Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974681 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nền mao quản trung bình chứa Si từ nguồn tiền chất vô cơ, hữu cơ và chất hoạt động bề mặt. Chế tạo vật liệu xúc tác nano Pt với các hàm lượng 1, 2 và 3% trên vật liệu nền chứa Si từ phức Pt, chất khử và chất hoạt động bề mặt. Phân tích đánh giá các đặc trưng của vật liệu nền và vật liệu nanô Pt/ vật liệu nền chứa silic (AAS, XRD, SEM, TEM, TPD-N2,…). Trình bày quá trình oxi hóa glucozơ trên hệ xúc tác nanô Pt/Vật liệu mao quản trung bình chứa silic. Tìm các điều kiện cho sự chọn lọc gluconic axit. Đánh giá các sản phẩm phản ứng oxi hóa glucozơ bằng các phương pháp HPLC-RID và LC-MS. Nghiên cứu quá trình tạo muối canxi gluconat. Phân tích sản phẩm muối canxi gluconat bằng các phương pháp IR, MS, 1H-NMR và 13C-NMR. Tìm hiểu khả năng ứng dụng làm thực phẩm chức năng của axit gluconic và canxi gluconat

Công bố 04 công trình nghiên cứu khoa học; 03 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học; tham gia báo cáo tại Hội thảo Khoa học Đức – Việt về vật liệu nanô. Đào tạo 04 cử nhân; 03 Thạc sỹ
Nhung nam gin day, nghien cuu ve Carbohydrate da co buac phat trien
manh me, dac biet trong Ilnh vuc smh hoc (glycobiology) va hoa sinh hgc
(glycobiochemistry). Carbohydrate cung cdp ngu6n duang va nguon nang lugng
du tru doi dao nhu glycogen [16]. Them vao do, chiing la thanh phan chu yeu
trong cac mo thuc vat (cellulose) va dong vat - con trung, loai giap xac (chitin).
Han nua, Carbohydrate cung tham gia vao cau tao acid nucleic DNA va RNA
[5,16]. Cac nghien cuu da chi ra kha nang chuyen hoa tu cac hgp chat
Cacbohydrat thanh cac san phSm hoa chat c6 tinh ling dung cao trong dai song,
tren nhiSu Imh vuc nhu: thuc pham, duge pham: chong ung thu, thuc pham chiic
nang, chat tay rua, hoa chat... Cacbohydrat vi du nhu sucrose, glucose, cellulose,
tinh bgt... duge xem la nguon nguyen lieu ly tuang cho the ky 21 vai cac uu
diem noi bat nhu: re tien, than thien vai moi truang, va la nguon C tai tao duge
nen c6 kha nang thay the nguon nguyen lieu hoa thach dang dan can kiet. Trong
do, D - Glucose khong chi la hgp chat cacbohydrat pho bien nhat trong tu nhien
ma con duge nghien ciin rong khap vi cac san pham chuyen hoa cua no tham gia
> r 1
vao nhieu linh vuc... D- Gluconic va cac muoi ciia chiing la san pham quan trong
trong cong nghiep, chiing duge dung nhu la tac nhan vong cang (chelating agent)
cho cac chat tay rua tan trong nuac hay phu gia trong do hop va thuc pham, dac
biet la cac ling dung trong duge pham [40]. Tuy nhien, qua trinh oxi hoa D-
Glucozo la rat phiic tap vi n6 sinh ra nhieu san pham khae nhau. Vi vay, viec tim
ra xiic tac de co duge cac san pham can thiet la mot yeu cau cap thiet.
Truac day, theo phuang phap co dien su dung cac chat oxi hoa manh nhu
Kali permanganate KMn04, Kali dicromat K2Cr207, Kali perclorat KMn04... oxi
hoa Glucose. Phuang phap oxi hoa dong the nay bgc lo rat nhieu han che nhu
khong C O tinh chon Igc cao, tac nhan oxi hoa rat dat tien, hieu qua sir dung thap.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement