Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sailam_van_laanh126
#975140 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................................... 9
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ........................................................................ 10
3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài............................................................................................... 11
4. Cơ sở tài liệu thực hiện đề tài ................................................................................................ 11
5. Kết quả đạt đƣợc của luận văn............................................................................................... 12
6. Cấu trúc của luận văn............................................................................................................. 12
CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI LỚP PHỦ MẶT ĐẤT
VỚI SỰ TRỢ GIÖP CỦA VIỄN THÁM VÀ GIS..............................................................13
1.1. KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ HỆ PHÂN LOẠI LỚP PHỦ MẶT ĐẤT........................... 13
1.1.1. Khái niệm về lớp phủ mặt đất ............................................................................13
1.1.2. Hệ phân loại lớp phủ mặt đất..............................................................................13
1.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT .................. 14
1.2.1. Biến động lớp phủ mặt đất .................................................................................14
1.2.2. Các nguyên nhân gây ra biến động.....................................................................15
1.2.3. Các phƣơng pháp đánh giá biến động lớp phủ mặt đất ......................................15
1.4. VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI LỚP PHỦ MẶT ĐẤT... 16
1.4.1. Công nghệ viễn thám..........................................................................................16
1.4.1.1. Khái niệm viễn thám..................................................................................16
1.4.1.2. Đặc tính cơ bản của tƣ liệu viễn thám .......................................................16
1.4.1.3. Đặc tính phản xạ phổ của các đối tƣợng tự nhiên.......................................16
1.4.1.4. Khả năng khai thác thông tin từ ảnh viễn thám trong nghiên cứu biến đổi
lớp phủ mặt đất ........................................................................................................17
1.4.1.5. Một số tƣ liệu viễn thám đang đƣợc sử dụng phục vụ nghiên cứu biến động
lớp phủ mặt đất tại Việt Nam...................................................................................18
1.4.1.6. Chiết xuất thông tin trên ảnh viễn thám......................................................19
1.4.1.7. Các phƣơng pháp đánh giá biến động đối tƣợng mặt đất trên cơ sở sử dụng
dữ liệu viễn thám đa thời gian .................................................................................20
1.4.2 Hệ thống thông tin địa lý.....................................................................................23
1.4.2.1. Khái niệm....................................................................................................23
1.4.2.2. Thành phần và các chức năng của GIS.......................................................23
1.4.2.3. Các bƣớc xử lý dữ liệu không gian.............................................................24
1.4.2.4. Cơ sở dữ liệu...............................................................................................25
1.5. MÔ HÌNH HOÁ BIẾN ĐỔI KHÔNG GIAN HUYỆN KIẾN THUỲ........................... 25
1.5.1. Khái niệm mô hình, mô hình hóa và mô hình hóa không gian ..........................25
1.5.2. Mô hình hóa sự biến đổi lớp phủ mặt đất...........................................................27
1.6. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC. . 34
CHƢƠNG 2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI BIẾN ĐỔI LỚP PHỦ MẶT ĐẤT
HUYỆN KIẾN THỤY.........................................................................................................36
2.1. KHÁI QUÁT KHU VỰC NGHIÊN CỨU....................................................................... 36
2.1.1. Đặc điểm vị trí địa lý - địa hình..........................................................................36
2.1.2. Phân tích các yếu tố tự nhiên liên quan đến sự hình thành và phát triển Kiến
Thụy..............................................................................................................................38
2.2. BIẾN ĐỘNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT KIẾN THUỲ 2005-2010.................... 42
2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất huyện Kiến Thuỳ năm 2010..........................................43
2.2.3. Đánh giá biến động sử dụng đất huyện Kiến Thuỳ 2005-2010..........................46
2.3. PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH HUYỆN KIẾN THUỲ ĐẾN
NĂM 2020 ĐÃ ĐƢỢC UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG PHÊ DUYỆT....................... 47
2.3.1. Các căn cứ chủ yếu để xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện
Kiến Thuỳ đến năm 2020: ............................................................................................47
2.3.2. Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất và phát triển các tiểu vùng lãnh thổ thực hiện
quy hoạch huyện Kiến Thuỳ đến năm 2020.................................................................48
2.3.2.1. Bố trí sử dụng đất........................................................................................48
2.3.2.2. Phát triển các tiểu vùng lãnh thổ.................................................................50
2.3.2.3. Phát triển đô thị và nông thôn.....................................................................51
2.4. VAI TRÕ CÁC YẾU TỐ LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ ................................. 53
2.4.1. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của Huyện Kiến Thụy...............53
2.4.2. Đánh giá đặc điểm chính trị, kinh tế - xã hội của huyện Kiến Thụy..................55
CHƢƠNG 3 ỨNG DỤNG VIỄN THÁM, GIS VÀ PHƢƠNG PHÁP MARKOV
CELLULAR AUTOMATA MÔ HÌNH HÓA BIẾN ĐỔI LỚP PHỦ MẶT ĐẤT HUYỆN
KIẾN THỤY GIAI ĐOẠN 2000 - 2010 .............................................................................57
3.1. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT
HUYỆN KIẾN THỤY GIAI ĐOẠN 2000 - 2005 - 2010....................................................... 57
3.1.1 Quy trình các bƣớc đánh giá biến động lớp phủ mặt đất.....................................57
3.1.2. Xây dựng bản đồ lớp phủ mặt đất huyện Kiến Thụy các năm 2000, 2005, 2010
......................................................................................................................................58
3.1.3. Phân tích, thành lập bản đồ và đánh giá biến động lớp phủ mặt đất huyện Kiến
Thụy giai đoạn 2000 – 2005 - 2010..............................................................................66
3.2. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI MARKOV VÀ MẠNG TỰ ĐỘNG
DỰ BÁO THAY ĐỔI LỚP PHỦ MẶT ĐẤT TỚI NĂM 2020............................................. 68
3.2.1. Quy trình các bƣớc nghiên cứu dự báo thay đổi lớp phủ mặt đất tới năm 2020 68
3.2.2. Xây dựng ma trận chuyển dịch dựa vào chuỗi Markov .....................................78
3.2.3. Mô hình hóa sự biến đổi lớp phủ mặt đất huyện Kiến Thụy dựa vào bài toán
CA_Markov..................................................................................................................79
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................................86
Tài liệu tham khảo ...............................................................................................................88

Tổng quan cơ sở lý luận về nghiên cứu biến đổi lớp phủ mặt đất với sự trợ giúp của mô hình Markov - CA, viễn thám và GIS. Tìm hiểu tình hình ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu lớp phủ ở Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Xử lý ảnh và thành lập các bản đồ hiện trạng và biến động lớp phủ mặt đất (2000-2005-2010). Mô hình hóa dự báo xu thế biến đổi lớp phủ mặt đất huyện Kiến Thụy trong tương lai (2015, 2020) trên cơ sở ứng dụng mô hình Markov-CA.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự phát triển của đô thị và gia tăng dân số là những vấn đề nóng của xã hội
Việt Nam thời gian gần đây.
Không nằm ngoài quy luật chung của cả nƣớc, thành phố Hải Phòng, một
trong ba thành phố lớn nhất của Việt Nam, cũng diễn ra tốc độ đô thị hóa nhanh
chóng. Đất nông nghiệp nhanh chóng bị thu hẹp để nhƣờng chỗ cho các loại hình
khác nhƣ các khu dân cƣ, các khu công nghiệp, các công trình công cộng khác. Việc
nghiên cứu biến động trên diện rộng và thời gian dài là vấn đề cần thiết cho các cơ
quan quản lý của thành phố, vì vùng ven đô sẽ là cầu nối giữa các vùng nông thôn,
các thành phố vệ tinh với thành phố Hải Phòng. Ví dụ: ở nơi tiếp giáp nông thôn và
đô thị, trong một khoảng thời gian ngắn, một vùng đất nông nghiệp bị biến thành
đất cây xanh, đất ở dân cƣ trong khu đô thị. Sự thay đổi này gây khó khăn cho các
nhà hoạch định chính sách trong việc thay đổi các chính sách trong vùng đó bởi vì
việc điều tra tiến hành 5 năm một lần ở nƣớc ta.
Kiến Thụy là một huyện ngoại thành Hải Phòng, nơi có quá trình đô thị hóa
nhanh. Để quản lý, phát triển bền vững, một trong những nhiệm vụ đặt ra là cần
đánh giá biến động lớp phủ mặt đất.
Trong ba thập kỷ gần đây, công nghệ và phƣơng pháp viễn thám phát triển
hết sức nhanh chóng với sự xuất hiện của các đầu thu phát đời mới, nhờ đó ảnh thu
đƣợc có độ phủ rộng ở các tỷ lệ và độ phân giải ngày càng lớn, góp phần hữu ích
phục vụ cho quản lý và giám sát trong công tác quản lý và dự báo lớp phủ mặt đất.
Từ trƣớc đến nay ở nƣớc ta, ứng dụng của viễn thám trong điều tra sự biến
động là hết sức cần thiết nhƣng chƣa có một quy trình chuẩn (rất đơn giản hay các
kết quả đạt đƣợc chiết tách các ảnh vệ tinh trƣớc đây nhƣ: Ứng dụng công nghệ
viễn thám trong nghiên cứu biến động sử dụng đất thành phố Đà Nẵng; Ứng dụng
viễn thám theo dõi biến động đất đô thị của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Ứng
dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động lớp phủ thực vật rừng
huyện Ngọc Hiển và Năm Căn, Cà Mau) hay giao trách nhiệm cho một tổ chức cụ
thể ở các từng địa phƣơng, từng vùng; và kể cả chính phủ cũng đang rất cần các
thông tin chiết tách từ ảnh viễn thám để hoạch định điều chỉnh chính sách của địa
phƣơng, vùng hay cả nƣớc dựa vào xu thế và dự báo biến động.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By Hongcam2990
#1003528 Bạn ơi, có thể cho mình xin lại link down tài liệu này không, thanks
Blog Tâm sự:
  • Mong em cho anh thêm cơ hội từ bỏ bia rượu | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận làm vợ hai của người đàn ông hơn mình 20 tuổi | 01:06 ...
  • Vợ muốn ly hôn vì đã ngoại tình một thời gian với đồng nghiệp | 02:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003533 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online