Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988627 Link tải luận văn miễn phí cho ae Thực trạng dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009 - 2011
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Lao động, việc làm là vấn đề đang được quan tâm ở hầu hết các quốc gia trên
thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có truyền thống
sản xuất nông nghiệp, lực lượng lao động nông thôn chiếm phần lớn trong tổng số
lao động. Giải quyết sự dư thừa lao động và thiếu việc làm là một trong những yếu
tố góp phần cho công cuộc xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy, chính sách tạo việc
làm, nâng cao thu nhập góp phần xóa đói giảm cùng kiệt ở nông thôn là chính sách xã
hội cơ bản nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Trong
những năm gần đây cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long
đã quan tâm, chú trọng việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông
thôn. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội một cách bền vững và toàn diện tại địa phương. Thực tế này đòi hỏi công
tác dạy nghề cho lao động nông thôn cần có những giải pháp tức thời, hiệu quả
để phát huy nguồn nhân lực, từng bước chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn.
Với mục tiêu đó, tỉnh Vĩnh Long đã tích cực triển khai đề án “Đào tạo nghề cho lao
động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009
của Thủ tướng Chính Phủ, bước đầu giúp nhiều lao động nông thôn có nghề, việc
làm ổn định và tăng thu nhập. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều hạn
chế, khó khăn cần tập trung tháo gỡ.
Thực trạng của vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông
thôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009-2011 và giải pháp cho vấn đề này trong những
năm tới như thế nào?
Đó là lý do đề tài “Thực trạng dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động
nông thôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009-2011” được nghiên cứu. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Nghiên cứu thực trạng dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009 - 2011, làm cơ sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động sau khi học nghề hợp lý
và hiệu quả hơn.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
− Phân tích thực trạng dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2009-2011.
− Hiệu quả từ việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn,
những tác động tích cực đến tình hình kinh tế xã hội tại địa phương.
− Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề và giải quyết việc làm
cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu tại tỉnh Vĩnh Long.
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu trong thời gian từ 13/02/2012 đến 14/04/2012.
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu trong đề tài: Lực lượng lao động nông thôn tỉnh
Vĩnh Long.
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
1. Quyết định 1956/QĐ TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính Phủ
thực hiện “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đề án nêu
rõ mục tiêu, chính sách, đối tượng và giải pháp cho vấn đề dạy nghề, giải quyết việc
làm cho lao động nông thôn.
2. “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long. Đề án đánh giá thực trạng và dự báo phát triển kinh tế, xã hội và lao
động, việc làm của tỉnh. Đồng thời đặt ra mục tiêu, kế hoạch dạy nghề, tạo việc làm
cho lao động nông thôn đến năm 2020.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement