Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985319 Link tải miễn phí luận văn
MÔÛ ÑAÀU
1.1 SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA ÑEÀ TAØI
Huyeän tö nghóa vôùi daân soá 180.980 ngöôøi vôùi 16 xaõ vaø 2 thò traán(La Haø, Soâng veä). Moãi ngaøy treân ñòa baøn Huyeän phaùt sinh khoaûng 110/taán/ngaøy (trong ñoù 65taán/ngaøy chaát thaûi sinh hoaït) caàn thu gom vaø trung chuyeån ñeán ñieåm xöû lyù theo quy ñònh.
Ñeå quaûn lyù khoái löôïng chaát thaûi lôùn treân vôùi möùc taêng 10 – 15% naêm, Huyeän ñaõ hình thaønh (coù toå chöùc vaø töï phaùt) heä thoáng quaûn lyù chaát thaûi raén vôùi söï tham gia cuûa moät Coâng ty Moâi Tröôøng& Ñoâ Thò Quaûng Ngaõi vaø nhieàu toå daân laäp cuøng vôùi haøng traêm cô sôõ taùi cheá tö nhaân vaø 86 ngöôøi (hoaït ñoäng trong heä thoáng thu gom, vaän chuyeån).
Tuy nhieân cho ñeán nay thôøi gian hình thaønh chöa laâu vaø moãi naêm tieâu toán khoaûng 25 tæ ñoàng cho vieäc ñaàu tö thieát bò , xaây döïng baõi choân laáp vaø caùc cô sôõ haï taàng khaùc vì vaäy coâng taùc quaûn lyù chaát thaûi raén vaãn phaûi ñoái maët vôùi nhieàu vaán ñeà vaø vaãn phaûi giaûi quyeát theo kieåu tình theá laø:
Khoù khaên trong vieäc quaûn lyù heä thoáng thu gom raùc daân laäp
Chöa thöïc hieän ñöôïc vieäc thu phí quaûn lyù chaát thaûi raén
Chöa thöïc hieän ñöôïc chöông trình phaân loaïi taïi nguoàn
Chöa quy hoaïch vaø thieáu nghieâm troïng heä thoáng ñieåm heïn, boâ/traïm trung chuyeån.
Oâ nhieãm moâi tröôøng naëng neà taïi caùc baõi choân laáp vaø khí baõi choân laáp
Heä thoáng quaûn lyù cuûa cô quan nhaø nöôùc coøn yeáu caû veà nhaân löïc vaø trang thieát bò.
Caùc coâng ty quaûn lyù chaát thaûi raén coøn thieáu ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät, quaûn lyù gioûi vaø coâng nhaân laønh ngheà.
Chi phí daønh cho coâng taùc quaûn lyù chaát thaûi raén taêng nhanh.
Vì vaäy, ñeå quaûn lyù chaát thaûi raén ôû Huyeän laø moät vaán ñeà khoâng deã cuøng vôùi quy trình quaûn lyù chaát thaûi raén voán vaän haønh töø tröôùc nay ñaõ khoâng coøn thích hôïp nöõa, vaãn coøn tieáp tuïc thöïc hieän do chöa kòp thay ñoåi. Tröôùc yeâu caàu ñoù, ñeà taøi “ Ñaùnh giaù hieän traïng vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp quaûn lyù chaât thaûi raén sinh hoaït Huyeän Tö Nghóa, Tænh Quaûng Ngaõi” ñöôïc thöïc hieän vôùi mong muoán ñeà taøi seõ goùp phaàn tìm ra giaûi phaùp quaûn lyù CTRSH thích hôïp cho Huyeän Tö Nghóa, Tænh Quaûng Ngaõi.
1.2 MUÏC ÑÍCH CUÛA ÑEÀ TAØI
Trước sức ép ngày càng gia tăng về khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống quản lý đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong các khâu thu gom, vận chuyển cũng như trong cơ cấu tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện. Vì vậy, đề tài này thực hiện với mục đích:
- Tìm hiệu thực trạng rác thải sinh hoạt cuûa Huyện.
- Ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt tới chất lượng môi trường Huyện.
- Tìm hiểu hoạt động: thu gom, vận chuyển, và xử lý rác thải sinh hoạt tại Công ty Môi Trường & Ñoâ Thò Tỉnh Quãng Ngãi.
Trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt hợp lý cho hệ thống quản lý chất thải rắn Huyện Tư Nghĩa . Đề tài nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do thu gom, vận chuyển chất rắn thải chưa hợp lý, bảo vệ tốt môi trường và vệ sinh phòng dịch, sức khỏe cộng đồng, sức khỏe của công nhân.
1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
- Tổng quan về chất thải rắn
- Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội và môi trường Huyện Tư Nghĩa.
- Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghĩa.
- Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt Huyện Tư Nghĩa.
- Kết luận và kiến nghị.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online