Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chinh_phuc_phai_dep_2006
#975509 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn:Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng

Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Xác định khả năng và các điều kiện tối ưu để chuyển hoá đá ong thành chất hấp thu, có thể sử dụng để làm sạch môi trường và ứng dụng trong phân tích để xác định các kim loại nặng kết hợp với phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
Phần I: MỞ ĐẦU........................................................................................1
Phần II: NỘI DUNG LUẬN ÁN…………………………......…….......…3
Chƣơng 1: TỔNG QUA. TÀI LIỆU…………………………........…..….3
1.1. Giới thiệu chung về chất hấp phụ................................................ 3
1.1.1. Chất hấp phụ. Cơ sở và ứng dụng……………………….........…..3
1.1.2. Giới thiệu một số vật liệu hấp phụ có nguồn gốc tự nhiên..............7
1.2. Giới thiệu về vật liệu đá ong…………………………....…........11
1.3. Giới thiệu một số kim loại nặng………….…………….............13
1.3.1. Giới thiệu chung………..………………………… ……..........…13
1.3.2. Độc tính sinh học của đồng, chì, cadimi, coban và niken…..........15
1.4. Một số phƣơng pháp xác định lƣợng vết ion kim loại nặng..............21
1.4.1. Các phương pháp quang phổ………………………......…........…21
1.4.2. Các phương pháp sắc kí………………………………….............25
1.5. Một số phƣơng pháp tách và làm giàu lƣợng vết ion kim loại
nặng..........................................................................................................27
1.5.1. Phương pháp cộng kết…………………………………...…...…..27
1.5.2. Phương pháp chiết lỏng - lỏng………………………………..….28
1.5.3. Phương pháp chiết pha rắn…………………………………….....28
Chƣơng 2: MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…...33
2.1. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………..…..…....…33 2.2. Nội dung nghiên cứu………………………………….............…...33
2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu…………………………..…..……..…..34
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu thành phần hoá học……………….…...34
2.3.2. Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc………………...……........34
2.3.3. Phương pháp nghiên cứu quá trình hấp thu....................................35
2.3.4. Các phương pháp nghiên cứu khả năng hấp thu.............................35
2.4. Hoá chất, thiết bị và công cụ thí nghiệm.......................................36
2.4.1. Hoá chất..........................................................................................36
2.4.2. Thiết bị............................................................................................37
2.4.3. Dụng cụ...........................................................................................38
Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN......................39
3.1. Khảo sát đá ong tự nhiên................................................................39
3.1.1. Chuẩn bị đá ong..............................................................................39
3.1.2. Phân tích thành phần hoá học của đá ong.......................................39
3.1.3. Các tính chất hoá lý và khả năng hấp thu của đá ong.....................39
3.2. Biến tính đá ong tự nhiên thành vật liệu hấp thu.........................39
3.2.1. Biến tính đá ong bằng cách sử dụng chất hoạt động bề mặt..........40
3.2.2. Biến tính đá ong bằng cách sử dụng đồng thời các dung dịch muối:
sắt (III) nitrat, natri silicat và natri photpha……………………….…….41
3.2.3. Biến tính đá ong bằng cách sử dụng đồng thời các dung dịch muối:
sắt (III) nitrat, natri silicat, natri photphat và đất hiếm xeri……………..43
3.3. Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của đá ong tự nhiên và đá
ong biến tính............................................................................................45
3.3.1. Nghiên cứu thành phần của đá ong tự nhiên và đá ong biến tính...45
3.3.2. Nghiên cứu cấu trúc của đá ong tự nhiên và đá ong biến tính..…..47
3.4. Nghiên cứu khả năng hấp thu của đá ong tự nhiên và đá ong biến
tính...........................................................................................................60
3.4.1. Nghiên cứu khả năng hấp thu hơi nước……….......................…..60
3.4.2. Nghiên cứu khả năng hấp thu xanh – metylen...............................61 3.4.3. Nghiên cứu khả năng hấp thu các ion kim loại nặng của vật liệu
bằng phương pháp tĩnh………….......……………….…………….........62
3.4.4. Nghiên cứu khả năng hấp thu các ion kim loại nặng của vật liệu M6
theo phương pháp động……….......................................................….....85
PHẦN III : KẾT LUẬN……………………......................…........…....105 Từ các kết quả nghiên cứu của luận án, có thể nêu lên một số kết
luận sau:
1. Đã nghiên cứu một cách có hệ thống thành phần và cấu trúc của
đá ong tự nhiên ở Thạch Thất, Hà Nội bằng các phương pháp hoá học và
hoá lý hiện đại (phương pháp nhiễu xạ Rơnghen XRD, phương pháp phổ
hấp thụ hồng ngoại IR, phương pháp kính hiển vi điện tử quét SEM,
phương pháp xác định điện tích bề mặt...). Tỉ lệ của các oxít tạo khung
cho chất hấp phụ của đá ong tự nhiên là khoảng 40% SiO2, 32% Fe2O3 và
14% Al2O3. Đây là cơ sở rất tốt để chuyển hoá đá ong tự nhiên thành chất
hấp thu.
2. Để tăng khả năng hấp thucủa đá ong, chúng tui đã nghiên cứu
cách biến tính đá ong bằng chất hoạt động bề mặt (Trilon và CTAB);
dung dịch muối sắt (III) nitrat, natri silicat, natri photphat; dung dịch các
muối trên kết hợp với đất hiếm xeri và tổng hợp các mẫu vật liệu bằng
hoá chất tinh khiết (sắt (III) nitrat, natri silicat, natri photphat; sắt (III)
nitrat, natri silicat, natri photphat và đất hiếm xeri) làm mẫu đối chứng.
3. Đã nghiên cứu và xây dựng được quy trình biến tính đá ong
bằng các chất: sắt (III) nitrat, natri silicat, natri photphat và đất hiếm xeri.
4. Bằng các phương pháp vật lý và hoá lý, đã nghiên cứu và chứng
minh quá trình biến tính đá ong bằng phương pháp kết tinh thuỷ nhiệt ở
nhiệt độ 60 – 700C kết hợp với phụ gia đất hiếm xeri tạo được chất hấp
thu tốt (vật liệu M6).
5. Đã nghiên cứu các đặc trưng hoá lý: ảnh chụp bề mặt, phổ nhiễu
xạ Rơnghen, diện tích bề mặt, điện tích bề mặt, độ xốp, phổ hồng ngoại...
của đá ong tự nhiên và của các vật liệu đá ong biến tính. Kết quả cho
thấy, hầu hết các sản phẩm đá ong biến tính xốp hơn đá ong tự nhiên; trên bề mặt đá ong biến tính đã được gắn các tâm hoạt động như PO43-, SiO32-.
Nhờ đó các sản phẩm đá ong biến tính có khả năng hấp thu tốt hơn rất
nhiều so với đá ong tự nhiên.
6. Đã nghiên cứu khả năng hấp thu hơi nước, khả năng hấp thu
chất màu hữu cơ (xanh - metylen) và các ion kim loại nặng của các vật
liệu. Điều này đã chứng minh khả năng hấp thu của vật liệu hấp thu đá
ong biến tính.
7. Đã nghiên cứu khả năng hấp thu của các vật liệu nghiên cứu đối
với các ion kim loại nặng. Kết quả cho thấy, dung lượng hấp thu các ion
kim loại trên nhóm vật liệu đá ong biến tính có gia thêm đất hiếm xeri cao
hơn rất nhiều so với đá ong tự nhiên và cao hơn các nhóm vật liệu đá ong
biến tính còn lại, trong đó vật liệu M6 có dung lượng hấp thu tốt nhất.
8. Đã nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu hấp thu đá ong biến
tính (vật liệu M6) để tách và làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE)
kết hợp với phương pháp F-AAS, xác định 05 kim loại: Cu, Pb, Cd, Co
và Ni trong nước. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vật liệu hấp thu đá
ong biến tính có khả năng làm giàu cao, hiệu suất thu hồi khá cao và có
khả năng tái sử dụng.
9. Luận án đã giải quyết thành công việc chuyển hoá một loại
khoáng liệu phổ biến là đá ong thành chất hấp thu đa tính, có thể sử dụng
để làm giàu, tách và xác định các ion kim loại trong phân tích nước và có
khả năng sử dụng trong công nghệ môi trường.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tranhajanh
#1031438
rica17 đã viết:Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tảithank ad Thank nhiều :hello::good: :clap:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement