Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005010 Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM TẮT LUẬN VĂN

Đề tài nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các
cao chiết của lá sakê. Kết quả định tính sơ bộ thu được từ các loại cao chiết
bằng các loại dung môi khác nhau của lá sakê chứa 5 loại hợp chất chính là
alkaloid, flavonoid, steroid-triterpenoid, saponin, glycoside.
Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa sử dụng DPPH, trên các loại cao chiết
của lá sakê. Kết quả chỉ ra rằng trong cả 4 loại cao là cao hexane, cao
chloroform, cao ethyl acetate, cao methanol đều có chứa 2 đến 3 chất có hoạt
tính kháng oxy hóa.
ABSTRACT

This study focus on chemical constituents and bioactivity of the extract
of Artocarpus altilis. Preliminary qualitative results showed-that the extract of
Artocarpus altilis by using different solvents contained fine main compound
group including : alkaloid, flavonoids, steroid-triterpenoid, saponins,
glycosides.
The survey antioxidant activity using DPPH on the extract types of
Artocarpus altilis indicated that hexane extract, chloroform extract , ethyl
acetate extract, methanol extract contained two or three proactive compounds.
Chương 1 Tổng quan...........................................................................
1.1 Đặt vấn đề .................................................................................
1.2 Mục tiêu nghiên cứu..................................................................
1.3 Nội dung nghiên cứu .................................................................
1.4 Tổng quan về cây Sakê..............................................................
1.4.1 Danh pháp và phân loại....................................................
1.4.2 Đặc điểm hình thái...........................................................
1.4.3 Phân bố sinh thái..............................................................
1.4.4 Thành phần hóa học.........................................................
1.4.5 Tác dụng dược lý .............................................................
1.5 Tình hình nghiên cứu cây Sakê trên Thế giới và ở Việt Nam ....
1.5.1 Tình hình nghiên cứu cây Sakê trên thế giới ....................
1.5.2 Tình hình nghiên cứu cây Sakê ở Việt Nam .....................
1.6 Tổng quan về một số nhóm chức ..............................................
1.6.1 Alkaloid...........................................................................
1.6.2 Flavonoid.........................................................................
1.6.3 Terpenoid ........................................................................
1.6.4 Steroid .............................................................................
1.6.5 Glycoside.........................................................................
1.6.6 Tanin ...............................................................................
1.7 Phương pháp tách chiết hợp chất tự nhiên ................................
1.7.1 Kỹ thuật chiết lỏng-lỏng ..................................................
1.7.2 Kỹ thuật chiết ngâm dầm .................................................
1.7.3 Sắc ký lớp mỏng (Thin Layer Chromatography, TLC).....
1.8 Tổng quan về gốc tự do và chất chống oxy hóa........................
1.8.1 Gốc tự do.........................................................................
1.8.2 Chất chống oxy hóa .........................................................
Chương 2 Kết quả thực nghiệm và thảo luận.......................................
2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu .............................................
2.1.1 công cụ và thiết bị ...........................................................
2.1.2 Hóa chất ...........................................................................
2.2 Phương pháp điều chế các loại cao............................................
2.2.1 Điều chế cao ....................................................................
2.2.2 Khảo sát định tính thành phần hóa học của cao lá sakê ....
2.2.3 Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao lá sakê ............
2.3 Khối lượng các loại cao và hiệu suất thu được...........................
2.4 Khảo sát thành phần hóa học các loại cao chiết lá Sakê .............
2.4.1 Khảo sát sự hiện diện của alkaloid ........................................
2.4.2 Khảo sát sự hiện diện của flavonoid......................................
2.4.3 Khảo sát sự hiện diện của steroid-triterpenoid ......................
2.4.4 Khảo sát sự hiện diện của tanin.............................................
2.4.5 Khảo sát sự hiện diện của saponin.........................................
2.4.6 Khảo sát sự hiện diện của glycoside......................................
2.5 Kết quả định tính thành phần hóa học các loại cao chiết lá Sakê.........
2.6 Khảo sát khả năng loại gốc tự do của 1,1-diphenyl-2
picryhydrazyl (DPPH)..............................................................................
Chương 3 Kết luận và kiến nghị ...............................................................
3.1 Kết luận .........................................................................................
3.2 Kiến nghị .......................................................................................
Tài liệu tham khảo....................................................................................
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement