Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013713 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
ÁO CÁO TỔNG HỢP 1
Đề tài:
“Nghiên cứu phương pháp tính giá trị kinh tế của nước cho các hộ sử dụng nước
khác nhau tại lưu vực sông Hồng”
1. Mục tiêu của đề tài:
Xác định được phương pháp tính giá trị kinh tế và áp dụng tính toán giá trị kinh tế tại
một số hệ thống cho các hộ sử dụng nước khác nhau phục vụ quy hoạch quản lý nguồn
nước tại lưu vực sông Hồng– Thái Bình (gọi tắt là Lưu vực sông Hồng).
Mục tiêu cụ thể của đề tài:
• Xây dựng phương pháp luận tổng quát cho tính toán giá trị kinh tế của nước
được chấp nhận rộng rãi bởi các nhà kinh tế tài nguyên nước.
• Xây dựng phương pháp phương pháp cụ thể và các thủ tục cụ thể cho từng loại
hình sử dụng nước, như phương pháp và thủ tục tính cầu tưới, cầu nước sinh
hoạt nông thôn,cầu và tưới nước sinh hoạt đô thị, cầu điện sinh hoạt đô thị và
nước cho phát điện sinh hoạt đô thị.
• Điều tra khảo sát tại các tỉnh thuộc địa bàn vực sông Hồng, sử dụng mô hình
tính toán và các số liệu thu thập liên quan nhằm xác định cầu sử dụng nước cho
các mục đích nói trên.
• Quy hoạch phân bổ tối ưu các sử dụng nước trong phạm vi một lưu vực sông.
Nhưng mục tiêu này không phải là mục tiêu chính của đề tài, và điều kiện về
thời gian và nguồn lực có hạn nên chúng tui chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ.
2. Nội dung nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm:
a, Nghiên cứu hiện trạng về giá trị kinh tế của các loại hình sử dụng nước khác
nhau tại Đồng bằng sông Hồng
- Thu thập các số liệu khí hậu, thời tiết, thuỷ văn của hệ thống lưu vực sông Hồng
- Xác định hàm cầu sử dụng nước tưới, nước sinh hoạt đô thị, cầu sử dụng điện,
cầu sử dụng nước cho công nghiệp, thương mại, thuỷ sản thuộc lưu vực cụ thể
mỗi nội dung tính cầu sử dụng nước nói trên tập trung vào các nội dung sau:
o Nghiên cứu tổng quan về phương pháp luận tính cầu
o Thu thập số liệu cho việc tính cầu
o Điều tra về hiện trạng nhu cầu sử dụng nước
o Tính toán hàm cầu sử dụng nước
- Nghiên cứu tổng quan về các điều kiện chính sách, thể chế của ngành nước
o Phân tích tình hình áp dụng luật nước tại khu vực để rút ra một số vấn đề
như:
• Xác định phạm vi quyền sử dụng nước để trên sở đó xây dựng
ràng buộc phân phối sử dụng nước trong mô hình;
• Xác định phạm vi của nhà nước và tư nhân trong sử dụng nước
để đưa vào quan hệ giữa các mô hình con trong mô hình tính
toán giá trị và giá nước;
• Xác định các quy định về thu hồi chi phí để bổ sung vào ràng
buộc thanh toán phí hay giá nước.
o Phân tích các chính sách nước của lưu vực: để rút ra những hàm ý cho
phát triển các quy hoạch sử dụng nước
o Phân tích về quản lý hành chính của ngành nước ở khu vực: để xác định
chức năng, trách nhiệm của các cơ quan quản lý ngành nước trong lưu
vực cũng với mục đích để xác định các ràng buộc lên mô hình tối ưu giá
trị kinh tế của khu vực.
- Nghiên cứu về các điều kiện văn hoá, chính trị, xã hội khác trong khu vực để xem
xét những ảnh hưởng tới hành vi xử dụng nước trong khu vực.
b, Nghiên cứu các nhân tố kinh tế ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế về cung cấp
và sử dụng nước tại khu vực lưu vực sông Hồng
- Nghiên cứu các chính sách, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành nước trong
lưu vực
- Xác định những yếu tố ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế cung cấp và sử
dụng nước khác nhau
- Xây dựng khung điều tra và điều tra thăm dò ý kiến của các bên có liên quan về
những yếu tố nói trên cũng như các hậu quả của chúng đối với cung cấp và sử
dụng nước
- Xây dựng mô hình phân bổ tối ưu và Viết Chương trình tối ưu:
o Nghiên cứu phương pháp phân bổ tối ưu tài nguyên nước trong lưu vực
o Điều tra số liệu và chạy chương trình
3.Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp mô hình hóa kinh tế vi mô: là phương pháp cơ bản của các nhà
kinh tế để phân tích và đánh giá các quan hệ kinh tế lý thuyết. Phương pháp này
kiểm tra sự phù hợp của bài toán đặt ra với các chuẩn mực của kinh tế học vi
mô thông qua các mô hình toán học từ đơn giản tới phức tạp.
- Phương pháp thống kê kinh tế: là phương pháp phân tích toán học việc lấy mẫu,
thu thập số liệu thống kê kinh tế, trình bày và biểu diễn các đặc trưng của các
liệt số liệu thống kê kinh tế, kiểm định tính đúng đắn trong việc thu thập số liệu
thống kê và các tài liệu quan sát kinh tế.
- Phương pháp kinh tế lượng: là phương pháp căn bản của các nhà kinh tế để ước
lượng các tham số của mô hình từ các số liệu thống kê. Phương pháp này cung
cấp các phương pháp tính toán các giá trị ước lượng và kiểm định tính đúng đắn
của các ước lượng theo quan điểm của lý thuyết thống kê toán học. Phương
pháp kinh tế lượng được phân chia thành hai loại:
o Phương pháp kinh tế lượng cổ điển với phương pháp bình phương tối
thiểu (OLS): là phương pháp căn bản cho các trường hợp trong môi
trường các giả thiết của kinh tế lượng cổ điển.
o Phương pháp kinh tế lượng nâng cao: gồm những phương pháp áp dụng
với những tiếp cận mới chủ yếu để giải quyết các trường hợp ngoài giới
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement