Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Alano
#976362 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tổng quan về hệ vật liệu RFe11Ti và các tính chất chung; Trình bày lý thuyết mô tả dị hướng từ tinh thể, các nghiên cứu về dị hướng từ và hiện tượng spin trong hệ vật liệu RFe11Ti . Phần thực nghiệm đã tiến hành nghiên cứu về việc tạo mẫu, hệ đo từ độ, các phép đo, từ đó nghiên cứu về dị hướng từ, hiện tượng tái định hướng spin trong các vật liệu Dy1-xYxFe11Ti, Tb1-x-YxFe11Ti, Tb1-x-SmxFe11Ti và đưa ra một số kết luận cho kết quả đã đạt được
Luận án PTS. Vật lý điện tử -- Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1994
Chương 1. Hệ vật liệu RT]_]Ti, các tính chất chung 9
L I Cấu trúc tinh thể 9
1.2 Moment từ 12
1.2.1 Moment từ 3d 12
Ì .2.2 Moment từ đất hiếm 14
1.2.3 Moment từ của hợp chất R F e u Ti 15
1.3 Các loại tương tác trao đổi trong vật liệu RFei ị Ti. Nhiệt độ Curie 15
1.3.1 Mô hình trường phân tử của các loại tương tác trao đổi 15
1.3.2 Kết quả thực nghiệm về tương tác trao đổi, nhiệt độ Curie 18
trong vật liệu RT\ ỈTiỵ
Chương 2. Lý thuyết mô tả dị hướng từ tinh thể. Các nghiên cứu về dị 22
hướng từ và hiện tượng tái định hướng spin trong hệ vật liệu
R F e n T i
2.1 Mô tả hiện tượng luận dị hướng từ tinh thể 22
2.1.1 Năng lượng dị hướng 22
2. ì 2 Các quá trình từ hoa 25
2.1.3 Sự phụ thuộc nhiệt độ của từ độ 27
2.2 Mô tả vi môvề dị hướng từ của các hợp chất R-T 29
2.2.1 Dị hướng từ của phân mạng 3d 29
2.2.2 Dị hướng từ của phân mạng 4f 31
2.2.3 Các quá trình từ hóa 39
2.2.4 Sự phụ thuộc nhiệt độ của từ độ 40
2.3 Các nghiên cứu ve dị hướng từ, hiên tượng tái định hướng spin 43
trong các vật liệu R F e u T i
Chương 3. Phương pháp thực nghiệm 50
3.1 Tạo mẫu 50
3.1.1 Tạo mẫu khối 50
3.1.2 Tạo mẫu bột định hướng 50
3.2 H ệ đo từ độ 54
3.3 Các phép đo 57
3.3.1 Đo M
C(T) và M ab(T) (phân tích từ nhiệt). 57
3.3.2 Xác định điểm Curie 58
3.3.3 Phép đo xác định góc lệch của phương dê từ hóa khỏi trục tinh thể. 58
3.3.4 Đo hệ số từ hóa động xac 55
Chương 4. DỊ hướng từ và hiện tượng tái định hướng spin trong hệ vật 67
liệu D y i _ x Y x F e n T i
Chương 5. Dị hướng từ và hiện tượng tái định hướng spin trong hệ vật 83
liệu Tt>i_ xY xFei i T i
Chương 6. Dị hướng từ và hiện tượng tái định hướng spin trong hệ vật 93
liệu T b i _ x S m x F e i i T i .
Kết luận 103
Tài liệu tham khảo 105
M ỏ ĐẦU
QUÁ TRÌNH NGHIÊN c ứ u CHẾ TẠO CÁC VẬT LIỆU TỪ CỨNG ĐÁT HIẾM -
KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP.
Một trong các tính chất quan trọng nhất của một nam châm vĩnh cửu là
giá trị tích năng lượng ( B H ) m a x . Muốn có giá trị ( B H ) m a x cao, vật liệu
phải có các giá trị cảm ứng từ dư B r và lực kháng từ H c cao. Quá trình
nghiên cứu tìm tòi các vật liệu mơi dùng làm nam châm vĩnh cừu là quá
trình đi tìm các vật liệu có B r và H c cao. Ngoài ra cũng cần nói thêm
rằng giá trị nhiệt độ trật tự từ Curie T c cũng là một thông số quan trọng
của vật liệu. Nam châm vĩnh cửu phải duy trì đựơc các tính chất từ tại
nhiệt độ đủ cao để có thể làm việc được trong điều kiện thực tế. Giá trị
B
r cao sẽ đạt được nếu vật liệu có giá trị từ độ bão hòa M s lớn. Trong khi
đó điều kiện cần để có được giá trị lực kháng từ cao là vật liệu có dị
hướng từ mạnh. Bản chất của dị hương từ có hai loại, chia các vật liệu từ
cứng làm hai loại, loại thứ nhất có dị hương từ được xác định tử dị
hướng hình dạng của các hạt tạo nên khối nam châm, loại thứ hai bao
gồm các nam châm với lực kháng từ tạo bởi dị hướng từ tinh thể của vật
liệu. Việc phát hiện ra các hợp kim R-T đất hiếm-kim loại chuyển tiếp là
một bước ngoặt lơn trong lịch sử phát triển các nam châm vĩnh cửu. ở
các nam châm loại R-T, đã kết hợp được những tính chất quí báu của cả
đất hiếm và kim loại chuyển tiếp. Đó là giá trị moment từ cao của các
phân mạng R và T, tương tác trao đổi mạnh trong phân mạng T. Các tính
chất đó đảm bảo điều kiện đạt được giá trị M s và T c cao. Đặc biệt quan
trọng các hợp kim R-T thường có dị hướng từ tinh thể lớn mà chủ yếu
do đóng góp cùa phân mạng đất hiếm.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thanhtrong7795
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022590 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement