Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bartlet
#975065 Luận văn:Nghiên cứu, ứng dụng mô hình kết nối MARINE và IMECH1D dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình : Luận văn ThS. Cơ học: 60 44 22
Nhà xuất bản:ĐHCN
Ngày:2010
Chủ đề:Bộ lọc Kalman
Cơ học chất lỏng
Dòng chảy
Hồ Hòa Bình
Miêu tả:89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Cơ học chất lỏng -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày các thông tin tổng quan về đề tài bao gồm, thông tin về lưu vực nghiên cứu, các thông tin về mô hình thủy văn, thủy lực được lựa chọn nghiên cứu. Nghiên cứu cơ sở khoa học và phát triển mô hình thủy văn tham số phân bố Marine. Nghiên cứu cơ sở khoa học và khai thác mô hình thủy lực một chiều IMech1D. Kết nối mô hình thủy văn Marine với mô hình thủy lực một chiều IMech1D thành một mô hình thống nhất. Ứng dụng mô hình này cho lưu vực sông Đà để dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lọc Kalman để nâng cao độ chính xác của mô hình đã kết nối Marine và IMech1D. Trình bày các kết quả sử dụng mô hình kết nối Marine-IMech1D dự báo lưu lượng vào hồ Hòa Bình trước 48 giờ


Do ảnh hƣởng của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và hiện trạng khai
thác, sử dụng đất trên bề mặt lƣu vực bị thay đổi nhiều nên lũ lụt trên hệ thống
sông Đà đang có chiều hƣớng ngày một diễn biến phức tạp hơn. Chính điều này
đã ngày một gây thêm nhiều khó khăn cho công tác dự báo lƣu lƣợng vào hồ
Hòa Bình cũng nhƣ công tác phòng chống lụt bão và điều hành hồ chứa thủy
điện Hòa Bình.
Sông Đà là một hệ thống sông lớn và là chi lƣu lớn nhất trong ba chi lƣu
của hệ thống sông Hồng. Lƣu lƣợng nƣớc đổ về sông Hồng phần lớn là từ sông
Đà chảy về. Chính vì vậy sông Đà có ảnh hƣởng rất lớn đến tình trạng lũ lụt trên
khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng. Để phòng chống lũ cho khu vực đồng
bằng châu thổ sông Hồng và đặc biệt là chống lũ cho thành phố Hà Nội đòi hỏi
phải kiểm soát đƣợc lũ sông Đà và vận hành công trình chống lũ hồ thủy điện
Hòa Bình một cách hợp lý.
Dự báo trƣớc lƣu lƣợng vào hồ Hòa Bình là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi
vì, để vận hành dƣợc hồ Hòa Bình phục vụ đa mục tiêu cần biết trƣớc đƣợc
lƣu lƣợng vào hồ.
Luận văn thạc sỹ này đƣợc đặt ra trong hoàn cảnh thực tế là cần xây
dựng một công cụ cho phép dự báo trƣớc lƣu lƣợng vào hồ Hòa Bình từ các số
liệu đầu vào đã biết bao gồm:
- Các thông tin về lƣu vực sông Đà bị giới hạn nằm trên phần lãnh thổ Việt
Nam.
- Số liệu mƣa thực đo đã biết của các trạm đo trong lƣu vực.
- Số liệu mƣa dự báo tại các trạm đo trong lƣu vực bởi các mô mình dự báo
mƣa.
- Lƣu lƣợng chảy vào từ phần lƣu vực thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
- Số liệu về lƣu lƣợng và mực nƣớc tại một số trạm đo trên hệ thống sông
Đà và của hồ Hòa Bình.
- Các thông số của hồ Hòa Bình, công trình thủy điện Hòa Bình
- Thông tin về địa hình, hiện trạng sử dụng đất,… của lƣu vực sông Đà.
- Các thông tin phụ trợ khác.
Trên cơ sở đó nội dung của luận văn đƣợc đặt ra với mục tiêu là khai thác,
sử dụng các mô hình toán tiên tiến mà thế giới hiện đang nghiên cứu phát triển

để xây dựng công cụ dự báo trƣớc lƣu lƣợng vào hồ Hòa Bình 48 giờ. Qua sự
nghiên cứu, phân tích nhiều mô hình thủy văn và thủy lực khác nhau, cuối cùng
mô hình thủy văn Marine và mô hình thủy lực IMech1D đƣợc lựa chọn để phát
triển và kết nối thành mô hình kết nối Marine và IMech1D phục vụ bài toán dự
báo lƣu lƣợng vào hồ Hòa Bình. Trên cơ sở đó nội dung của luận văn bao gồm 6
chƣơng chính là:
Chƣơng 1: trình bày các thông tin tổng quan về đề tài bao gồm, thông tin
về lƣu vực nghiên cứu, các thông tin về mô hình thủy văn, thủy lực đƣợc lựa
chọn nghiên cứu.
Chƣơng 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học và phát triển mô hình thủy văn
tham số phân bố Marine.
Chƣơng 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học và khai thác mô hình thủy lực một
chiều IMech1D.
Chƣơng 4: Kết nối mô hình thủy văn Marine với mô hình thủy lực một
chiều IMech1D thành một mô hình thống nhất. Ứng dụng mô hình này cho lƣu
vực sông Đà để dự báo lƣu lƣợng vào hồ Hòa Bình
Chƣơng 5: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lọc Kalman để nâng cao độ
chính xác của mô hình đã kết nối Marine và IMech1D.
Chƣơng 6: Trình bày các kết quả sử dụng mô hình kết nối Marine-
IMech1D dự báo lƣu lƣợng vào hồ Hòa Bình trƣớc 48 giờ.
Cuối cùng là phần kết luận và một số phụ lục.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Chanhng
#975773 Anh/chị có phần mềm mô hình marine không ạ ? cho em xin link với .... :worried: em Thank ạ :good: :good: :good:
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975779 không có code bạn ơi, bạn ấy chỉ chia sẻ bản pdf thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement