Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nomoreloveforjacky
#975587 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tổng quan về các nhóm HCBVTV và giới thiệu các phương pháp chiết tách làm giàu mẫu trong phân tích, các phương pháp công cụ phân tích hoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV); Từ đó đưa ra các đánh giá về các phương pháp chiết tách làm giàu mẫu; các phương pháp phân tích công cụ xác định HCBVTV và đưa ra các kết quả về việc sử dụng phương pháp ELISA phân tích mẫu nước, mẫu rau, mẫu đất; kết quả về việc xây dựng, đánh giá và áp dụng phương pháp vi chiết pha rắn SPME kết hợp GC-ECD phân tích mẫu nước và mẫu đất; kết quả về việc xây dựng, đánh giá và áp dụng phương pháp LPME kết hợp GC-ECD phân tích mẫu nước
Luận án TS. Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
1
MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC 1

• ■

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 3

DANH MỤC CÁC BẢNG 4

DANH MỤC CÁC HỈNH VÀ Đồ THỊ 6

MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 9

1.1 GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TÁCH LÀM GIÀU MẪU 9 TRONG PHÂN TÍCH

1Ể1 ẵ 1 Các kỹ thuật chiết tách và làm giàu mẫu truyền thống 9

1.1.2 Các kỹ thuật chiết tách và làm giàu mẫu tiên tiến 10

1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔNG cụ PHÂN TÍCH HOÁ CHẤT BẢO VỆ 22 THỰC VẬT (HCBVTV)

1.2.1 Một số phương pháp phân tích công cụ tiêu biểu: sắc ký lỏng 22 cao áp (HPLC), sắc ký khí (GC)

1 ễ2.2 Phương pháp phân tích hấp phụ miễn dịch gắn enzym (ELISA) 24

1.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÓM HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT 30 ĐƯỢC ĐỂ CẬP ĐẾN TRONG LUẬN ÁN

lễ3ễi Đặc tính chung của các nhóm HCBVTV cơ clo - cơ clo họ 30 xyciodien, nhóm cơ phôtpho, nhóm pyrethroit

1.3.2 Dư lượng của các nhóm HCBVTV cơ clo - cơ clo họ xycỉodien,

nhóm cơ phôtpho, nhóm pyrethroit trong môi trường 32

1.4 CÁC ĐẢNH GIÁ RỨT RA TỪ PHẦN TổNG QUAN 36

1.4.1 Đánh giá các phương pháp chiết tách làm giàu mẫu 36

1.4.2 Đánh giá các phương pháp phân tích công cụ xác định 37 HCBVTV

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG NGHIÊN cứu VÀ QUÁ TRÌNH THỰC 38 NGHIỆM

2.1 PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 38 2ềl.l Phạm vi nghiên cứu 38

2.1.2 Mục tiêu nghiên cứu 38

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 39

2.2.1 Phương pháp lấy mẫu rau, đất, nước và bảo quản mẫu 39

2.2.2 Phương pháp xây đựng quy trình chiết đa dư lượng HCBVTV 40 bằng kỹ thuật SPME và LPME

2.2.3 Phương pháp phân tích mẫu thật 40

2.3 THỰC NGHIỆM 41 2.3.1 Thiết bị, công cụ và hoá chất làm thí nghiệm 41

2.3.2 Sử dụng phương pháp ELISA phân tích mẫu nước, mẫu rau và 43 mẫu đất

2.3.3 Xây dựng, đánh giá và áp dụng phương pháp SPME kết hợp GC- 50 ECD phân tích mẫu nước và mẫu đất

2.3.4. Xây dựng, đánh giá và áp dụng phương pháp LPME kết hợp 64 GC-ECD phân tích mẫu nước

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 69

3.1 KẾT QUẢ_ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ELISA PHÂN TÍCH MẪU 69

NƯỚC, MẪU RAU VÀ MẪU ĐẤT

3.1.1 Phân tích HCBVTV họ xyclodien bằng phương pháp ELISA 69

3.1.2 Đánh giá phương pháp ELISA 77

3.2 KẾT QUẢ XÂY DỰNG, ĐÁNH GíÁ VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI 79

CHIỂT PHA RẮN SPME KẾT HỢP GC-ECD PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC

VÀ MẪU ĐẤT

3.2.1 Chế tạo công cụ SPME 79

3.2.2 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chiết mẫu nước 81

3.2.3 Xây dựng đường chuẩn hấp thu 86

3.2.4 Đánh giá phương pháp SPME chiết HCBVTV khỏi mẫu nước và 87 quy trình SPME/GC-ECD phân tích mẫu nước

3.2.5 Kết quả sử dụng quy trình SPME/GC-ECD phân tích mẫu nước 91 thực tế

3.2.6 Khảo sát và tối ưu hoá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chiết 93 HCBVTV cơ clo, cơ phôtpho, pyrethroit từ mẫu đất bàng HS-SPME

3.2.7 Xây dựng đường chuẩn phân bố phục vụ phân tích mẫu đất 97

3.2.8 Đánh giá phương pháp HS-SPME chiết HCBVTV khỏi mẫu đất 98 và phương pháp HS-SPME/GC-ECD phân tích mẫu đất

3.2.9 Áp dụng phương pháp HS-SPME/GC-ECD phân tích mẫu đất 101 thực tế

3.3 KẾT QUẠ XÂY DỰNG, ĐÁNH GIÁ VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP 103

LPME KẾT HỢP GC-ECD PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC

3.3.1 Chọn loại dung môi và thể tích giọt dung môi 103

3.3.2 Xác định các điều kiện tối ưu cho quá trinh vi chiết 104

3.3.3 Xây dựng đường chuẩn hấp thu để phân tích mẫu nước 108

3.3.4 Đánh giá phương pháp LPME chiết HCBVTV khỏi mẫu nước 108

3.3.5 Kết quả áp dụng phương pháp LPME/GC-ECD phân tích mẫu 110 nước thực tế

KẾT LUẬN 113 NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG Bố LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 115

TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

CÁC PHỤ LỤC 132

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021128 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement