Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cord
#975679 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Giới thiệu điều kiện địa lý tự nhiên, đặc điểm địa chất của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Nghiên cứu địa hoá trầm tích đáy, địa hoá môi trường nước của hệ đầm phá. Trình bày vấn đề khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường ở hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai dưới góc độ địa hoá
Danh muc cac hinh ve, dO thi
McVd^ii 1
Chitmtg 1: Lich sir va phuimg phap nghien cihi 8
1.1. Lich sir nghien ciru h6 d^im pha 8
1.1.1. CJiai doan tnr(k nAm 1975 8
1.1.2. Oiai doan sau nam 1975 9
1.2. Glc phuftiig phap nghien citu 12
1.2.1. Phmtng ph^p khao s^t 12
1.2.2. f ac phuomg ph.ip phcin tfch 15
Chwmg 2: \Y\^\\ klen dia ly fii nhien ciia
hf dilm pha Tarn (Jiang - Cc^ii Hai 18
2.1. Ccic di6u kiCn dia l^^ ciia ht d<1m pha Tam Giang - CAu Hai 18
2.1.1. Dia hmh 18
2.1.2. DacdidmkhfhAu 19
2.2. Ch6'do thuy van 24
2.2.1. Thny van sAng 24
2.2.2 Ilni van 25
2.3. CA'u line cua ht diSm pha Tam Giang - Cfiu Hai 27
2.3.1 DecatchAn 28
2.3.2. Biysau 29
2.3.3. Virc nirofc cua he d.1m pha 30
2.3.4. Cac cira bi^n 33
Chrroitg 3 : f)|a chat ciia he dam pha Tam (viang - Cau Hai 36
3.1. Dia chA't khu virc Hue' 36
3.1.1. DiatAng 36
3.1.2. Cac ihanh tao xAm nhAp 50
3.1.3. Kicn tao 51
3.2. Dae diem mOi tnrdng lAng dong trAm tfch Dc Tir 53
3.3. Licli sir hinh thanh va pliat triSn cua he dclm pha TG - CH 54
3.4. He dAm pha trong thai gian hicn nay 55
Chirong4: Dia hoa tnim fich day ciia he diim pha 60
4.1. Tlianh phan ca hoc va phAn bO trAm tfch day 60
4.1.1. MOt sokhai niem 60
4.1.2. Ilianh pliAn do hat va cac loai trAm tfch 61
4.1.3. ihanh phAn khoang vAt nhe cua trAm tfch 63
4.1.4. Khoang vAt nang trong trAm tfch 63
4.1.5. Npu^n cungcffp vAt liSu tnim tfch 65
4.1.6. PhAn hrtciia trAm tfch day 66
4.2. Dia hoa tr^m tfch d^y 72
4.2.1. He th6'ng cac chl tieu nghien ciru 72
4.2.2. pH cua trfim tfch 72
4.2.3. Eh va cac dang Fe^\ Fe'^ Mn^' cua tr<4m tfch 74
4.2.4. Cac dang S O / 76
4.2.5. Cac bon hfru ca (Ch/c) 76
4.2.6. Cac chA'l dinh dirdng N, P 79
4.2.7. Cac kim loai nang HO
4.3. Mrti lien (juan gifra trAm tfch va phAn b6' d6ng vAt day K6
Chirorng 5: Dia hoa moi trmmg ninVc cua he diim pha S8
5.1. He !h6'ng cac chi tieu nghien cihi 88
5.2. Nhiet do vh su phAn fAng v6 nhiet dO cua nirtirc 89
5.3. D6 man va sir phAn tAng ve d6 man cua nirdc 91
5.4. pH cua r\ii6c 96
5.5. D6 due cua mrac 97
5.6. DOcuanmifc 99
5.7. COD cua nircTTc KH)
5.8. BOD, cua niroc 100
5.9. C ac chA't dinh dirang N, P, Si 101
5.10. Cac nguyen tO' kim loai nang trong nirac 102
5.1 1. M6'i lirorng quan gifra cac chi tieu dia hoa 104
5.12. Sir bien dOi m6i trircrng nirdc do ma cac cira bicn ma
vaolhang II nam 1999 106
5.13. Lien he gifra m6i trirorng nirc'tc vdri sir phAn bd cua
m6t s6' sinh vAt day cua he sinh thai dAm pha I 12
5.14. MAi lien quan gifra khai ihac nguAn Igi
vai sir bie'n dong inAi Inrang nirac I 15
Chuoitg 6 : Van de khai thac, sir dung hop ly tai nguyen va
moi truutig a he dam pha T(i - CH dirm goc do dia hoa 118
6.1. Quan diem ve moi Inrcrng ben virng a he dAm pha TG - CH I I 8
6.2. Cac n.uuyen uhAn ca ban anh hirang de^n moi Iruoiig 1 19
6.2.1. Gac nguyen nliAn tir nhien 119
6.2.2. Cac ngviycn nhAn sinh 122
6.3. MAl sA d^ xuA't v6 mAi truc^mg vA phat trien ben \'frng a he dAm
phci TG - C\] tren quan diCm Dia hoa I 26
Ket hian va kicn nghi 129

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By liemt112
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021439 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement