Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974366 Link tải miễn phí báo cáo

MỤC LỤC
Chương I - MỞ ĐẦU 4
I.1. Nội dung báo cáo 7
I.2. Cơ sở pháp lý thực hiện báo cáo 7
I.3. Các tài liệu, số liệu làm căn cứ báo cáo 8
I.4. Phương pháp xây dựng báo cáo 8
I.5. Tổ chức thực hiện báo cáo 9
Chương II - MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN 10
II.1. Tên dự án 10
II.2. Tên cơ quan chủ đầu tư 10
II.3. Mục tiêu thực hiện dự án 10
II.4. Nội dung cơ bản của dự án 11
II.4.1. Vị trí Dự án 11
II.4.2. Diện tích mặt bằng 11
II.4.3. Hệ thống hạ tầng giao thông, cấp nước, điện tại khu vực dự án 12
II.4.4. Nguồn cung cấp nước, nhu cầu nước ngày đêm 13
II.4.5. Nơi tiếp nhận nước thải từ các hoạt động của Dự án 13
II.4.6. Công suất hoạt động 14
II.4.7. Dây chuyền công nghệ sản xuất 14
II.4.8. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 22
II.4.9. Nguyên liệu, nhiên liệu và hoá chất sử dụng 24
II.4.10. cách vận chuyển, cung cấp nhiên nguyên liệu và sản phẩm 24
II.4.11. Lợi ích kinh tế - xã hội mà Dự án đem lại 24
II.5. Tiến độ thực hiện dự án 25
II.6. Chi phí cho dự án 25
II.7. Bộ máy tổ chức, quản lý sản xuất của Công ty 26
Chương III - HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 28
III.1. Điều kiện khí tượng - thuỷ văn tại khu vực dự án 28
III.2. Điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực dự án 34
III.2.1. Vị trí địa lý 34
III.2.2. Về dân số - lao động 34
III.2.3. Về tình hình kinh tế và cơ sở hạ tầng 35
III.2.4. Về tình hình văn hoá - xã hội 36
III.3. Hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực 37
Chương IV - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 41
III.1. Giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt 42
IV.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 48
IV.2.1. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí 48
IV.2.2. Tiếng ồn và vi khí hậu 52
IV.2.3. Các tác động của khí thải đến môi trường 53
IV.2.4. Môi trường nước 56
IV.2.5. Chất thải rắn 59
IV.2.6. Các sự cố có khả năng xảy ra từ hoạt động của Dự án 60
IV.3. Dự báo diễn biến các điều kiện môi trường khi dự án thực hiện 60
Chương V - CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 62
V.1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 62
IV.1.1. Biện pháp bảo vệ môi trường, an toàn lao động 62
IV.1.2. Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động 63
V.2. Khống chế tác động khi dự án đi vào hoạt động 64
V.2.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 64
V.2.2. Giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động của các phương tiện giao thông 66
V.2.3. Khống chế các chất làm suy giảm tầng ôzôn 66
V.3. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 66
V.3.1. Nước thải sản xuất 66
V.3.2. Nước thải sinh hoạt 69
V.3.3. Nước mưa chảy tràn 71
V.4. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn 72
V.4.1. Chất thải rắn sản xuất 72
V.4.2. Chất thải rắn sinh hoạt 73
V.5. Vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động và phòng chống sự cố 73
Chương VI - CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 76
VI.1 Danh mục các công trình xử lý môi trường 76
VI.2 Chương trình quản lý và giám sát môi trường 76
Chương VII - KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 78
Chương VIII - THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 79
Chương IX - NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 81
IX.1. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu chính 81
IX.2. Các phương pháp sử dụng trong đánh giá ĐTM 82
IX.3 Nhận xét về độ tin cậy của các phương pháp đánh giá 82
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84
PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHU VỰC LIÊN QUAN DỰ ÁN 94
PHỤ LỤC 2: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 95
PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN 96
PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ BẢNG VẼ, THUYẾT MINH LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 97
Chương I: MỞ ĐẦU
Thủy sản là một nguồn nguyên liệu quan trọng của công nghiệp thực phẩm. Động vật thủy sản đã cung cấp cho con người nguồn đạm phong phú. Nước ta nằm ở phía Tây Biển Đông, có bờ biển dài 3.260 km. Biển Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới nên nguồn nguyên liệu rất đa dạng và có cả bốn mùa. Ngành hải sản đang trên đà phát triển, là một trong các ngành sản xuất sản phẩm xuất khẩu quan trọng.
Phát triển sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường là điều cần quan tâm đối với các nhà sản xuất. Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Miền Trung kết hợp cùng với Trung Tâm Bảo Vệ Môi Trường thành phố Đà Nẵng xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án xây dựng nhà máy chế biến và xuất khẩu thuỷ sản TCM.
Báo cáo này là cơ sở khoa học giúp cho các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động sản xuất, chế biến thuỷ sản của Công ty chế biến và xuất khẩu thuỷ sản TCM. Báo cáo cũng giúp cho Công ty có những thông tin cần thiết để chọn lựa các giải pháp tối ưu nhằm khống chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong khu vực.
I.1. Nội dung báo cáo:
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Công ty chế biến và xuất khẩu thuỷ sản TCM, bao gồm các nội dung chính sau đây:
 Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực Công ty chế biến và xuất khẩu thuỷ sản TCM.
 Xem xét, phân tích, đánh giá các tác động do hoạt động của Công ty đến môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội và đời sống dân cư khu vực xung quanh.
 Đề xuất biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động bất lợi, sự cố môi trường.
 Xây dựng chương trình giám sát môi trường theo định kỳ để theo dõi việc xử lý các chất thải và bảo vệ môi trường khu vực.
I.2. Cơ sở pháp lý thực hiện báo cáo
Nghiên cứu ĐTM này dựa trên các Luật - Nghị Định - Chính sách của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam:
1. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qui định: "Các cơ quan nhà nước, công ty, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân đều có nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống".
2. Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 qui định các dự án sắp xây dựng và các cơ sở sản xuất đang tồn tại phải tiến hành đánh giá tác động môi trường tại Điều 18, 19.
3. Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
4. Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về Đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
5. Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Qui chế về tổ chức và họat động của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
6. Các tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường ban hành theo Quyết định số 35/2002/QĐ- BKHCNMT ngày 25/06/2002 của Bộ KH, CN&MT và Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.
7. Quyết định số 10/2006/QĐ-TTG ngày 11/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến 2010 và định hướng năm 2020.
I.3. Các tài liệu, số liệu làm căn cứ báo cáo:
Để xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường này, các tài liệu, số liệu được sử dụng như sau:
 Các tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường ban hành theo QĐ số 35/2002/QĐ - ngày 25/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường.
 Dự án khả thi đầu tư xây dựng Công ty chế biến và xuất khẩu thuỷ sản TCM do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Miền Trung làm chủ đầu tư.
 Các tài liệu, công văn, quyết định và bản vẽ kỹ thuật có liên quan.
 Đặc điểm khí hậu, thủy văn thành phố Đà Nẵng năm 2005-2006.
 Các Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ tài nguyên và môi trường về việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường và một số tiêu chuẩn không bãi bỏ của quyết định số 35/2002/QĐ ngày 25/06/2002 của Bộ trưởng Bộ KH,CN&MT.
 Số liệu sử dụng trong báo cáo gồm các tài liệu khác có liên quan đến điều kiện tự nhiên và môi trường khu vực (báo cáo ĐTM của Dự án Xây dựng Nhà máy Chế biến Thủy sản Đông lạnh Hải Thanh, dự án mở rộng Công ty CB & XK thuỷ sản Thọ Quang).
I.4. Phương pháp xây dựng báo cáo
a. Khảo sát thực địa
Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí, nước và hệ sinh thái ở khu vực dự án, chúng tui tiến hành khảo sát thực địa và thu thập thông tin liên quan đến khu vực xây dựng Dự án.
b. Phương pháp đánh giá tác động môi trường
 Phương pháp ngoại suy: Sử dụng phương pháp ngoại suy tương tự với một số dựa án xây dựng cơ sở chế biến thuỷ sản đã xây dựng có đặc điểm tương tự.
 Phương pháp so sánh dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.
 Phương pháp thống kê: Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý số liệu về khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội và các số liệu phân tích môi trường.
I.5. Tổ chức thực hiện ĐTM
 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án mở rộng Công ty chế biến và xuất khẩu thuỷ sản TCM do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Miền Trung thực hiện.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#989472 link ở trên rồi còn gì
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement