Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985322 Link tải miễn phí luận văn

CHƢƠNG I
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nƣớc ta ngày càng
gia tăng mạnh mẽ cùng với sự gia tăng dân số, đã làm nảy sinh nhiều vấn đề nan giải trong
công tác bảo vệ môi trƣờng đặc biệt là vấn đề rác thải.
Dân số gia tăng, nhu cầu và mức sống cuả ngƣời dân cùng với sự phát triển kinh tế -
xã hội, sự phát triển về trình độ và tính chất tiêu dùng ngày càng đƣợc nâng cao, song song
đó thì một khối lƣợng lớn các chất thải rắn do các hoạt động sản xuất, sinh hoạt…cũng đƣợc
thải bỏ ra ngoài một nhiều hơn với sự đa dạng về số lƣợng và chủng loại. Trong khi đó công
tác thu gom và vận chuyển chất thải rắn ở nƣớc ta hiện nay lại rất kém. Theo Phạm Ngọc
Đăng, ở các thành phố tỷ lệ thu gom chất thải rắn chỉ đạt khoảng 40-70% ở các thị xã tỷ lệ
này chỉ đạt 20-40% thậm chí có một số thị xã và thị trấn chƣa có tổ chức thu gom chất thải
rắn.
Bên cạnh rác thải ở các khu đô thị, công nghiệp thì rác thải từ các khu chợ cũng đang
là vấn đề đau đầu đối với các nhà quản lý trong vấn đề thu gom và xử lý vì trên thực tế việc
thu gom và xử lý chất thải ở hầu hết các khu vực chợ, đặc biệt là ở các chợ vùng nông thôn
còn gặp nhiều khó khăn, khả năng thu gom chƣa đáp ứng đƣợc hết lƣợng rác thải, chƣa có
thiết kế điểm tập trung thu gom rác thải, nƣớc thải trong khu vực chợ và đặc biệt là ý thức
giữ gìn vệ sinh của ngƣời dân còn rất thấp kém nên đã xảy ra tình trạng đổ rác thải bừa bãi
hay thu gom thành từng đống nhỏ trong chợ… gây mùi hôi thối, tạo điều kiện thu hút ruồi,
nhặng, chuột… làm ô nhiễm môi trƣờng và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng không
đƣợc đảm bảo làm ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời tiêu dùng và môi trƣờng sống của
ngƣời dân xung quanh chợ.
Trƣớc những vấn đề vệ sinh môi trƣờng chung ở hầu hết các đô thị, công nghiệp, khu
chợ… hiện nay còn đang gặp bất ổn thì chợ Trà Ôn một chợ nông thôn ở huyện Trà Ôn, tỉnh
Vĩnh Long cũng không thể tránh khỏi tình trạng ô nhiễm môi trƣờng, vấn đề vệ sinh khu
vực chợ cũng nhƣ việc thu gom vận chuyển xử lý rác thải chợ chƣa đạt yêu cầu là đều khó
tránh. Trƣớc những thực trạng đó nghiên cứu đƣợc tiến hành với đề tài “Hiện trạng thu
gom và quản lý chất thải rắn khu vực chợ Thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh
Long” . Mục tiêu của đề tài nhằm:
 Khảo sát thực trạng rác thải ở khu vực nghiên cứu.
 Khảo sát hiện trạng quản lý và thu gom rác thải trong khu vực nghiên cứu.
 Tìm ra giải pháp quản lý và thu gom chất thải một cách tốt hơn nhằm từng bƣớc nâng
cao chất lƣợng môi trƣờng nói chung và môi trƣờng chợ nói riêng.

CHƢƠNG 2
LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU
2.1 KHÁI NIỆM CHẤT THẢI RẮN (RÁC THẢI) VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
CỦA CHẤT THẢI RẮN
2.1.1 Khái niệm chất thải rắn
Chất thải rắn (rác thải) là tất cả các chất thải ở dạng rắn sản sinh do các hoạt động
của con ngƣời và động vật. Đó là các vật liệu hay hàng hóa không còn sử dụng đƣợc hay
không còn hữu dụng đối với ngƣời sử dụng nó nên đƣợc bỏ đi (Lê Hoàng Việt, 1998).
Theo Lê Huy Bá,2000 thì rác thải là các chất thải rắn bị loại ra trong quá trình sống,
sinh hoạt, hoạt động sản xuất của con ngƣời và động vật.
Ngoài ra, chất thải rắn còn đƣợc định nghĩa là toàn bộ các vật chất đƣợc con ngƣời
loại bỏ trong các hoạt động kinh tế-xã hội của mình (bao gồm các hoạt động sản xuất, các
hoạt động sống hay duy trì sự tồn tại của cộng đồng…). Trong đó quan trọng nhất là các
loại chất thải sinh ra từ các hoạt động sản xuất và hoạt động sống (Trần Hiếu Nhuệ, Ưng
Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái 2001).
2.1.2 Lịch sử phát triển của chất thải rắn
Rác (chất thải rắn) xuất hiện đồng thời với sự xuất hiện của động vật và con ngƣời
trên trái đất. Ngay từ thời xa xƣa con ngƣời đã biết sử dụng những tài nguyên thiên nhiên
trên trái đất, những nguyên vật liệu, những thức ăn để phục vụ đời sống cho chính mình để
rồi thải ra các chất thải rắn (rác) ra môi trƣờng xung quanh. Nhƣng khi đó số lƣợng của con
ngƣời trên trái đất còn quá nhỏ bé, thƣa thớt, cuộc sống lại đơn sơ, hoang dã, mặc dù có thải
ra chất thải rắn nhƣng chƣa ảnh hƣởng đến môi trƣờng do lƣợng rác thải ra còn ở một tỷ lệ
rất thấp cả về số lƣợng lẫn thể loại và còn nằm trong khả năng tự làm sạch của thiên nhiên
nên môi trƣờng vẫn đƣợc an toàn. Đến khi sự phát triển của con ngƣời và xã hội, con ngƣời
phát triển lên một trình độ cao hơn, sống tập trung từ các bản làng cho đến các thị tứ, thị
trấn, thành phố nhỏ rồi đến thành phố lớn cho đến các thành phố lớn tập trung hàng triệu
triệu ngƣời thì rác thải trở thành vấn đề cấp bách. Hơn thế nữa khoa học càng phát triển thì
càng sản xuất ra nhiều loại mà rác thải của nó có phạm vi nguy hiểm cho toàn cầu (Lê Huy
Bá, 2000).
Từ thế kỷ XIV vấn đề rác thải bắt đầu và trở nên nghiêm trọng, đặc biệt ở các bãi rác
không đƣợc huy hoạch và quản lý tốt đã trở thành nơi sinh sống và phát triển của những
sinh vật gây bệnh nhƣ chuột-trung gian gây dịch hạch (Lê Hoàng Việt, 1998).
2.2 NGUỒN VÀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN
2.2.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn (rác thải)
Rác thải xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau. Tƣợng trƣng có thể có một số nguồn
sau:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement