Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009845 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU ................................................................................................................................
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN LƢU VỰC SÔNG CẦU........................................................
1.1. Tổng quan về lƣu vực sông Cầu ..........................................................................................
1.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên .......................................................................................
1.1.1.1. Vị trí địa lý ...............................................................................................................
1.1.1.2. Đặc điểm địa hình....................................................................................................
1.1.1.3. Đặc điểm khí hậu .....................................................................................................
1.1.1.4. Mạng lưới sông ngòi ................................................................................................
1.1.1.5. Mạng lưới trạm ........................................................................................................
1.1.2. Khái quát tình hình kinh tế xã hội lưu vực sông Cầu .................................................
1.1.2.1. Dân số và phân bố dân số các tỉnh trong lưu vực sông Cầu ...................................
1.1.2.2. Các đô thị trong lưu vực sông Cầu..........................................................................
1.1.2.3. Hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và khai khoáng trên lưu vực sông Cầu........
1.2. Tổng quan về chất lƣợng nƣớc và các nguồn thải trên sông Cầu ...................................
1.2.1. Tổng quan chất lượng nước lưu vực sông Cầu ...........................................................
1.2.2. Tổng quan về các nguồn thải trên lưu vực sông Cầu..................................................
1.2.2.1. Nguồn thải công nghiệp ...........................................................................................
1.2.2.2. Nguồn thải từ các làng nghề....................................................................................
1.2.2.3. Nguồn thải từ sinh hoạt, y tế....................................................................................
1.2.2.4. Chất thải do sản xuất nông nghiệp ..........................................................................
1.2.2.5. Nguồn thải từ hoạt động khai thác khoáng sản .......................................................
1.2.3.1. Tình hình xả nước thải .............................................................................................
1.2.3.2.Tình hình xử lý nước thải ..........................................................................................
1.2.4. Tổng quan về các đề tài và dự án đã nghiên cứu đến chất lượng nước lưu vực sông
Cầu ........................................................................................................................................
1.2.5. Tổng quan về áp dụng mô hình Qual2k để quản lý chất lượng nước ở Việt Nam .....
CHƢƠNG 2. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH QUAL2K..........................
2.1. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết mô hình Qual2k ......................................................................
2.1.1. Giới thiệu chung về Qual2k ........................................................................................
2.1.2. Cơ sở khoa học của mô hình Qual2k ..........................................................................
2.1.2.1. Nguyên tắc phân đoạn sông.....................................................................................
2.1.2.2. Cân bằng lưu lượng..................................................................................................
2.1.2.3. Các đặc trưng thủy lực.............................................................................................
2.1.2.4. Cấu tạo mô hình.......................................................................................................
2.2. Quy trình mô phỏng diễn biến chất lƣợng nƣớc ...............................................................
CHƢƠNG 3. ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUAL2K ĐỂ DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT
LƢỢNG NƢỚC SÔNG CẦU VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI CÁC ĐOẠN SÔNG....
3.1. Hiện trạng số liệu...................................................................................................................
3.1.1. Số liệu khí tượng, thủy văn .........................................................................................
3.1.2. Số liệu quan trắc chất lượng nước sông và nguồn thải ..............................................
3.2. Áp dụng mô hình Qual2k để đánh giá diễn biến chất lƣợng nƣớc sông Cầu ................
3.2.1. Sơ đồ tính toán ............................................................................................................
3.2.2. Hiệu chỉnh mô hình.....................................................................................................
3.2.3. Kiểm nghiệm mô hình ................................................................................................
3.2.4. Áp dụng mô hình Qual2k để dự báo diễn biến chất lượng nước sông Cầu và đánh
giá khả năng chịu tải của sông. ..............................................................................................E
3.2.5. Đánh giá khả năng chịu tải của từng đoạn sông ..........................................................E
3.2.5.1. Phân đoạn sông.........................................................................................................E
3.3. Đề xuất các biện pháp quản lý tại các đoạn sông để khôi phuc chất lƣợng nƣớc sông
Cầu..................................................................................................................................................E
KẾT LUẬN............................................................................................................................. E
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................................... 1
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement