Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#987978 Link tải miễn phí luận văn Đánh giá tác động môi trường Dự án trồng rừng nguyên liệu Bắc Kạn
File .pdf gồm các phần:
Chương 1: Mô tả tóm tắt dự án
Chương 2: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội
Chương 3: Đánh giá các tác động môi trường của dự án tới MTTN và KTXH
Chương 4: Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố MT
Chương 5: Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ MT
Chương 6: Chương trình quản lý và giám sát MT
Chương 7: Dự toán chi phí cho các công trình MT
Chương 8: Tham vấn ý kiến cộng đồng
Chương 9: Nguồn cung cấp dữ liệu, số liệu và phương pháp đánh giá
Kết luận và kiến nghị

Mở đầu
1. Xuất xứ của dự án
Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn l doanh nghiệp Nh n-ớc độc lập hoạt
động trong lĩnh vực lâm nghiệp với ngnh nghề kinh doanh chính l đầu t- xây
dựng ) phát triển rừng, khai thác, chế biến v kinh doanh lâm sản.
Năm 2006 l năm Công ty thực hiện lộ trình sắp xếp, đổi mới theo Đề án
đ; đ-ợc Thủ t-ớng Chính phủ phê duyệt, cụ thể hoá bằng các Ph-ơng án
(Ph-ơng án quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, Ph-ơng án tổ chức sản xuất "
kinh doanh...) v các Dự án đầu t- (Dự án xây dựng Nh* máy ván ghép thanh tại
Thanh Bình, Dự án nâng cấp X-ởng chế biến lâm sản tại Lâm tr-ờng Bạch
Thông). Để đảm bảo nhu cầu về nguyên liệu cho Nh máy Chế biến gỗ của Công
ty, tỉnh v các đối tác tiêu thụ, từ tháng 08 năm 2006 Công ty đ; bắt tay vo xây
dựng Dự án trồng rừng nguyên liệu trong phạm vi đất quốc doanh hiện tại Công
ty đang quản lý v sử dụng, đến tháng 11 năm 2006 Dự án hon thiện trình các
ngnh chức năng thẩm định, phê duyệt.
Dự án trồng rừng nguyên liệu Công ty xây dựng do Sở Kế hoạch v Đầu
t- tỉnh Bắc Kạn chủ trì thẩm định thông qua việc lấy ý kiến của các ngnh chức
năng có liên quan (Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở T*i nguyên & Môi tr-ờng, Sở
T*i chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông, Sở Công nghiệp " KH&CN, Sở Văn hoá).
2. Căn cứ pháp luật v kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động
môi tr-ờng (ĐTM)
a. Căn cứ pháp luật
) Luật bảo vệ môi tr-ờng của n-ớc Cộng ho x; hội chủ nghĩa Việt Nam
số 52/2005/QH11, ngy 29 tháng 11 năm 2005, chính thức có hiệu lực từ ngy
01/07/2006;
) Nghị quyết của Bộ chính trị số 41)NQ/TW, ngy 15 tháng 11 năm 2004 về
bảo vệ môi tr-ờng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n-ớc;
) Nghị định số 80/2006/NĐ)CP ngy 09 tháng 08 năm 2006 của Chính
phủ về việc quy định chi tiết h-ớng dẫn thi hnh một số điều của Luật Bảo vệ
môi tr-ờng;
) Thông t- số 08/2006/TT)BTNMT ngy 08 tháng 09 năm 2006 của Bộ
Ti nguyên v Môi tr-ờng h-ớng dẫn về đánh giá môi tr-ờng chiến l-ợc, đánh
giá tác động môi tr-ờng v cam kết bảo vệ môi tr-ờng;
[download][/download]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement