Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bedford
#974501 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỞ ĐẦU................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: SIÊU MẠNG HỢP PHẦN VÀ HIỆU ỨNG RADIO – ĐIỆN
TRONG BÁN DẪN KHỐI....................................................................................3
1.1. Siêu mạng hợp phần. ........................................................................................3
1.1.1. Tổng quan về siêu mạng hợp phần.................................................................3
1.1.2. Hàm sóng và phổ năng lượng của điện tử trong siêu mạng hợp phần. ............4
1.2. Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng radio – điện trong bán dẫn khối .......................5
CHƯƠNG 2: HIỆU ỨNG RADIO – ĐIỆN TRONG SIÊU MẠNG HỢP PHẦN
................................................................................................................................7
2.1. Hamiltonian của hệ điện tử – phonon và phương trình động lượng tử của điện
tử trong siêu mạng hợp phần....................................................................................7
2.1.1. Hamiltonian của hệ điện tử – phonon trong siêu mạng hợp phần...................7
2.1.2. Phương trình động lượng tử của điện tử trong siêu mạng hợp phần................8
2.2. Biểu thức mật độ dòng toàn phần....................................................................24
2.3. Biểu thức giải tích cho cường độ dòng điện ....................................................38
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ CHO SIÊU MẠNG HỢP
PHẦN GaAs - Al0,7Ga0,3As...............................................................................45
3.1. Sự phụ thuộc của thành phần E0x của điện trường vào tần số của bức xạ laser.46
3.2. Sự phụ thuộc của thành phần E0x của điện trường vào tần số của sóng điện từ
phân cực phẳng......................................................................................................47
KẾT LUẬN..........................................................................................................48
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................49
PHỤ LỤC.............................................................................................................51
1. Lý do chọn đề tài.
Trong sự phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học luôn đóng vai trò quan
trọng. Nghiên cứu khoa học nói chung, trong đó, có khoa học cơ bản nói riêng đã
tạo ra toàn bộ công nghệ hiện có, làm thay đổi bộ mặt xã hội loài người. Trong
những năm gần đây, những nghiên cứu về các hệ vật lý bán dẫn thấp chiều đã
không ngừng phát triển và thu được nhiều thành tựu đáng kể. Hệ bán dẫn thấp chiều
là một trạng thái độc đáo của vật liệu, cho phép chế tạo rất nhiều loại sản phẩm với
những tích chất hoàn toàn mới rất cần thiết cho những ngành công nghệ cao. Lớp
vật liệu này hiện đang là đối tượng nghiên cứu của rất nhiều các công trình khoa
học.
Việc nghiên cứu kĩ hơn các hệ hai chiều ví dụ như: siêu mạng pha tạp, siêu
mạng hợp phần, hố lượng tử… ngày càng nhận được sự quan tâm. Trong các vật
liệu kể trên, hầu hết các tính chất của điện tử thay đổi, xuất hiện các tính chất khác
biệt so với vật liệu khối. Ta biết rằng ở bán dẫn khối, các điện tử có thể chuyển
động trong toàn mạng tinh thể (cấu trúc 3 chiều) thì ở các hệ thấp chiều bao gồm
cấu trúc hai chiều, chuyển động của điện tử sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt dọc theo một
(hay hai, ba) hướng tọa độ nào đó. Phổ năng lượng của các hạt tải trở nên bị gián
đoạn theo phương này. Sự lượng tử hóa phổ năng lượng của hạt tải dẫn đến sự thay
đổi cơ bản các đại lượng của vật liệu như: hàm phân bố, mật độ trạng thái, mật độ
dòng, tương tác điện tử - phonon…Như vậy, sự chuyển đổi từ hệ cấu trúc 3 chiều
sang 2 chiều, 1 chiều hay 0 chiều đã làm thay đổi đáng kể những tính chất của hệ.
Như đã nói, việc tìm hiểu và nghiên cứu các tính chất của hệ thấp chiều đang
nhận được rất nhiều sự quan tâm của rất nhiều người. Sự bất đẳng hướng của trường
điện từ gây nên một số hiệu ứng đáng chú ý, trong đó có hiệu ứng radio điện. Trong
luận văn này, tui xin trình bày các kết quả nghiên cứu của mình đối với đề tài:
“Hiệu ứng radio điện trong siêu mạng hợp phần”. 2. Phương pháp nghiên cứu.
Trong đề tài nghiên cứu của mình, tui đã sử dụng các phương pháp và trình
tự tiến hành như sau:
- Đối với bài toán về hiệu ứng radio điện trong siêu mạng hợp phần, tui sử dụng
phương pháp phương trình động lượng tử. Đây là phương pháp được sử dụng rộng
rãi khi nghiên cứu các hệ bán dẫn thấp chiều, đạt hiệu quả cao và cho các kết quả có
ý nghĩa khoa học nhất định.
- Sử dụng chương trình Matlab để đưa ra tính toán số và đồ thị sự phụ thuộc của
điện trường vào tần số bức xạ laser, tần số sóng điện từ phân cực phẳng và các
thông số với siêu mạng hợp phần GaAs/Al0,3Ga0,7As.
3. Bố cục trình bày luận văn.
Luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, được trình
bày gồm 3 chương chính:
Chương 1: Siêu mạng hợp phần và hiệu ứng radio – điện trong bán dẫn khối.
Chương 2: Hiệu ứng radio – điện trong siêu mạng hợp phần .
Chương 3: Tính toán số và vẽ đồ thị cho siêu mạng hợp phần GaAs - Al0,7Ga0,3As.
Các kết quả chính của luận văn chứa đựng trong chương 2 và chương 3, trong
đó đáng lưu ý chúng ta đã thu được biểu thức giải tích của trường điện từ trong siêu
mạng hợp phần. Các kết quả thu được đã chứng tỏ cường độ điện trường phụ thuộc
phức tạp và không tuyến tính vào tần số bức xạ laser, tần số sóng điện từ phân cực
phẳng và các tham số của siêu mạng hợp phần. Đồng thời luận văn cũng đã thực
hiện việc tính số và vẽ đồ thị cho siêu mạng hợp phần GaAs/Al0,3Ga0,7As để làm rõ
hơn hiệu ứng radio – điện trong siêu mạng hợp phần. Các kết quả thu được trong
luận văn là mới và có giá trị khoa học, góp phần vào phát triển lý thuyết về hiệu ứng
radio – điện trong bán dẫn thấp chiều nói chung và trong siêu mạng hợp phần nói
riêng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement