Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dulieuxd
#975682 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận án TS. Thạch học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu đặc điển thạch học và quy luật phân bố các đá tuổi Kreta trên đảo Phú Quốc. Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích, địa tầng phân tập và các chu kỳ trầm tích Kreta khu vực đảo Phú Quốc. Đánh giá triển vọng dầu khí của các đá tuổi Kreta khu vực đảo Phú Quốc
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT ĐẢO PHÚ QUỐC................................................5
1.1. VỊ TRÍ KHU VỰC NGHIÊN CỨU..................................................................................... 5
1.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT....................................................................................................... 5
1.2.1. Địa tầng .......................................................................................................................................... 7
1.2.2. Kiến tạo ........................................................................................................................................ 10
1.3. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU................................................................................................... 12
1.3.1. Giai đoạn trước năm 1975............................................................................................................ 12
1.3.2. Giai đoạn sau năm 1975................................................................................................................. 12
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............17
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .................................................................................................... 17
2.1.1. Tiếp cận hệ thống ......................................................................................................................... 17
2.1.2. Tiếp cận tiến hóa .......................................................................................................................... 18
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................ 20
2.2.1. Phương pháp khảo sát thực địa..................................................................................................... 20
2.2.2. Xử lý mẫu sau thực địa................................................................................................................. 21
CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ CÁC ĐÁ TUỔI
KRETA TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC .....................................................................................31
3.1. KHÁI QUÁT ....................................................................................................................... 31
3.2 PHÂN LOẠI......................................................................................................................... 31
3.2.1. Nhóm cuội kết và sạn kết ............................................................................................................. 31
3.2.2. Nhóm cát kết ................................................................................................................................ 34
3.2.3. Nhóm đá bột kết ........................................................................................................................... 49
3.2.4. Nhóm đá sét kết............................................................................................................................ 51
3.3. NGUỒN GỐC VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ CÁC ĐÁ TRẦM TÍCH LỤC NGUYÊN
TUỔI KRETA TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC................................................................................ 53
3.3.1. Nguồn gốc .................................................................................................................................... 53
3.3.2. Quy luật phân bố .......................................................................................................................... 53
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TƯỚNG ĐÁ, ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP VÀ CHU KỲ TRẦM
TÍCH KRETA TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC...........................................................................55
4.1. KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH TƯỚNG.......................................................................... 55
4.1.1. Định nghĩa tướng trầm tích (lithofacies) ...................................................................................... 55
4.1.2. Phân tích tướng trầm tích ............................................................................................................. 56
4.1.3. Phân tích tướng trên cơ sở các chỉ tiêu định lượng ...................................................................... 64
4.2. ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP VÀ CHU KỲ TRẦM TÍCH ..................................................... 68
4.2.1. Địa tầng phân tập (sequence stratigraphy) ................................................................................... 68
4.2.2. Chu kì trầm tích............................................................................................................................ 72
4.3. PHÂN LOẠI TƯỚNG TRẦM TÍCH TUỔI KRETA TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC............. 74
4.3.1. Đặc điểm cộng sinh tướng theo không gian và theo thời gian...................................................... 74
4.3.2. Phân loại tướng trầm tích tuổi Kreta trên đảo Phú Quốc.............................................................. 74
4.3.3. Đặc điểm và quy luật phân bố các tướng trầm tích tuổi Kreta trên đảo Phú Quốc....................... 79
4.4. ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP CỦA TRẦM TÍCH KRETA TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC........ 92
4.4.1. Những ưu điểm và hạn chế của nguyên lý địa tầng phân tập ....................................................... 92

4.4.2. Những tồn tại về nghiên cứu địa tầng phân tập ............................................................................ 94
4.4.3. Phân tích địa tầng phân tập Kreta trên đảo Phú Quốc .................................................................. 95
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ CỦA TRẦM TÍCH TUỔI KRETA
TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC..................................................................................................122
5.1. ĐẶC ĐIỂM ĐÁ SINH ...................................................................................................... 122
5.1.1. Đặc trưng địa hoá của các đá trầm tích tuổi K1 .......................................................................... 128
5.1.2. Đặc trưng địa hoá của các đá trầm tích tuổi K2 .......................................................................... 129
5.2. ĐẶC ĐIỂM ĐÁ CHỨA.................................................................................................... 130
5.2.1. Khái niệm chung ........................................................................................................................ 130
5.2.2. Đặc tính chứa và quá trình biến đổi thứ sinh của đá trầm tích tuổi Kreta trên đảo Phú Quốc.... 130
5.3. ĐẶC ĐIỂM ĐÁ CHẮN .................................................................................................... 161
KẾT LUẬN........................................................................................................................165
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN
ÁN......................................................................................................................................167
Tài liệu tham khảo............................................................................................................168

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của cả nước, nằm ở phía Tây Nam Việt Nam,
các nghiên cứu về địa chất, địa mạo trên đảo nói chung đã được các nhà khoa học
nghiên cứu từ rất lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu chi tiết và đồng bộ về đặc điểm thạch
học, chu kỳ trầm tích và đánh giá triển vọng dầu khí dựa vào các đặc điểm thạch
học của các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc vẫn chưa có một công trình khoa học
nào công bố từ trước đến nay. Chính vì vậy, luận án “Đặc điểm thạch học, tướng
đá trầm tích và quá trình biến đổi thứ sinh các đá trầm tích trên đảo Phú Quốc và
triển vọng dầu khí liên quan” được thực hiện xuất phát từ tính cấp bách thực tiễn
trên. Luận án là một phần nghiên cứu mà tác giả trực tiếp thực hiện từ khâu khảo sát thực
địa đến phân tích xử lý số liệu trong phòng từ năm 2005 trong đề án hợp tác giữa Tập
đoàn dầu khí quốc gia và chính phủ Đan mạch “Địa chất và tiềm năng dầu khí khu vực
Malay - Phú Quốc - Thổ Chu”. Các kết quả trong luận án hoàn toàn trung thực, cập
nhật và có tính chính xác cao nhằm góp phần định hướng nghiên cứu về tìm kiếm
và thăm dò khoáng sản tại khu vực Tây Nam Việt Nam của Chính Phủ Việt Nam.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ quy luật phân bố trầm tích
trên đảo Phú Quốc dựa vào các phân tích định lượng đặc điểm thạch học và cộng
sinh tướng, từ đó đánh giá triển vọng dầu khí liên quan.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu các đá trầm tích tuổi
Kreta trên đảo Phú Quốc.
Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cúu của luận án là đảo Phú Quốc,
huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang.
4. Nội dung nghiên cứu
Để đạt được các mục tiêu nên trên, các nội dung nghiên cứu chính được đặt
ra là:

- - -
Nghiên cứu đặc điểm thạch học và quy luật phân bố các đá tuổi Kreta trên
đảo Phú Quốc.
Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích, địa tầng phân tập và các chu kỳ trầm
tích Kreta khu vực đảo Phú Quốc.
Đánh giá triển vọng dầu khí của các đá tuổi Kreta khu vực đảo Phú Quốc.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
- Ý nghĩa khoa học
1. Làm sáng tỏ quy luật tiến hóa trầm tích theo chu kỳ trên cơ sở phân tích
định lượng đặc điểm thạch học và cộng sinh tướng.
2. Phân chia đặc điểm các phức tập và các miền hệ thống trầm tích trên cơ sở
phân tích tướng và đặc điểm trầm tích trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước
biển và chuyển động kiến tạo.
- Ý nghĩa thực tiễn
Nghiên cứu đặc điểm thạch học - vật lý định lượng, phân tích tướng và địa
tầng phân tập các đá có tuổi Kreta trên đảo Phú Quốc là tiền đề và cơ sở khoa học
để đánh giá chất lượng tầng sinh, tầng chứa và tầng chắn. Đồng thời các nghiên cứu
này cụ thể bằng việc phân loại chất lượng colectơ đá cát kết tuổi Kreta, góp phần
định hướng đúng công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí bể trầm tích Kreta khu vực
biển Tây Nam Việt Nam và lân cận.
6. Cơ sở tài liệu của luận án
Luận án được xây dựng trên cơ sở tài liệu của tác giả thu thập và xử lý từ
năm 2005 đến nay tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà
Nội. Đặc biệt những số liệu trong luận án là những số liệu tác giả trực tiếp tham gia
nghiên cứu, lấy mẫu, phân tích từ năm 2005 theo dự án hợp tác ODA giữa Tập đoàn
Dầu khí Việt Nam và chính phủ Đan Mạch, đó là hệ thống mẫu được phân tích từ
mẫu trong lỗ khoan Enreca 2 và mẫu khảo sát trên bề mặt đảo Phú Quốc: Tài liệu
khảo sát thực địa đảo Phú Quốc năm 2006, 2010; tài liệu nguyên thuỷ mô tả mẫu tại
LKE2, tài liệu mô tả và phân loại mẫu LKE2 trong phòng thí nghiệm; 63 mẫu đo độ
rỗng; 63 mẫu độ thấm; 100 mẫu lát mỏng thạch học; 40 mẫu lát mỏng nhuộm màu,
34 mẫu cổ sinh, 18 mẫu rơnghen, 102 mẫu độ hạt; 67 mẫu địa hoá; 20 mẫu SEM; 2
mẫu phân tích tuổi tuyệt đối bằng phương pháp U/Pb ở độ sâu 496,46 - 496,73m
trong LK E2.
Ngoài ra, tác giả tham khảo các tài liệu địa chất, địa vật lý, viễn thám, các kết quả
của các đề án tìm kiếm nước ngầm, đo vẽ bản đồ có trước trong khu vực nghiên cứu.
7. Các luận điểm bảo vệ
Luận điểm 1: Trầm tích tuổi Kreta trên đảo Phú Quốc bao gồm 4 nhóm đá
và 4 nhóm tướng, phân bố có quy luật theo không gian và thời gian:
- Nhóm tướng cuội sạn lòng sông miền núi và miền trung du phân bố ở đáy
của mỗi nhịp aluvi. Đá cuội sạn kết có thành phần đa khoáng.
- Nhóm tướng cát lòng sông đồng bằng có 3 loại đá cát kết đa khoáng tiêu
biểu: cát kết thạch anh - litic, acko - litic, grauvac - litic.
- Nhóm tướng bột sét bãi bồi và tướng sét hồ móng ngựa phân bố phía trên
mỗi nhịp aluvi bao gồm bột kết đa khoáng và sét kết kaolinit - hydromica.
- Nhóm tướng ven biển gồm: nhóm tướng cát đới gian triều và biển nông ven
bờ bao gồm chủ yếu là cát kết đơn khoáng thạch anh và ít khoáng thạch anh - litic;
tướng bột sét vũng vịnh nằm phía trên nhịp trầm tích ven biển với độ chọn lọc kém.
Luận điểm 2: Trầm tích tuổi Kreta trên đảo Phú Quốc được phân chia thành
10 phức tập bao gồm 22 nhóm phân tập và 42 phân tập. Mỗi phức tập tương ứng
với một chu kỳ thay đổi mực nước biển, mỗi nhóm phân tập tương ứng với một
nhịp trầm tích (một nhóm tướng) và mỗi phân tập tương ứng với một tướng trầm
tích cơ bản.
Trên đảo Phú Quốc, các phức tập phát triển theo chu kỳ: mở đầu mỗi phức
tập là các tướng lục địa thuộc hệ thống trầm tích biển thấp và kết thúc là các tướng
ven biển thuộc hệ thống trầm tích biển tiến và biển cao.
Luận điểm 3: Cát kết tuổi Kreta trên đảo Phú Quốc có khả năng chứa dầu
kém đến rất tốt. Độ rỗng hiệu dụng và độ thấm biến thiên theo chu kỳ của địa tầng
phân tập, cuối mỗi chu kỳ cát kết có chất lượng colectơ tốt nhất (Me>15%, K >
100mD) liên quan đến cát kết thạch anh thuộc tướng gian triều ven biển. Trầm tích
tuổi Kreta sớm có nhiều tầng chứa tốt hơn trầm tích tuổi Kreta muộn (Me>20%, K
> 200mD) liên quan đến tướng cát bãi triều và đê cát ven bờ.
8. Những vấn đề mới của luận án
- Lần đầu tiên phân tích chi tiết đặc điểm thạch học trầm tích tuổi Kreta trên
đảo Phú Quốc và phân loại thành các nhóm đá, nhóm tướng theo quy luật phân bố
không gian và thời gian.
- Dựa vào mẫu của LK E2 và mẫu tại các điểm lộ khảo sát trên đảo, lần đầu
tiên trầm tích tuổi Kreta trên đảo Phú Quốc được phân chia thành 10 phức tập, 22
nhóm phân tập, 42 phân tập trầm tích theo nguyên lý địa tầng phân tập.
- Lần đầu tiên khả năng colectơ của đá trầm tích tuổi Kreta trên đảo Phú
Quốc được đánh giá đồng bộ bằng phương pháp phân tích thạch học định lượng và
phân tích các chỉ số colectơ của đá. Chất lượng colectơ của đá trầm tích tuổi Kreta
trên đảo Phú Quốc thuộc các nhóm colectơ kém đến rất tốt.
9. Cấu trúc của luận án
Luận án gồm 5 chương không kể mở đầu và kết luận
Chương 1: Đặc điểm địa chất đảo Phú Quốc
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Đặc điểm thạch học và quy luật phân bố các đá tuổi Kreta trên
đảo Phú Quốc
Chương 4: Phân tích tướng đá, địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích Kreta
trên đảo Phú Quốc
Chương 5: Đánh giá triển vọng dầu khí của trầm tích tuổi Kreta trên đảo Phú
Quốc

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1024416 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
#1024426 Xin Thank Mod.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement