Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004870 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Trang
PHẦN 1: MỞ ĐẦU....................................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................... 1
1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài ............................................................. 2
1.2.1. Mục đích của đề tài ........................................................................... 2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ............................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài................................................................................. 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 4
2.1. Khái quát về bản đồ hiện trạng ............................................................. 4
2.1.1.Khái niệm ........................................................................................... 4
2.1.2. Kỹ thuật xây dựng ............................................................................. 5
2.1.3. Thông số bản đồ hiện trạng ............................................................... 6
2.2. Căn cứ pháp lý xây dựng bản đồ hiện trạng .......................................... 9
2.3. Khái quát về một số phần mềm sử dụng để thành lập bản đồ ............. 10
2.3.1. Phần mềm MicroStation .................................................................. 10
2.3.2. MSFC.............................................................................................. 11
2.3.3. MRFCLEAN ................................................................................... 11
2.3.4. MRFFLAG...................................................................................... 11
2.3.5. Phần mềm FAMIS........................................................................... 11
2.3.6. Tạo khung bản đồ và ghi chú ( lusmap.ma ) .................................... 12
2.4. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai ........... 13
2.4.1. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai trên thế
giới ........................................................................................................................ 13
2.4.2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai ở
Việt Nam .................................................................................................. 14
2.4.3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai ở địa
phương ..................................................................................................... 15
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
..................................................................................................................... 17
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................... 17
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .......................................................... 17
3.3. Nội dụng nghiên cứu .......................................................................... 17
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và quản lý sử dụng đất tại xã Đức
Long – Huyện Hòa An – Tỉnh Cao Bằng năm 2014 .................................. 17
3.3.2. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính tại xã
Đức Long - Huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1/5.000 ”. .................... 17
3.3.3. Thuận lợi khó khăn, đề xuất giải pháp trong công tác thành lập bản
đồ hiện trạng sử dụng đất bằng công nghệ số............................................ 18
3.4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 18
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu .......................................................... 18
3.4.2. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu ............................................ 19
3.4.3. Phương pháp quản lý và khai thác hồ sơ địa chính .......................... 19
3.4.4. Phương pháp pháp chuyên gia ......................................................... 19
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................ 20
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quản lý, sử dụng đất của xã Đức
Long – huyện Hòa An – tỉnh Cao Bằng..................................................... 20
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................... 20
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................ 24
4.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai ............................................... 28
4.2. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính xã Đức
Long – Huyện Hòa An – Tỉnh Cao Bằng. ................................................. 33
4.2.1. Công đoạn chuẩn bị......................................................................... 33
4.2.2. Công tác ngoại nghiệp ..................................................................... 51
4.2.3. Công đoạn chỉnh sửa, chuyển vẽ kết quả điều tra, bổ sung thực địa
lên bản đồ nền dạng số để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ........... 52
4.2.4. Công đoạn trình bày và biên tập bản đồ........................................... 54
4.2.5. In bản đồ, kiểm tra, chỉnh sửa. ......................................................... 64
4.2.6. Thuận lợi,khó khăn và đề xuất giải pháp trong công tác thành lập bản
đồ hiện trạng sử dụng bằng công nghệ số.................................................. 69
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ........................................................ 71
5.1. Kết luận.............................................................................................. 71
5.2. Đề nghị .............................................................................................. 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 73

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement