Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vitieu_bao5
#975493 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phương pháp hấp phụ quang phân tử
Phổ hấp thụ

Tổng quan tài liệu; Trình bày nội dung và phương pháp nghiên cứu, thiết bị, công cụ và hóa chất; Trình bày kết quả nghiên cứu xác định các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp tính dựa vào sai số tương đối của phép đo quang; Trình bày kết quả nghiên cứu xác định đồng thời các cấu tử có phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ nhau theo phương pháp lọc Kalman
Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

MODAU
1. Ly do chon de tài
Trong phàn tich trac quang, thuòng gap hòn hop càc càu tu ma phó ha]
thu quang phàn tu cùa chung xen phù nhau. De phàn tich hòn hap này thònj
thuòng phài tàch riéng tùng càu tu rói mói xàc dinh. Viéc tàch riéng tùng cài
tu co nhiéu han che nhu: quy trình phàn tich phùc tap, tòn thòi gian, tòn hói
chat, dò chinh xàc giàm. Mot so càu tu khó tàch riéng ra khòi nhau triét de.
De phàn tich trac quang mot hòn hap nhiéu càu tu ma khòng phài tàch
riéng chung ra khòi nhau dà dugc nhiéu nhà khoa hoc nghién cùu. Hién na>
co càc phuang phàp sau: phuang phàp Vierordt, phuong phàp bình phuong
tòi thiéu, phuang phàp phó dao hàm, phuong phàp loc Kalman, . . . Nhìn
chung, càc phuang phàp này su dung nhiéu dù liéu do dugc tii phò hàp thu
quang phàn tu cùa càc phùc màu, su dung càc thuàt toàn bién dói phùc tap
nén càn phài su dung mày tmh va càc phàn mém chuyén dung. Chung co uu
diém là quy trình phàn tich don gian, phàn tich nhanh, tòn it hóa chat ma vàn
cho két qua tin cày. Tuy nhién mói phuang phàp déu co nhùng han che riéng,
bòi vày càc nhà khoa hgc vàn dang tiép tue nghién cùu vàn de này nhàm tìm
ra mot phuong phàp hoàn thién hon.
Ò nuòc ta, tàc già Tran Thuc Bình va cóng su [5, 6] da su dung
phuang phàp bình phuang tòi thiéu dua trén co sa sai so tuyét dói cùa phép
do dò hàp thu quang là nhò nhàt de làp trình phàn mém theo ngòn ngù
PASCAL xàc dinh dóng thòi càc càu tu, tuy nhién phuang phàp này mói chi
ò giai doan nghién cùu ban dàu, con co nhùng nhugc diém nén chua dugc àp
dung ròng rài.
Dà co mot so cóng trình nghién cùu xàc dinh dóng thòi càc càu tu co
phó hàp thu xen phù nhau su dung két qua do quang (phuong phàp sai phàn,
phuang phàp phó dao hàm, phuang phàp hói quy, phuang phàp su dung
mang no ron nhàn tao . . .) [11, 24, 25, 26, 33, 103, 107]; mÒi phuong phà]
déu co nhùng uu, nhugc diém riéng. Tuy nhién dói vói he càc càu tu co ph(
hàp thu quang phàn tu xen phù nhau nhiéu, giòng nhau hoac khi so càu ti
trong hòn hgp lón thì hàu hét càc phuang phàp cho két qua co dò chinh xàc
khòng cao, nén viéc ùng dung de xàc dinh càc màu thuc té con it.
Trén thè giói, càc tàc già [60, 79, 96, 97, 98, 101, 105] dà su dun^
thuàt toàn loc Kalman de xàc dinh nóng dò cùa càc càu tu trong hòn hgp
Thuàt toàn Igc Kalman dugc ùng dung de cài dàt cho mot so mày quang phó
tuy nhién chuong trình va thuàt toàn loc Kalman vàn dugc giù dóc quyén
khòng còng bò.
Càc phuang phàp phàn tich xàc dinh dòng thòi he da càu tu co phó hàp
thu quang phàn tu xen phù nhau co tàm quan trong to lón trong lình vuc phàn
tich, nhàt là dói vói he khó tàch nhu dàt hiém, trong phàn tich càc che pham
dugc dung. Màt khàc, da so càc thuóc thù dugc dùng trong phàn tich trac
quang déu co tinh chgn loc khòng cao. Càc thuòc thù PAN, PAR, Asenazo
III, Ditizon, . . . thuòng phàn ùng vói rat nhiéu ion kim loai tao nén càc phùc
màu co phò hàp thu quang phàn tu xen phù nhau [4, 111, 113]. Do dò
phuang phàp phàn tich dòng thòi càc càu tu co phó hàp thu quang phàn tu
xen phù nhau co y nghìa to lón trong viéc mò ròng ùng dung cùa càc thuòc
thù, don giàn hóa quy trình phàn tich, . . . va dugc càc nhà phàn tich trac
quang rat quan tàm.
Vi nhùng ly do néu trén, viéc nghién cùu mot chuong trình vi tinh
hoàn thién de xàc dinh dóng thòi càc chat co phó hàp thu quang phàn tu xen
phù nhau là càp thiét va co y nghia khoa hgc, dòng thòi góp phàn vào viéc
phàt trién llnh vuc ùng dung tin hgc trong hóa hgc (chemometric). Bòi vày
chung tói chgn de tài "Nghién cùu phuong phàp hàp thu quang phàn tu
xàc dinh dóng thòi càc chat co phÓ hàp thu xen phù nhau dua trén thuàt
toàn loc Kalman" de nghién cùu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Download through browser nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngoctuih
#1006389 Kính nhờ admin upload lại file tài liệu này ! Hiện file đã bị lỗi không down về được. Trân trọng Thank !
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006398 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement