Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988625 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia và vùng lãnh
thổ. Do đó vấn đề quản lý đất đai luôn đƣợc quan tâm trong mọi chế độ chính trị,
qua các thời kỳ khác nhau. Quản lý đất đai là quá trình lƣu giữ và cập nhật những
thông tin về sở hữu, giá trị, sử dụng đất và những thông tin khác liên quan đến đất.
Đảm bảo theo luật pháp cho việc sử dụng, phát triển quỹ đất, khai thác lợi nhuận
thu đƣợc từ đất (thông qua thuế, cho thuê, chuyển nhƣợng..….) và giải quyết các
tranh chấp liên quan đến đất đai.
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nội dung quản lý nhà
nƣớc về đất đai; là thủ tục hành chính nhằm xác lập mối quan hệ giữa Nhà nƣớc và
ngƣời sử dụng đất cùng thi hành pháp luật đất đai. Thông qua đăng ký đất đai sẽ xác
lập mối mối quan hệ pháp lý chính thức về quyền sử dụng đất đai giữa Nhà nƣớc và
ngƣời sử dụng đất và đăng ký đất đai là cơ sở để thiết lập hồ sơ địa chính và tiến tới
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Với những thông tin đƣợc thể hiện trên giấy (nhƣ tên ngƣời sử dụng đất, số
hiệu, diện tích, mục đích sử dụng, những biến động sau khi cấp giấy…vv), Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất giữ một vai trò hết sức quan trọng đối với cả Nhà
nƣớc và ngƣời sử dụng đất. Về phía Nhà nƣớc, tiến độ cấp và mức độ hoàn thành
việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngƣời sử dụng đất chứng tỏ khả
năng của Nhà nƣớc trong việc quản lý tài sản đất đai thuộc sở hữu của mình, giúp
Nhà nƣớc kiểm soát tình hình đất đai một cách thuận tiện. Về phía ngƣời sử dụng
đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở để họ đƣợc Nhà nƣớc bảo hộ
quyền và lợi ích hợp pháp, là tiền đề để họ có thể thực hiện các quyền mà pháp luật
đã trao cho ngƣời sử dụng đất, cụ thể và quan trọng nhất là các quyền giao dịch đối
với quyền sử dụng đất. Bởi lẽ đó, Nhà nƣớc và các cấp chính quyền địa phƣơng
luôn chú trọng, quan tâm đến hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi Luật Đất đai, năm 2003 có hiệu lực
thi hành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm, chỉ đạo đẩy
mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm phát huy vai trò của
các tổ chức, cá nhân trong quản lý và sử dụng đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho
ngƣời sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhƣợng, cho thuê thừa kế,
thế chấp, góp vốn... bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Dƣới sự
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt đƣợc kết quả quan trọng, từng bƣớc đáp ứng
yêu cầu của công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, tạo điều kiện để các tổ chức, cơ sở
tôn giáo sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên kết quả cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất còn rất thấp, đặc biệt là tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo vẫn chƣa đạt đƣợc mục tiêu đề ra; Đến tháng 8/2013
tỷ lệ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức của tỉnh mới đạt dƣới 60% diện tích đất cần
cấp; diện tích chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều, dẫn đến
khó khăn trong công tác quản lý đất đai, ảnh hƣởng đến việc thực hiện các quyền,
nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất.
Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo, nhằm bảo
đảm cho ngƣời sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp
luật và tăng cƣờng huy động nguồn lực từ đất đai góp phần phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, tui triển khai nghiên cứu đề tài:
“Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang”.
2. Mục tiêu
Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các
tổ chức, cơ sở tôn giáo; Phân tích thuận lợi khó khăn của công tác cấp giấy chứng
nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đƣa ra đƣợc nguyên nhân tồn tại.
Đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ
chức, cơ sở tôn giáo sau khi đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
3. Yêu cầu
Đảm bảo đúng pháp luật, đúng đối tƣợng, đúng trình tự, thủ tục quy định của
pháp luật đất đai.
Huy động mọi nguồn lực, nhân lực tham gia thực hiện.
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement