Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gr­mur
#975213 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Địa chính -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến khu vực nghiên cứu. Thu thập tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất năm từ năm 2000- 2011 của huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Phân tích hiện trạng và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2010. Phân tích quan hệ giữa các hoạt động kinh tế - xã hội và biến động sử dụng đất trong khu vực. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và dự báo xu thế biến động sử dụng đất huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Phân tích thực trạng và tiềm năng đất đai của huyện, tạo ra tầm nhìn tổng quát về phân bổ quỹ đất cho các ngành, các mục tiêu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, thích nghi đất đai, định hướng sử dụng đất huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Đề xuất định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển phát triển bền vững huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đến năm 2020
Phần mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
3.Nhiệm vụ nghiên cứu: 2
4. Phạm vi nghiên cứu 2
5.Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2
6. Phƣơng pháp nghiên cứu 3
7.Cơ sở tài liệu để thực hiện Luận văn 3
8.Cấu trúc của luận văn: 4
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
1.1. Phân loại các nhóm đất sử dụng 5
1.2. Các yếu tố chủ yếu ảnh hƣởng đến sử dụng đất 6
1.2.1. Các yếu tố tự nhiên 6
1.2.2. Các yếu tố kinh tế - xã hội 7
1.3. Sử dụng đất hợp lí và bền vững đất đai 7
1.4. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá hiện trạng sử dụng đất 8
1.5. Cơ sở khoa học của định hƣớng sử dụng đất 11
1.5.1. Đánh giá đất đai 11
1.5.2. Định hướng sử dụng đất 12
1.5.3. Tình hình nghiên cứu về đánh giá đất đai ở nước ngoài và trong nước 14
1.6. Các quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu 17
1.6.1. Các quan điểm nghiên cứu 17
1.6.2. Phương pháp nghiên cứu 19
CHƢƠNG 2:ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI
HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HUYỆN AN
LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
2.2.1. Điều kiện tự nhiên 20
2.2.2. Các nguồn tài nguyên 23
2.2.3. Thực trạng môi trƣờng 25
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN AN LÃO,
TPHẢI PHÒNG
2.2.1. Tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 26
2.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế. 27
2.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 29
2.2.4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cƣ nông thôn 31
2.2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 31
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI
VÀ CẢNH QUAN MÔI TRƢỜNG, HUYỆN AN LÃO, TP HẢI PHÒNG.
2.3.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất 36
2.3.2. Những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên, kinh tế -
xã hội và cảnh quan môi trƣờng tác động đến việc sử dụng đất 37
CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ
TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
3.1. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2000
3.1.1. Nhóm đất nông nghiệp 39
3.1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp 40
3.1.3. Đất chƣa sử dụng 40
3.2. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2011
3.2.1. Nhóm đất nông nghiệp 41
3.2.2. Nhóm đất phi nông nghiệp 43
3.2.3. Đất chƣa sử dụng 45
3.3. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG
ĐẤT GIAI ĐOẠN 2000 - 2011
3.3.1. Biến động diện tích tự nhiên 45
3.3.2. Biến động các loại hình sử dụng đất 46
3.2.3. Đánh giá quy luật biến động đất đai 48
3.4. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI HUYỆN AN LÃO
3.4.1. Đánh gía tiềm năng đất đai cho phát triển sản xuất nông, lâm
nghiệp.
48
3.4.2. Tiềm năng đất đai phục vụ cho phát triển công nghiệp, đô thị,
xây dựng khu dân cƣ nông thôn
63
3.4.3. Tiềm năng đất đai phục vụ cho phát triển du lịch 64
3.4.4. Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu
sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng. 64
3.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG CỦA VIỆC
SỬ DỤNG ĐẤT
3.5.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng của việc sử dụng đất 65
3.5.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất 71
3.5.3. Những tồn tại trong việc sử dụng đất 73
CHƢƠNG 4:ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN AN LÃO
ĐẾN NĂM 2020.
4.1. KHÁI QUÁT PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 75
4.1.1. Phƣơng hƣớng phát triển kinh tế - xã hội 75
4.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 76
4.2. CÁC QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG ĐẤT DÀI HẠN 79
4.3. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN AN LÃO ĐẾN NĂM
2020.
4.3.1. Quan điểm sử dụng đất và bảo vệ môi trƣờng sinh thái 80
4.3.2. Xây dựng bản đồ định hƣớng sử dụng đất 81
4.3.3. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất 81
4.3.4. Tổng hợp khả năng đáp ứng về số lƣợng, chất lƣợng đất đai cho
nhu cầu sử dụng đất của huyện đến năm 2020 83
4.3.5. Diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích sử dụng 84
4.3.5.1. Đất nông nghiệp 84
4.3.5.2. Đất phi nông nghiệp 85
4.3.5.3. Đất ở 88
4.3.6. Diện tích đất chuyển mục đích 89
4.3.6.1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 89
4.3.6.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 89
4.3.7. Diện tích đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng trong thời gian tới 89
4.4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG
ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI
4.4.1. Đánh giá tác động về kinh tế 89
4.4.2. Đánh giá tác động về xã hội - môi trƣờng 90
4.5. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT
4.5.1. Các giải pháp về chính sách 90
4.5.2. Biện pháp về nguồn lực và vốn đầu tƣ 90
4.5.3. Giải pháp về công nghệ. 91
4.5.4. Giải pháp về bảo vệ, cải tạo đất đai và môi trƣờng 91
4.5.5. Giải pháp về tổ chức thực hiện 92
KẾT LUẬN 94
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sử dụng nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý và hiệu quả, là một trong những
vấn đề được các nước đặc biệt quan tâm hiện nay. Bởi vì đất đai là tài nguyên vô cùng
quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì có thể thay thế được, là môi trường sống, là
địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, huyện hội, an
ninh quốc phòng. Đất đai bao gồm yếu tố tự nhiên và chịu sự tác động của các yếu tố
kinh tế, tâm lý huyện hội và ý thức sử dụng đất của mỗi con người. Đất đai có giới hạn
về không gian nhưng vô hạn về thời gian sử dụng.
Mác đã khẳng định: “Đất là kho tàng cung cấp cho con người mọi thứ cần thiết,
vì vậy trong quá trình sử dụng đất muốn đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất thiết phải
có kế hoạch cụ thể về thời gian và lập quy hoạch về không gian.”
Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai thông qua các quy hoạch và
chiến lược phát triển, với mục tiêu hướng tới cao nhất là sử dụng hiệu quả, tiết kiệm
và bền vững các nguồn tài nguyên đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát
triển kinh tế - xã hội.
Việc Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai có một ý nghĩa đặc biệt
quan trọng nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập quy hoạch sử dụng đất trên
địa bàn lãnh thổ; là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ
cho việc giao đất, cho thuê đất… và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Để phát huy tiềm năng sẵn có, hướng tới sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và
bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
của thành phố Hải Phòng và huyện An Lão trong những năm tới, cần thiết có những
phân tích hiện trạng và biến động sử dụng đất đai. Đây sẽ là cơ sở khoa học và thực
tiễn để đưa ra phương án định hướng sử dụng đất đai bền vững, đồng thời giải quyết
được các mâu thuẫn về quan hệ đất đai, làm cơ sở tiến hành giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ
môi trường, do vậy việc đánh giá thực trạng, biến động đất đai và định hướng sử
dụng đất trên địa bàn huyện là một yêu cầu cấp thiết được đặt ra. Trước yêu cầu
đó, tác giả đã chọn thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng và định hướng sử

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004361 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement