Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1033634 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHU VỰC NGHIÊN CỨU............................................4
1.1. Điều kiện tự nhiên................................................................................................4
1.1.1. Vị trí địa lý ........................................................................................................4
1.1.2. Địa hình, địa chất ..............................................................................................6
1.1.3. Khí hậu ..............................................................................................................6
1.1.4. Thủy văn............................................................................................................8
1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội ......................................................................................9
1.2.1. Dân số và lao động............................................................................................9
1.2.2. Kinh tế.............................................................................................................10
1.3. Tình hình ô nhiễm nước và yêu cầu quản lý, bảo vệ chất lượng nước của sông
Bần Vũ Xá.................................................................................................................10
1.3.1. Tình hình ô nhiễm nước ..................................................................................10
1.3.2. Yêu cầu quản lý, bảo vệ chất lượng nước.......................................................12
1.4. Nội dung nghiên cứu trong luận văn..................................................................12
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ DỰ BÁO BIẾN ĐỔI CHẤT
LƯỢNG NƯỚC SÔNG BẦN VŨ XÁ .....................................................................13
2.1. Các nguồn gây ô nhiễm nước.............................................................................13
2.1.1. Sinh hoạt.........................................................................................................13
2.1.2. Nguồn ô nhiễm do công nghiệp ......................................................................15
2.1.3. Nguồn ô nhiễm do nông nghiệp......................................................................22
2.2. Tính toán/ước tính tải lượng chất ô nhiễm lưu vực sông Bần Vũ Xá................24
2.2.1. Phương pháp tính toán ....................................................................................24
2.2.2. Tính toán/ước tính tải lượng chất ô nhiễm phát sinh trong lưu vực sông Bần
Vũ Xá ........................................................................................................................24
2.3. Đánh giá chất lượng nước ..................................................................................26
2.3.1 Số liệu quan trắc chất lượng nước....................................................................26
2.3.2. Đánh giá chất lượng nước ...............................................................................30

2.3.4. Đánh giá chung về ô nhiễm nước....................................................................42
2.4. Phân tích đánh giá nguyên nhân gây ô nhiễm nước...........................................42
2.4.1. Những động lực và áp lực làm suy giảm chất lượng môi trường nước ..........42
2.4.2.Nguyên nhân suy giảm chất lượng và ô nhiễm nguồn nước............................44
2.5. Tính toán đánh giá biến đổi chất lượng nước và ô nhiễm nước sông theo mô
hình toán chất lượng nước.........................................................................................45
2.5.1. Đặt vấn đề .......................................................................................................45
2.5.2. Khái quát chung về mô hình toán và lựa chọn mô hình .................................45
2.5.3. Giới thiệu tóm tắt mô hình QUAL2K ............................................................47
2.5.4. Giới thiệu tóm tắt phương pháp mô phòng của mô hình QUAL2K ...............48
2.5.5. Phương pháp xác định thông số mô hình........................................................59
2.5.6. Số liệu đầu vào và kết quả đầu ra của mô hình...............................................59
2.5.7. Các bước ứng dụng mô hình ..........................................................................59
2.5.8. Ứng dụng mô hình mô phỏng biến đổi chất lượng nước sông Bần Vũ Xá ...60
CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ.....72
3.1. Giới thiệu chung.................................................................................................72
3.2. Ứng dụng mô hình toán xem xét các kịch bản/phương án quản lý bảo vệ chất
lượng nước cho sông Bần Vũ Xá.............................................................................72
3.2.1. Xây dựng các kịch bản....................................................................................72
3.2.2. Kết quả tính toán và dự báo biến đổi chất lượng nước theo các kịch bản ....74
3.2. Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ chất lượng nước.........................80
3.2.1. Biện pháp 1: Xem xét và rà soát quy hoạch phát triển công nghiệp hợp lý để
các nguồn xả thải không vượt quá khả năng chiụ tải của dòng sông........................80
3.2.2. Biện pháp 2: Quản lý kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải để giảm áp lực ô
nhiễm trong đoạn sông ..............................................................................................80
3.2.3 Biện pháp 3 : Giải pháp xây dựng công trình xử lý nước thải.........................81
3.2.4. Biện pháp 4: Giải pháp nâng cao năng lực quản lý, thanh tra giám sát để kiểm
soát, giảm thiểu ô nhiễm ...........................................................................................82
3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho tất cả các thành
phần liên quan về ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường nước...........................84
KẾT LUẬN...............................................................................................................87
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................88
chính của dòng (trục chiều dài của dòng và kênh). Mô hình cho phép tính toán với
nhiều nguồn thải, các điểm lấy nước cấp, các nhánh phụ và các dòng thêm vào và
lấy ra. Mô hình QUAL2K cũng có thể tính toán lưu lượng cần thiết thêm vào để đạt
được giá trị oxy hoà tan theo tiêu chuẩn.
Về mặt thuỷ lực mô hình QUAL2K có thể tính toán được ở hai chế độ là
trạng thái ổn định và trạng thái động. Ở trạng thái ổn định, mô hình có thể được sử
dụng để tính toán nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng chất thải (cường độ, chất
lượng và vị trí) đối với chất lượng nước sông và cũng có thể sử dụng liên kết với
chương trình lấy mẫu thực địa để nhận diện các đặc tính cường độ và chất lượng
của tải trọng từ các nguồn diện. Ở trạng thái động, mô hình QUAL2K có thể được
sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng do sự thay đổi khí hậu hằng ngày đối với chất
lượng nước (oxy hoà tan nhiệt độ) và cũng có thể nghiên cứu sự thay đổi oxy hoà
tan hằng ngày do sự hô hấp và tăng trưởng của tảo.
QUAL2K là mô hình ứng dụng mã nguồn mở và có tính ứng dụng cao trong
thực tế. Nhiều nghiên cứu tại các quốc gia trên thế giới đã ứng dụng mô hình
QUAL2K để mô phỏng chất lượng nước tại một số lưu vực sông như: Lưu vực sông
Rio Blanco, Mexico (Seth Gardner và cộng sự, 2007); Lưu vực sông Tahtali, Izmir
(Sỹndỹz UTKU, 2005);…
Ở nước ta, mô hình QUAL2K cũng đã được ứng dụng để đánh giá chất
lượng nước của một số con sông lớn như: Sông Hương (Nguyễn Bắc Giang, 2011);
Lưu vực sông Thị Tính – Bình Dương (Trần Minh Trí, 2008); Sông Hồng (Nguyễn
Thành Sơn, 2004).
2.5.4. Giới thiệu tóm tắt phương pháp mô phòng của mô hình QUAL2K
1) Sự phân đoạn sông
Bước đầu tiên trong việc mô hình hoá một hệ thống sông là chia hệ thống
sông này thành các đoạn sông (reaches), các đoạn sông này là một phần dòng chảy
có đặc tính thuỷ lực tương đối đồng nhất. Mỗi đoạn sông này lại được chia thành
nhiều phân tử hay phân tố tính toán (computational element) có chiều dài bằng
nhau. Do đó, tất cả các đoạn sông có bao gồm một số nguyên các phân tử tính toán.
Hệ số Manning đặc trưng n thay đổi theo lưu lượng và độ sâu. Khi độ sâu
giảm tại nơi có lưu lượng thấp, sự gồ ghề tương ứng tăng. Giá trị đặc trưng của n
nằm trong khoảng từ 0,015 (đối với những đoạn kênh thông suốt) đến khoảng 0,15
(đối với những đoạn kênh gồ ghề trong tự nhiên). Đây là những giá trị tiêu biểu của
các điều kiện khi dòng chảy đi qua những nơi có gờ, bãi ngầm. Điều kiện tới hạn
tại độ sâu để đánh giá chất lượng nước thường nhỏ hơn nhiều so với độ sâu cú bói
ngầm và độ gồ ghề tương ứng có thể cao hơn nhiều.
4) Thời gian lưu nước trong đoạn sông
Thời gian lưu (residence time) của mỗi đoạn sông được tính như sau:
Trong đó:
− τk = thời gian lưu của phần tử thứ k (ngày)
− Vk = thể tích của phần tử thứ k (m3) = Ac,kΔxk
− A
c,k = diện tích mặt cắt ngang của phần tử thứ k [m2],
− Δxk = chiều dài của phần tử thứ k (m)
Các thời gian này sẽ được sử dụng để xác định thời gian di chuyển dọc theo
mỗi khúc sông (có thể là nhánh chính, cũng có thể là một trong số nhánh phụ). Ví
dụ, thời gian di chuyển từ phần tử thượng nguồn tới hạ lưu của phần tử j trong một
khúc sông được tính như sau:
5) Biến trạng thái/yếu tố được mô phỏng trong mô hình
Những biến trạng thái hay yếu tó được mô phỏng trong mô hìn biểu thị trong
bangr 2.26.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By HauPh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040334
HauPh đã viết:Nhờ bạn tải giúp mình bài náy với ạ
Tên: Bài tập nâng cao vật lý 8
link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Mình Thank nha.


chỗ này là chỗ để yêu cầu tài liệu à

BÀI TẬP NÂNG CAO VẬT LÝ 8
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement