Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005537 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Chƣơng 1. TỔNG QUAN ........................................................................
1.1. NGUỒN GỐC GÂY Ô NHIỄM XIANUA.........................................
1.1.1. Ô nhiễm tại các cơ sở khai thác vàng........................................
1.1.2. Ô nhiễm tại các cơ sở mạ kẽm và mạ vàng...............................
1.2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG DỤNG VÀ ĐỘC TÍNH CỦA XIANUA...
1.3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC ........................
1.4. TÍNH CHẤT CỦA XIANUA..............................................................
1.4.1. Tính chất lý học của xyanua......................................................
1.4.2. Tính chất hóa học của xianua....................................................
1.5. PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH XIANUA............................................
1.5.1. Các phản ứng phát hiện ion xianua ...........................................
1.5.2. Các phƣơng pháp xác định hàm lƣợng xianua..........................
1.5.3. Xây dựng đƣờng chuẩn trắc quang ...........................................
1.6. CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ XIANUA..........................................
1.6.1. Phƣơng pháp oxy hoá................................................................
1.6.2. Phƣơng pháp điện phân.............................................................
1.6.3. Phƣơng pháp tạo phức kết tủa...................................................
Chƣơng 2. THỰC NGHIỆM...................................................................
2.1. DỤNG CỤ MÁY MÓC, HÓA CHẤT................................................
ii
2.1.1. Dụng cụ, máy móc .........................................................................
2.1.2. Hóa chất..........................................................................................
2.2. NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH XIANUA......................
2.2.1. Khảo sát điều kiện tối ƣu cho phản ứng tạo phức màu..................
2.2.2. Đo phổ hấp thụ electron của phức màu..........................................
2.2.3. Xây dựng đƣờng chuẩn xác định hàm lƣợng xianua .....................
2.2.4. Xử lí thống kê đƣờng chuẩn...........................................................
2.2.5. Đánh giá độ tin cậy của đƣờng chuẩn xác định hàm lƣợng xianua
2.3. XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG XYANUA TRONG MẪU NƢỚC THẢI ..
2.3.1. Đối tƣợng nghiên cứu.....................................................................
2.3.2. Khái quát chung về vị trí lấy mẫu ..................................................
2.3.2. Vị trí lấy mẫu..................................................................................
2.3.4. Phƣơng pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu ........................................
2.3.5. Xử lí và chƣng cất mẫu ..................................................................
2.3.6. Tạo phản ứng màu và đo quang .....................................................
2.3.7. Công thức tính kết quả ...................................................................
Chƣơng 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...................................................
3.1. XÂY DỰNG ĐƢỜNG CHUẨN XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG XIANUA ....
3.1.1. Kết quả khảo sát điều kiện tối ƣu cho phản ứng tạo phức màu .....
3.1.2. Kết quả chụp phổ hấp thụ electron của phức màu .........................
3.1.3. Kết quả xây dựng đƣờng chuẩn xác định hàm lƣợng xianua.........
3.1.4. Đánh giá độ tin cậy của đƣờng chuẩn xác định xianua..................
3.2. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG XIANUA TRONG CÁC
MẪU NƢỚC THẢI.........................................................................................
3.2.1. Kết quả xác định pH trong mẫu nƣớc thải tại bãi vàng Ngân me,
xã Hợp Tiến và bãi vàng Mỹ hòa, xã Cây Thị huyện Đồng Hỷ, tỉnh
Thái Nguyên.............................................................................................
3.2.2. Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải tại bãi vàng Ngân me, xã Hợp Tiến.
3.2.3. Kết quả phân tích mẫu nƣớc thải tại bãi vàng Mỹ Hòa, xã Cây Thị....
3.2.4. Đánh giá chung mức độ ô nhiễm xianua tại khu vực khai thác
vàng ở bãi vàng Ngân Me và Mỹ Hòa ......................................................

Nƣớc là một tài nguyên đang đƣợc con ngƣời khai thác và sử dụng.
Nƣớc chiếm một vị trí quan trọng đối với con ngƣời. Nƣớc cần thiết cho trao
đổi chất, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển. Công nghiệp và nông nghiệp
không thể phát triển nếu thiếu nƣớc. Vì vậy nƣớc sạch là vô cùng cần thiết.
Mặc dù đã cố gắng làm sạch môi trƣờng nhƣng 2/3 dân số thế giới
không đƣợc dùng nƣớc sạch. Cùng với sự gia tăng dân số và nhịp độ tăng
trƣởng ngành công nghiệp, nƣớc sạch bị khai thác ồ ạt và bị ô nhiễm do
nƣớc thải nhà máy, nƣớc thải trong sản xuất nông nghiệp và nƣớc thải sinh
hoạt của con ngƣời [7].
Hiện nay ở Việt Nam, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng
trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, nhƣng tình
trạng ô nhiễm nƣớc là vấn đề rất đáng lo ngại. Ở nƣớc ta vấn đề ô nhiễm các
nguồn nƣớc đã và đang gây lo ngại tại các thành phố và khu công nghiệp. Tốc
độ công nghiệp hoá và đô thị hoá khá nhanh và sự gia tăng dân số gây áp lực
ngày càng nặng nề đối với tài nguyên nƣớc. Môi trƣờng nƣớc ở nhiều đô thị,
khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nƣớc thải, khí thải và
chất thải rắn. Ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang
gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc do không có công trình và thiết bị xử lý chất
thải. Ô nhiễm nƣớc do sản xuất công nghiệp là rất nặng. Theo báo cáo giám
sát của Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trƣờng của Quốc hội, tỉ lệ các khu
công nghiệp có hệ thống xử lí nƣớc thải tập trung ở một số địa phƣơng rất
thấp, có nơi chỉ đạt 15 - 20%, nhƣ Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc. Một số khu
công nghiệp có xây dựng hệ thống xử lí nƣớc thải tập trung nhƣng hầu nhƣ
không vận hành vì để giảm chi phí. Đến nay, mới có 60 khu công nghiệp đã
hoạt động có trạm xử lí nƣớc thải tập trung (chiếm 42% số khu công nghiệp
đã vận hành) và 20 khu công nghiệp đang xây dựng trạm xử lí nƣớc thải. Bình
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement