñuû aùnh saùng baûo veä vaø ñuû aùnh saùng cho heo aên, ñeøn söû duïng loaïi 1,2 – 40W, daây ñieän söû duïng laø loaïi daây ñoàng ñôn boïc PVC keùo qua söù gaén treân thanh caùnh haï vì keøo.
Chuoàng 3, ñeán 10 môùi ñöa vaøo hoaït ñoäng, cuõng laø moâ hình nuoâi heo thòt hôû nhöng ñöôïc xaây döïng theo kieåu môùi, chuoàng ñôn. Kieåu chuoàng naøy coù öu theá laø ñoä cheânh leäch nhieät ñoä giöõa beân trong chuoàng vaø beân ngoaøi khoâng lôùn laém, chuoàng luoân thoâng thoaùng neân heo lôùn nhanh hôn vaø cho naêng suaát nuoâi cao hôn kieåu chuoàng cuû. Tuy nhieân noù laïi ñoøi hoûi moät dieän tích lôùn hôn.
Nhìn chung, Moâ hình cuû vaø môùi ñeàu laø kieåu chuoàng traïi ñang aùp duïng coâng ngheä chaên nuoâi heo hieän ñaïi ôû caùc nöôùc Chaâu Aâu, Myõ, ñoù laø “cuøng vaøo, cuøng ra” ñeå ñaûm baûo toát nhaát cho vieäc phoøng ngöøa dòch beänh. Ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu chaên nuoâi heo ñaëc ra laø cao raùo, thoaùng maùt, saïch seõ, aám trong muøa möa vaø maùt trong muøa khoâ, haïn cheá ñöôïc vieäc röûa chuoàng traïi, taém heo neân traïi thöôøng xuyeân khoâ raùo nhöng vaãn thoaùng maùt, giaûm toái ña veà caùc beänh hoâ haáp cho heo con. Vaø tieát kieäm söùc lao ñoäng cho ngöôøi chaên nuoâi.
4.1.6.4. Caùc thaønh phaàn khaùc
1. Heä thoáng caáp nöôùc
Caáp nöôùc cho quaù trình chaên nuoâi baèng heä thoáng gieáng khoan. Chöùa trong boàn laøm baèng caùc oáng pi coù þ1300 chieàu cao 1 pi laø 1m vôùi chieàu cao cuûa moãi boàn laø 5m. Coù toång coäng laø 8 boàn taïi traïi môùi, 4 boàn ôû traïi cuõ, ñöôïc keùo tôùi ñieåm duøng nöôùc baèng heä thoáng PVC, ñieåm duøng nöôùc ñöôïc boá trí moãi oâ chuoàng töø 2 ñeán 3 ñieåm (nuùm uoáng nöôùc), boá trí moät vaøi voøi nöôùc ñeå röûa chuoàng.
Nöôùc caáp cho ao caù vaø vöôøn caây chuû yeáu laáy töø nguoàn nöôùc maët (nöôùc suoái), vaøo muøa haïn khi suoái caïn, ao caù vaø vöôøn caây ñöôïc boå sung baèng nguoàn nöôùc ngaàm chaïy baèng ñoäng cô diezen.
2. Heä thoáng thoaùt nöôùc, nöôùc thaûi
Trang traïi khoâng coù heä thoáng thoaùt nöôùc möa rieâng, nöôùc möa ñöôïc cho chaûy traøn treân maët ñaát neân thöôøng gaây ñoïng nöôùc noäi boä.
Nöôùc thaûi töø heä thoáng chaên nuoâi heo thòt chuû yeáu laø hoãn hôïp goàm: phaân, nöôùc tieåu, nöôùc röûa chuoàng, nöôùc laøm veä sinh vaø cho heo taém, chöùa haøm löôïng amoni vaø chaát höõu cô khaù cao Ñaây laø nguoàn gaây oâ nhieãm nghieâm troïng nhaát trong heä thoáng naøy. Nöôùc thaûi töø chaên nuoâi seõ ñöôïc cho vaøo caùc hoá gom ñaët ôû beân hoâng chuoàng baèng caùc oáng PVC þ90. Sau ñoù chaûy theo caùc oáng saønh þ300 ñeán beå loïc gaïn. Dung tích beå khoaûng 2,4m3 chæ coù moät ngaên loïc duy nhaát, khoâng coù naép ñaäy. Ngaên loïc coù moät maøng loïc ñeå loaïi boû vaät raén coù kích thöôùc lôùn khoù phaân huyû coù trong nöôùc thaûi. Chaát raén naøy laø nguoàn nguyeân lieäu cuûa beå biogas vaø laø nguoàn thöùc aên cuûa caù treâ lai, troâi, meø dinh, höôøng, Coøn nöôùc thaûi tieáp tuïc theo oáng pi þ300 moät phaàn cho xuoáng ao caù, moät phaàn cho ra hoà chöùa ñeå töôùi vöôøn. Ñaây laø vaán ñeà moâi tröôøng nhaïy caûm hieän nay cuûa trang traïi.
3. Khu nhaø xöôûng coâng nhaân, kho caùm vaø vaät lieäu
Moãi khu nhaø xöôûng coâng nhaân coù dieän tích 50m2, nhaø caáp 4 ñöôïc xaây gaàn coång ra vaøo, gaàn traïi heo hoaëc ôû gaàn 4 goùc vöôø...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement