Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By just_flying
#975206 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Địa chính -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu tổng quan về quy hoạch sử dụng đất. Thu thập tài liệu, số liệu về công tác lập quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2001 - 2010. Đánh giá, phân tích thực trạng quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2001 - 2010, kết quả thực hiện quy hoạch, làm rõ những vấn đề tích cực và hạn chế. Đề xuất một số giải pháp khắc phục hạn chế
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, là tài sản quốc gia vô cùng quý giá, là
nguồn lực quan trọng của đất nước. Việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả và
bền vững nguồn tài nguyên, phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ quan trọng đang được Đảng, Nhà nước, các cấp,
các ngành quan tâm thực hiện.
Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng trong công
tác quản lý Nhà nước về đất đai. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam năm 1992, tại Chương II, Điều 18 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý đất
đai theo quy hoạch và pháp luật nhằm đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có
hiệu quả”; Luật Đất đai năm 2003 đã dành 10 điều, từ Điều 21 đến Điều 30 quy
định về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thẩm quyền lập và xét duyệt quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất các cấp.
Nhận thức được vai trò và vị trí quan trọng của quy hoạch sử dụng đất, nhiều
địa phương trong cả nước đã nghiêm túc tổ chức triển khai công tác này. Đến hết
năm 2010, đã có 64/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành công tác
lập quy hoạch sử dụng đất. Về mặt số lượng có thể thấy, việc lập quy hoạch sử dụng
đất đã được triển khai trên diện rộng và khá đồng bộ, đặc biệt là ở cấp tỉnh. Tuy
nhiên, quy hoạch sử dụng đất mới chủ yếu dừng lại ở việc giải quyết, sắp xếp quỹ
đất theo mục đích sử dụng đất, chưa căn cứ vào tiềm năng đất, chưa thực sự tính
toán đầy đủ tới mục tiêu đạt hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. Vấn đề này đã
dẫn đến thực trạng đất sản xuất nông nghiệp còn manh mún, rừng tiếp tục bị tàn
phá, diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất bị xói mòn còn lớn. Đặc biệt là sử dụng đất
tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, khu đô thị, công trình hạ tầng ở tình trạng
vừa thừa, vừa thiếu quỹ đất, nhiều nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất nhưng
không sử dụng hay sử dụng không hiệu quả gây ra việc sử dụng đất lãng phí, nhiều
công trình không có trong quy hoạch sử dụng đất vẫn được triển khai thực hiện. Vì
vậy, việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất để kịp thời đưa ra
những giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hiện của các phương án quy hoạch
sử dụng đất hiện nay là rất cần thiết.
Bắc Ninh là một tỉnh nằm trong Vùng Đồng bằng sông Hồng được tái lập từ
năm 1997 với 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 126 xã, phường, thị trấn. Tỉnh có
truyền thống trồng lúa nước với diện tích đất trồng lúa chủ yếu là đất chuyên trồng
lúa nước 2 vụ. Tuy nhiên, những năm gần đây Tỉnh có chủ trương chuyển đổi diện
tích đất trồng lúa sang phát triển mạnh công nghiệp, thực tế hiện nay các khu công
nghiệp có tỷ lệ lấp đầy thấp trong khi các cụm công nghiệp làng nghề lại thiếu đất.
Tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất cả ba cấp
(tỉnh, huyện, xã). Mặc dù vậy, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của
Tỉnh liên tục phải thay đổi, điều chỉnh đến 3 lần.
Vì vậy nghiên cứu, đánh giá việc lập và thực hiện quy hoac ̣ h sử dun ̣ g đất tỉnh
Bắc Ninh giai đoạn 2001-2010 sẽ góp phần làm rõ thực trạng và hiệu quả của công
tác quy hoac ̣ h sử dun ̣ g đất trong những năm qua của Tỉnh, từ đó sẽ đóng góp ý kiến
cho việc khắc phuc ̣ một số vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trong việc
sửa Luật Đất đai hiện nay và hoàn thiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của Tỉnh. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc thực hiện đề tài “Đánh giá
thực trạng công tác lập và kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất
giai đoạn 2001-2010 tỉnh Bắc Ninh” là rất cần thiết.
2. Mục tiêu của đề tài
Đánh giá thực trạng công tác lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất tỉnh
Bắc Ninh giai đoạn 2001 - 2010, phân tích làm rõ những mặt tích cực và hạn chế trên
phương diện nội dung, chất lượng của phương án quy hoạch, kết quả của việc thực
hiện. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao tính họp lý, khả năng thực hiện
phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh và đóng góp ý
kiến cho việc sửa Luật Đất đai năm 2003.
3. Giới hạn phạm vi, nội dung nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu: trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
- Nội dung nghiên cứu: Các lần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2010 của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là lần điều chỉnh gần đây nhất đã được Chính
phủ xét duyệt; chú trọng vào việc đánh giá hiệu quả của việc quy hoạch và thực
hiện đất công nghiệp và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông
nghiệp của Tỉnh.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về Quy hoạch sử dụng đất.
- Thu thập tài liệu, số liệu về công tác lập quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc
Ninh giai đoạn 2001 - 2010.
- Đánh giá, phân tích thực trạng quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Bắc Ninh
giai đoạn 2001 - 2010, kết quả thực hiện quy hoạch, làm rõ những vấn đề tích cực và
hạn chế
- Đề xuất một số giải pháp khắc phục hạn chế.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phương pháp tiếp cận hệ thống:
Vấn đề nghiên cứu được đặt trong mối quan hệ tổng quan, được tiếp cận từ
nhiều phía; cụ thể là tiếp cận từ tổng thể tới chi tiết; từ lý luận, phương pháp luận
tới thực tiễn; từ chính sách, pháp luật tới thực tế triển khai thực hiện chính sách và
thi hành pháp luật.
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế:
Thực hiện điều tra thực tế bằng phương pháp sử dụng phiếu điều tra và
phỏng vấn trực tiếp các đối tượng liên quan tới vấn đề nghiên cứu; thu thập và
nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, số liệu, văn bản liên quan tới đối tượng nghiên cứu
nhằm rà soát, phát hiện và hệ thống hoá các vấn đề.
- Phương pháp thống kê:
Sử dụng để thống kê các số liệu về điều tra, tình hình thực hiện QHSDĐ
phục vụ cho mục đích nghiên cứu;
- Phương pháp so sánh:
Tiến hành phân lập các nhóm đối tượng và nhóm chỉ tiêu, đối chiếu các chỉ số
định lượng hay cấp độ định tính tương ứng để xác định mức độ giống nhau, khác nhau,
từ đó xác định hay dự đoán, dự báo các quy luật, diễn biến của các hiện tượng hay mối
quan hệ hay tính chất của các đối tượng nghiên cứu;
- Phương pháp kế thừa:
Thu thập tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan; khảo cứu tài
liệu và kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các chương trình, công trình,
đề tài khoa học có liên quan tới vấn đề nghiên cứu;
- Phương pháp tổng hợp và phân tích:
Đánh giá làm rõ thực trạng công tác lập và kết quả thực hiện QHSDĐ, đề
xuất các giải pháp có tính khoa học và phù hợp với thực tiễn cao, góp phần hoàn
thiện sửa Luật Đất đai và công tác QHSDĐ ở tỉnh Bắc Ninh.
Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 111 trang báo cáo. Ngoài
phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, báo cáo gồm 3 phần chính sau:
Chương 1. Tổng quan về Quy hoạch sử dụng đất
Chương 2. Đánh giá thực trạng công tác lập quy hoạch sử dụng đất và kết
quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001- 2010 của tỉnh Bắc
Ninh.
Chương 3. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác quy
hoạch sử dụng đất.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012844 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement